výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 17, 1-29

1 A taktiež povedal Achitofel Absalomovi: Dovoľ, aby som vybral dvanásť tisíc mužov a vstanem a budem prenasledovať Dávida tejto noci. 2 A prijdem na neho, kým je ustatý a zomdlených rúk, a predesím ho, a utečie všetok ľud, ktorý je s ním, a zabijem kráľa samotného. 3 A tak zase navrátim všetok ľud k tebe, lebo jako čo by sa všetko navrátilo, keď zahynie muž, ktorého hľadáš, a všetok ľud bude na pokoji. 4 A ľúbilo sa slovo Absalomovi i všetkým starším Izraelovým. 5 Ale Absalom povedal: Nože zavolaj i Chúšaiho Arechitského, a počujme i to, čo on povie. 6 A keď vošiel Chúšai k Absalomovi, povedal mu Absalom: Takto a takto hovoril Achitofel. Či máme urobiť podľa jeho slova? Ak nie, hovor ty. 7 A Chúšai povedal Absalomovi: Nie je to dobrá rada, ktorú dal Achitofel tento raz. 8 Lebo, tak povedal Chúšai, ty znáš svojho otca i jeho mužov, že sú to hrdinskí mužovia a že sú roztrpčení v duši jako osirelá medvedica na poli, a k tomu je tvoj otec vojenný muž, ktorý nebude nocovať s ľudom. 9 Hľa, on je teraz skrytý v niektorej jame alebo na niektorom opevnenom mieste, a keby sa stalo, že by padol niekto z nich hneď na počiatku, a počuje to voľakto, povie: Porážku utrpel ľud, ktorý ide za Absalomom! 10 A keby to bol aj chrabrý muž, ktorého srdce by bolo jako srdce ľva, je isté, že zmalátnie a rozplynie sa jako voda, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je udatný, a že chrabrí sú tí, ktorí sú s ním. 11 Ale radím: Nech sa shromaždí k tebe celý Izrael od Dána až po Bér-šebu, ktorého bude jako piesku, ktorý je pri mori, čo do množstva, a ty pojdeš osobne do boja. 12 A prijdeme proti nemu na niektorom mieste, na ktorom sa najde, a spustíme sa na neho tak, ako padá rosa na zem, a neponecháme z neho a zo všetkých mužov, ktorí sú s ním, ani jedného. 13 A keby sa shromaždil do niektorého mesta, donesú, všetok izraelský ľud, povrazy k tomu mestu, a odvlečieme ho až do potoka tak, že sa tam nenajde ani kamienok. 14 A Absalom povedal i všetci mužovia Izraelovi: Lepšia je rada Chúšaiho Arechitského ako rada Achitofelova. Lebo Hospodin prikázal zrušiť dobrú radu Achitofelovu, aby Hospodin uviedol zlé na Absaloma. 15 Potom povedal Chúšai Cádokovi a Ebiatárovi, kňazom, že tak a tak radil Achitofel Absalomovi a starším Izraelovým, a takto a takto som ja radil. 16 A tak teraz pošlite rýchle - povedal - a oznámte Dávidovi a povedzte: Nenocuj tejto noci na rovinách púšte, ale na každý spôsob prejdi na druhú stranu, aby nebol pohltený kráľ i všetok ľud, ktorý je s ním. 17 A Jonatán a Achimaac stáli pri studni Rogel. A išla dievka a oznámila im, a oni odišli a oznámili kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli ukázať, aby boli vošli do mesta. 18 Ale ich videl sluha a oznámil to Absalomovi. A oni dvaja odišli rýchle a vošli do domu nejakého muža v Bachúrime, ktorý mal studňu vo svojom dvore, a spustili sa ta. 19 A žena vzala plachtu a rozprestrela ju na vrch studne a nasypala na ňu krúp, a nezvedelo sa nič. 20 Lebo keď prišli služobníci Absalomovi k žene do domu a povedali: Kde je Achimaac a Jonatán? Riekla im žena: Prešli cez potok. A hľadali ich, ale nenašli a navrátili sa do Jeruzalema. 21 A stalo sa, keď oni odišli, že vyšli hore zo studne a odíduc oznámili kráľovi Dávidovi a riekli Dávidovi: Vstaňte a prejdite rýchle cez vodu, lebo tak a tak radil proti vám Achitofel. 22 Vtedy vstal Dávid i všetok ľud, ktorý bol s ním, a prešli cez Jordán. Než bolo svetlo ráno, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. 23 A Achitofel vidiac, že sa neurobilo podľa jeho rady, osedlal osla, vstal, odišiel do svojho domu, do svojho mesta, a dajúc patričné príkazy usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel a pochovaný bol v hrobe svojho otca. 24 A Dávid prišiel do Machnaima. A Absalom prešiel cez Jordán, on i všetci mužovia Izraelovi s ním. 25 A Absalom ustanovil Amazu na miesto Joába nad vojskom. A Amaza bol synom muža, ktorému bolo meno Jitra Izraelský, ktorý vošiel k Abigaili, dcére Náchašovej, sestre Ceruje, matky Joábovej. 26 A tak sa položil Izrael a Absalom táborom v zemi Gileáde. 27 A stalo sa, keď prišiel Dávid do Machnaima, že Šobi, syn Náchašov, z Rabby synov Ammonových, a Machir, syn Ammielov, z Ló-debara a Barzillaj Gileádsky z Rogelíma, 28 doniesli posteľné veci, medenice a hlinené nádoby jako aj pšenice, jačmeňa, múky, praženého zrna, bôbu, šošovice a rôznej pražmy, 29 i medu, masla, drobného dobytka a kravských syrcov pre Dávida a pre ľud, ktorý bol s ním, aby jedli. Lebo riekli: Dozaista je ľud hladný, ustatý a smädný na púšti.

2Sam 17, 1-29

Verš 27
A stalo sa, keď prišiel Dávid do Machnaima, že Šobi, syn Náchašov, z Rabby synov Ammonových, a Machir, syn Ammielov, z Ló-debara a Barzillaj Gileádsky z Rogelíma,
2Sam 19:31 - I Barzillaj Gileádsky sišiel s Rogelíma a prepravil sa s kráľom cez Jordán, odprevadiac ho za Jordán.
1Kr 2:7 - A synom Barzillaja Gileádskeho učiníš milosť, a budú medzi jediacimi z tvojho stola, lebo tak prišli ku mne, keď som utekal pred Absalomom, tvojím bratom.

2Sam 17,3 - Verš je neistý. Prekladáme ho podľa Vg.

2Sam 17,11 - T. j. nech Absolón zhromaždí toľko vojakov, ako je piesku pri mori.

2Sam 17,16 - Chusai radí Dávidovi, aby ešte pred nocou prešiel na druhý breh Jordána.

2Sam 17,17 - Pozri 15,27. – Prameň Rogel je dnešná Jóbová studňa na juhovýchodnom konci Jeruzalema, kde sa Hinomské údolie spája s Kedronským.

2Sam 17,18 - O Bahurime pozri 3,16; 16,5.

2Sam 17,20 - Žena hovorí, že dvaja ubehlíci išli k Jordánu. Vulg prekladá nepresne: "Napili sa trochu vody a odišli".

2Sam 17,24 - O Mahanaime pozri 2,8.

2Sam 17,25 - Text opravený podľa 1 Krn 2,16 n. V dneš nej pôvodine je "Jetra Izraelitu" a "Naásovou dcérou Abigailou". Amasa bol teda synovcom Dávidovým.

2Sam 17,27 - O Lodabare pozri 9,4. – Rogelim bolo dnes už neznáme mesto v Zajordánsku.

2Sam 17,28 - Výraz: "pražené zrno" sa v dnešnom hebrejskom texte opakuje po slove "šošovica".