výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

2Sam 22, 1-51

1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá õt minden ellenségeinek kezébõl, és a Saul kezébõl. 2 És monda: Az Úr az én kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem. 3 Az Isten az én erõsségem, õ benne bízom én. 4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; 5 Mert halál hullámai vettek engem körül, 6 A pokol kötelei vettek körül, 7 Szükségemben az Urat hívtam, 8 Akkor rengett és remegett a föld, 9 Füst szállt fel orrából, 10 Lehajtá az eget és leszállt, 11 A Khérubon ment és röpült, 12 Sötétségbõl maga körül sátrakat emelt, 13 Az elõtte levõ fényességbõl 14 És dörgött az égbõl az Úr, 15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, 16 És meglátszottak a tenger örvényei, 17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, 18 Hatalmas ellenségimtõl megszabadított engem; 19 Reámtörtek nyomorúságom napján, 20 Tágas helyre vitt ki engem, 21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, 22 Mert megõriztem az Úrnak utait, 23 Mert ítéletei mind elõttem vannak, 24 Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem rosszaságomtól. 25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, 26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, 27 A tisztához tiszta vagy, 28 Segítesz a nyomorult népen, 29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, 30 Mert veled harczi seregen is átfutok, 31 Az Istennek útja tökéletes; 32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? 33 Isten az én erõs kõváram, 34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, 35 Kezeimet harczra tanítja, 36 Idvességednek paizsát adtad nékem, 37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. 38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom õket, 39 Megsemmisítem, eltiprom õket, hogy fel nem kelhetnek, 40 Mert te erõvel öveztél fel engem a harczra, 41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, 42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, 43 Szétmorzsolom õket, mint a föld porát, 44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, 45 Idegen fiak hizelkednek nékem, 46 Idegen fiak elcsüggednek, 47 Él az Úr és áldott az én kõsziklám. 48 Isten az, ki bosszút áll értem, 49 Ki megment engem ellenségeimtõl, 50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, 51 Nagy segítséget ad az õ királyának,

2Sam 22, 1-51

Verš 32
Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül?
Dt 32:39 - Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezembõl megszabadítson.
1Sam 2:2 - Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
Ž 86:8 - Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
Iz 45:5 - Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél.

Verš 2
És monda: Az Úr az én kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem.
Ž 18:1 - Az éneklõmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította õt minden ellenségének kezébõl, és a Saul kezébõl.

Verš 3
Az Isten az én erõsségem, õ benne bízom én.
Heb 2:13 - És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.

Verš 50
Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között,
Rim 15:9 - A pogányok pedig irgalmasságáért dicsõítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.

Verš 31
Az Istennek útja tökéletes;
Dt 32:4 - Kõszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden õ úta igazság! Hûséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes õ!
Dan 4:37 -
Zjv 15:3 - És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
Ž 12:6 - A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.
Ž 119:140 - Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
Prís 30:5 - Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.

2Sam 22,1 - Poznámky k tejto piesni pozri v Knihe žalmov, kde sa pieseň, i keď s odchýlkami, opakuje ako Ž 18 (17).Začiatok piesne (slová v zátvorkách) sme doplnili zo Ž 18.

2Sam 22,36 - Slová v zátvorkách sme doplnili zo Ž 18.