výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 8, 1-18

1 Potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zohnul ich. A Dávid vzal mesto Meteg-amma z ruky Filištínov. 2 A porazil aj Moába a odmeral ich merným lanom poveliac im ľahnúť na zem a tak odmeral dve merné laná na zabitie a jedno celé lano na to, aby boli ponechaní žiť... A tak sa stali Moábänia Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. 3 A Dávid porazil aj Hadadézera, syna Rechobovho, kráľa Cóby, keď išiel, aby znova dobyl panstvo na poriečí Eufrata. 4 Dávid zajal od neho tisíc a sedemsto jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov. 5 A keď prišiel Aram, Sýr z Damašku, pomôcť Hadadézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama dvadsaťdva tisíc mužov. 6 A Dávid osadil posádky v Damašskom Aramejsku. A tak boli Aramejci Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A Hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel. 7 Potom pobral Dávid zlaté štíty, ktoré mali služobníci Hadadézerovi, a dopravil ich do Jeruzalema. 8 A z Bétachu a Berótaja, z miest Hadadézerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho medi. 9 A keď počul Toj, kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadadézerovo, 10 poslal Toj Jorama, svojho syna, ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadadézerovi a porazil ho, lebo Hadadézer viedol vojny s Tojom. A Joram doniesol so sebou strieborné nádoby a zlaté nádoby a medené nádoby. 11 Aj tie zasvätil kráľ Dávid Hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil, nadobudnuté od všetkých národov, ktoré podmanil, 12 od Arama, od Moába, od synov Ammonových, od Filištínov, od Amalecha a z koristi Hadadézera, syna Rechobovho, kráľa Cóby. 13 Takým činom si učinil Dávid slávne meno, keď sa navrátil od porazenia Arama v Soľnej doline, kde porazil osemnásť tisíc. 14 A osadil v Edomei posádky, po celej Edomei osadil posádky. A všetci Edomejci stali sa služobníkmi Dávidovými. A tak tedy chránil Hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel. 15 A Dávid kraľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravedlivosť všetkému svojmu ľudu. 16 A Joáb, syn Ceruje, bol postavený nad vojskom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom. 17 Cádok, syn Achitúbov, a Achimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Seraja bol pisárom. 18 A Benaiáš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania, a synovia Dávidovi boli prostredkujúcimi úradníkmi dvornými.

2Sam 8, 1-18

Verš 16
A Joáb, syn Ceruje, bol postavený nad vojskom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom.
1Krn 18:15 - A Joáb, syn Ceruje, bol nad vojskom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom.

Verš 1
Potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zohnul ich. A Dávid vzal mesto Meteg-amma z ruky Filištínov.
1Krn 18:1 - A potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zohnul ich a vzal Gát i jeho dediny z ruky Filištínov.

Verš 4
Dávid zajal od neho tisíc a sedemsto jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov.
1Krn 18:4 - Dávid zajal od neho tisíc vozov a sedem tisíc jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov.

Verš 13
Takým činom si učinil Dávid slávne meno, keď sa navrátil od porazenia Arama v Soľnej doline, kde porazil osemnásť tisíc.
Ž 60:1 - Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Ľalia svedoctva. Zlatý žalm Dávidov, vyučovať.

2Sam 8,1 - Výraz: "moc nad daňami" je veľmi neurčitý a nejasný. Azda ho treba rozumieť tak, že si Dávid Filištíncov urobil poplatníkmi, hoci doteraz Izraeliti boli závislí na Filištíncoch. 1 Kr 18,1 hovorí, že Dávid odňal Filištíncom Gét.

2Sam 8,2 - Nesmieme toto počínanie posudzovať podľa našich dnešných mravov. Zajatý vojak za starých čias stratil právo na život a bolo to ešte milosrdenstvo, že tretinu nechal nažive.

2Sam 8,3 - O Sobre pozri 1 Sam 14,47.

2Sam 8,4 - Zvieratá ochromovali tak, že im na zadnej nohe podrezali šľachu. Dávid to urobil preto, lebo ešte nevedel zaobchádzať s bojovými vozmi. Ale porov. aj Dt 17,16.

2Sam 8,8 - Poloha Bety (hebrejsky Betach, lepšie je s 1 Krn 18,8 a Gn 22,24 čítať Tebach) a Berotu je neznáma.

2Sam 8,9 - Emat, dnes Chama, je mesto v Sýrii pri rieke Orontes.

2Sam 8,13 - Doplňujeme podľa LXX. Soľné údolie bolo asi na juh od Mŕtveho mora.

2Sam 8,17 - Poradie mien je v dnešných osnovách poprehadzované (Vulg číta: Sádok, syn Achitoba, a Achimelech, syn Abiatara). Správne poradie je, ktoré uvádzame v preklade.

2Sam 8,18 - Kereťania sú pravdepodobne Kréťania, Feleťania sú pravdepodobne Filištínci. Z týchto cudzincov si Dávid zostavil osobitný vojenský oddiel. – Kňazi pochádzali z kmeňa Lévi, Dávid bol z kmeňa Júdovho. V akom zmysle mohli byť Dávidovi synovia kňazmi, nevieme; 1 Krn 18,17 píše, že boli pohlavármi, náčelníkmi.