výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Sam 6, 1-23

1 Dávid znova zhromaždil celý výkvet Izraela v počte tridsaťtisíc mužov. 2 Vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baály v Judsku, aby odtiaľ odniesol Božiu archu pomenovanú menom Hospodina zástupov, ktorý tróni nad cherubmi. 3 Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu Abínadabovho, ktorý bol na vŕšku. Abínadabovi synovia Uzza a Achjo riadili nový voz. 4 Pri prevoze Božej archy z domu Abínadabovho na vŕšku Achjo kráčal pred archou. 5 Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov z cyprusového dreva, citár, hárf, bubienkov, hrkálok a cimbalov. 6 Keď prišli k Nákonovmu humnu, Uzza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. 7 Hospodin sa rozhneval na Uzzu; pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. 8 Dávida hnevalo, že Hospodin pripravil Uzzu o život. Preto nazval to miesto Perec-Uzza a tak sa volá dodnes. 9 V ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal: Ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne!? 10 Preto Dávid nechcel priviezť Hospodinovu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gátčana Obéd-Edóma. 11 Tak zostala Hospodinova archa v dome Gátčana Obéd-Edóma tri mesiace. Hospodin požehnával Obéd-Edóma i celý jeho dom. 12 Kráľovi Dávidovi oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom Obéd-Edóma i všetko, čo má. Dávid šiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obéd-Edóma do Dávidovho mesta. 13 Keď nosiči Hospodinovej archy urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa. 14 Dávid opásaný ľanovým efódom tancoval z celej sily pred Hospodinom. 15 Dávid a celý dom Izraela vynášali Hospodinovu archu s radostným pokrikom a za zvuku rohu. 16 Keď Hospodinova archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal sa pozerala z okna. Keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci. 17 Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva. 18 Keď dokončil prinášanie obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov. 19 Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. Všetok ľud sa potom rozišiel domov. 20 Keď sa Dávid vracal domov požehnať svoju rodinu, Saulova dcéra Míkal mu vyšla oproti. Povedala: Kráľ Izraela sa dnes naozaj vyznamenal, keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov. 21 Dávid jej odvetil: Bolo to na počesť Hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojím otcom a celým jeho domom, keď ma ustanovil za vojvodcu Izraela, Hospodinovho ľudu. 22 Chcem sa ešte hlbšie pokoriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. 23 Saulova dcéra Míkal bola bezdetná až do svojej smrti.

2Sam 6, 1-23

Verš 1
Dávid znova zhromaždil celý výkvet Izraela v počte tridsaťtisíc mužov.
1Krn 13:5 - Dávid zhromaždil celý Izrael od Egyptského potoka až po oblasť Chamátu, aby preniesli Božiu archu z Kirjat-Jearíma.

Verš 3
Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu Abínadabovho, ktorý bol na vŕšku. Abínadabovi synovia Uzza a Achjo riadili nový voz.
1Sam 6:7 - Zhotovte teraz nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nemali na sebe jarmo. Zapriahnite ich do voza a teľce zažeňte do stajne.
1Sam 7:1 - Muži Kirjat-Jearíma prišli a Hospodinovu archu si odniesli. Doviezli ju na vŕšok do domu Abínadaba a jeho syna Eleazára posvätili, aby ju strážil.

Verš 6
Keď prišli k Nákonovmu humnu, Uzza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol.
1Krn 13:9 - Keď prišli ku Kídonovmu humnu, Uzza vystrel ruku, aby zadržal archu, lebo jej hrozilo, že ju voly prevrhnú.

Verš 11
Tak zostala Hospodinova archa v dome Gátčana Obéd-Edóma tri mesiace. Hospodin požehnával Obéd-Edóma i celý jeho dom.
1Krn 13:14 - Tak zostala Božia archa tri mesiace v dome Obéd-Edóma. Hospodin požehnával jeho domácnosť i všetko, čo mal.

Verš 17
Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva.
1Krn 15:1 - V Dávidovom meste si Dávid postavil budovy, pripravil pre Božiu archu miesto, roztiahol nad ním stan
1Krn 16:1 - Božiu archu preniesli a uložili v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid. Potom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločenstva.

Verš 18
Keď dokončil prinášanie obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov.
1Krn 16:2 - Keď Dávid dokončil spaľovanú obetu a obety spoločenstva, požehnal ľud v Hospodinovom mene.

2Sam 6,2 - Mesto Karjatiarim sa predtým volalo Bála (porov. Joz 15,9 a 1 Krn 13,6).

2Sam 6,4 - Verš 4 je porušený. Pravdepodobne by bolo treba čítať: "Oza išiel s Božou archou a Ahio išiel pred archou."

2Sam 6,5 - Čítame podľa paralelnej osnovy 1 Krn 13,8.

2Sam 6,6 - Archy sa nebolo slobodno dotknúť.

2Sam 6,13 - Podľa 1 Krn 15,15 niesli teraz archu zmluvy leviti, ako bolo predpísané.

2Sam 6,20 - Izraelita sa bez vrchného plášťa neukázal na ulicu. Preto sa Michol cíti urazenou.