výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Sam 22, 1-51

1 Slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Saula. 2 Hovoril: Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. 3 Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Oblievali ma vlny smrti, prívaly záhuby ma vydesili. 6 Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. 7 V úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho. 10 Naklonil nebesia a zostúpil, pod nohami mal mrákavu. 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. 12 Obklopil sa temnotou, z temných vôd a hustých oblakov si spravil stany. 13 Jeho jasom sa uhlíky vznietili do žerava. 14 Hospodin zahrmel z neba, Najvyšší sa ozval. 15 Vystrelil šípy a rozohnal ich, zmiatol ich bleskom. 16 Objavili sa morské dná, obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul svojím rozhnevaným dychom. 17 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. 18 Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. 19 Vystúpil proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. 20 Poskytol mi priestor, vytiahol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, 22 lebo som sa pridŕžal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. 23 Veď všetky jeho právne predpisy mal som na zreteli, od jeho ustanovení som sa neodvrátil. 24 Bezúhonne som sa ho pridŕžal a chránil sa previnenia. 25 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty, ktorú videl. 26 Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, 27 voči úprimnému úprimný, ale zvráteného necháš v jeho zvrátenosti. 28 Utláčaný ľud zachraňuješ, no svojím pohľadom pokoruješ povýšencov. 29 Ty, Hospodin, si mojou sviecou, Hospodin mi osvecuje temnotu. 30 S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka. 32 Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? 33 Boh mi je pevné útočisko, vedie ma cestou dokonalosti. 34 Dal mi nohy, ako majú lane, a postavil ma na výšiny. 35 Moje ruky vycvičil na boj a ramená naučil napínať bronzový luk. 36 Dal si mi štít svojej spásy a tvoja láskavosť ma povzniesla. 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 38 Budem prenasledovať svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. 39 Celkom ich rozdrvím, už nevstanú, padnú mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou k boju, mojich odporcov si zohol podo mňa. 41 Rozohnal si mojich nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. 42 Budú kričať o pomoc, no nik ich nezachráni, budú volať na Hospodina, ale neodpovie. 43 Rozdrvím ich, budú ako zemský prach, pošliapem a udupem ich ako blato na ulici. 44 Vyslobodíš ma od vzbúrencov, ustanovíš ma za hlavu národov. Slúžiť mi bude ľud, ktorý som ani nepoznal. 45 Cudzinci sa mi budú zaliečať, poslúchnu ma na slovo. 46 Cudzinci ochabnú, vytratia sa zo svojich bášt. 47 Nech žije Hospodin! Kiež je velebená moja skala! Nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy! 48 Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. 49 Môj vysloboditeľ od nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 50 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. 51 Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu naveky.

2Sam 22, 1-51

Verš 32
Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh?
Dt 32:39 - Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť.
1Sam 2:2 - Nikto nie je taký svätý ako Hospodin, niet nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh.
Ž 86:8 - Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam.
Iz 45:5 - Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal.

Verš 2
Hovoril: Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ.
Ž 18:1 - Zbormajstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky.

Verš 3
Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.
Heb 2:13 - A znova: Ja budem v neho dúfať.A zasa: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh.

Verš 50
Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami.
Rim 15:9 - a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi pohanmi,ospevovať budem tvoje meno.

Verš 31
Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka.
Dt 32:4 - On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy.
Dan 4:37 -
Zjv 15:3 - a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov.
Ž 12:6 - Pre útlak biednych, pre vzdychy úbohých povstanem teraz — hovorí Hospodin — zachránim tých, ktorými pohŕdajú.
Ž 119:140 - Tvoja reč je rýdza, tvoj služobník ju miluje.
Prís 30:5 - Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.

2Sam 22,1 - Poznámky k tejto piesni pozri v Knihe žalmov, kde sa pieseň, i keď s odchýlkami, opakuje ako Ž 18 (17).Začiatok piesne (slová v zátvorkách) sme doplnili zo Ž 18.

2Sam 22,36 - Slová v zátvorkách sme doplnili zo Ž 18.