výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 6, 1-23

1 A Dávid zase shromaždil všetkých vybraných v Izraelovi, tridsať tisíc. 2 Potom sa zobral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Baaléjúdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva Meno, meno Hospodina Zástupov, ktorý tróni na cherubínoch. 3 A vyložiac truhlu Božiu na nový voz vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibei. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz. 4 Tedy vzali ju z domu Abinadábovho, ktorý bol v Gibei, a tak išli s truhlou Božou, a Achio išiel pred truhlou. 5 A Dávid a celý dom Izraelov veseliac sa hrali pred Hospodinom na všelijaký hudobný nástroj z jedľového dreva, na citary, na harfy, na bubny, na husle a na cymbaly. 6 A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty. 7 Preto sa rozhneval Hospodin na Uzu, a Bôh ho tam zabil pre to pochybenie, a zomrel tam pri truhle Božej. 8 Vtedy sa nahneval Dávid pre to, že Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec-uza , a tak sa volá až do tohoto dňa. 9 A Dávid sa bál Hospodina toho dňa a povedal: Ako prijde ku mne truhla Hospodinova?! 10 Preto nechcel Dávid dopraviť truhlu Hospodinovu k sebe, hore do mesta Dávidovho. Ale Dávid urobil to, aby sa uhla do domu Obed-edoma Gitťanského. 11 A tak bývala truhla Hospodinova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dom. 12 Potom oznámili kráľovi Dávidovi, že vraj Hospodin požehnal dom Obed-edoma i všetko, čo má, pre truhlu Božiu. Vtedy išiel Dávid a dopravil truhlu Božiu z domu Obed-edoma hore do mesta Dávidovho s radosťou. 13 A bolo tak, že keď pokročili tí, ktorí niesli truhlu Hospodinovu, šesť krokov, obetoval vola a tučný kus dobytka. 14 A Dávid točiac sa vyskakoval z celej sily pred Hospodinom. A Dávid bol opásaný ľanovým efodom. 15 A tak Dávid a celý dom Izraelov niesli truhlu Hospodinovu hore s radostným pokrikovaním a so zvukom trúby. 16 A stalo sa, keď vchádzala truhla Hospodinova do mesta Dávidovho, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiac sa vyskakuje pred Hospodinom, pohŕdla ním vo svojom srdci. 17 A keď doniesli truhlu Hospodinovu, postavili ju na jej miesto, naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obeti pred Hospodinom i pokojné obeti. 18 A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť i pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodina Zástupov. 19 A nadelil všetkému ľudu, všetkému množstvu Izraelovmu, od muža až po ženu, každému jeden bochník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroznového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svojho domu. 20 Potom sa navrátil Dávid, aby požehnal svoj dom. A tu vyšla Míchaľ, dcéra Saulova, oproti Dávidovi a povedala: Oj, aký slávny bol dnes kráľ Izraelov, ktorý sa odkrýval dnes pred očami dievok svojich služobníkov tak, ako sa odkrývava niektorý z prázdnych ľudí ľahkomyseľných. 21 Na to riekol Dávid Míchali: Pred Hospodinom, ktorý si ma vyvolil nad tvojho otca a nad celý jeho dom a prikázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom, plesal som a budem plesať pred Hospodinom, 22 a budem ochotne ešte opovrženejším ako to a budem nízky vo svojich očiach; a u tých dievok, o ktorých si hovorila, práve u tých budem oslávený. 23 Preto potom Míchaľ, dcéra Saulova, nemala plodu až do dňa svojej smrti.

2Sam 6, 1-23

Verš 1
A Dávid zase shromaždil všetkých vybraných v Izraelovi, tridsať tisíc.
1Krn 13:5 - Vtedy shromaždil Dávid celého Izraela od Čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu, aby dopravili truhlu Božiu z Kirjat-jearima.

Verš 3
A vyložiac truhlu Božiu na nový voz vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibei. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz.
1Sam 6:7 - A tak teraz vezmite a pripravte jeden nový voz a vezmite dve kojné kravy, na ktoré ešte nebolo vzložené jarmo, zapriahnite kravy do voza, a ich teľce zavrátite domov, aby neišly za nimi.
1Sam 7:1 - Vtedy prišli mužovia Kirjat-jearíma a odniesli truhlu Hospodinovu hore a vniesli ju do domu Abinadába na vŕšku, a Eleazára, jeho syna, posvätili, aby strážil truhlu Hospodinovu.

Verš 6
A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty.
1Krn 13:9 - A keď prišli až po humno Kídona, vystrel Uza svoju ruku, aby zachytil truhlu, lebo voly vybočily z cesty.

Verš 11
A tak bývala truhla Hospodinova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dom.
1Krn 13:14 - A tak bývala truhla Božia s domom Obéd-edoma, v jeho dome, tri mesiace. A Hospodin požehnal dom Obéd-edoma i všetko, čo bolo jeho.

Verš 17
A keď doniesli truhlu Hospodinovu, postavili ju na jej miesto, naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obeti pred Hospodinom i pokojné obeti.
1Krn 15:1 - A nadovážil si domov v meste Dávidovom a pripravil miesto truhle Božej a roztiahol pre ňu stán.
1Krn 16:1 - A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom.

Verš 18
A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť i pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodina Zástupov.
1Krn 16:2 - A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodinovom.

2Sam 6,2 - Mesto Karjatiarim sa predtým volalo Bála (porov. Joz 15,9 a 1 Krn 13,6).

2Sam 6,4 - Verš 4 je porušený. Pravdepodobne by bolo treba čítať: "Oza išiel s Božou archou a Ahio išiel pred archou."

2Sam 6,5 - Čítame podľa paralelnej osnovy 1 Krn 13,8.

2Sam 6,6 - Archy sa nebolo slobodno dotknúť.

2Sam 6,13 - Podľa 1 Krn 15,15 niesli teraz archu zmluvy leviti, ako bolo predpísané.

2Sam 6,20 - Izraelita sa bez vrchného plášťa neukázal na ulicu. Preto sa Michol cíti urazenou.