výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Sam 22, 1-51

1 וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃ 2 ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃ 3 אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃ 4 מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃ 5 כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃ 6 חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃ 7 בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃ 8 ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃ 9 עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃ 10 ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃ 11 וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃ 12 וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים׃ 13 מנגה נגדו בערו גחלי אש׃ 14 ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃ 15 וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃ 16 ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃ 17 ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃ 18 יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃ 19 יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃ 20 ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃ 21 יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי׃ 22 כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃ 23 כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃ 24 ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני׃ 25 וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו׃ 26 עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃ 27 עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃ 28 ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃ 29 כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי׃ 30 כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור׃ 31 האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃ 32 כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃ 33 האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃ 34 משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃ 35 מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃ 36 ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃ 37 תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃ 38 ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם׃ 39 ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃ 40 ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃ 41 ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃ 42 ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃ 43 ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃ 44 ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃ 45 בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי׃ 46 בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃ 47 חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃ 48 האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃ 49 ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃ 50 על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃ 51 מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

2Sam 22, 1-51

Verš 32
כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃
Dt 32:39 - ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1Sam 2:2 - אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
Ž 86:8 - אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך׃
Iz 45:5 - אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני׃

Verš 2
ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃
Ž 18:1 - למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

Verš 3
אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃
Heb 2:13 - ועוד וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה׃

Verš 50
על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃
Rim 15:9 - והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃

Verš 31
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
Dt 32:4 - הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
Dan 4:37 - כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Zjv 15:3 - וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Ž 12:6 - אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
Ž 119:140 - צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃
Prís 30:5 - כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

2Sam 22,1 - Poznámky k tejto piesni pozri v Knihe žalmov, kde sa pieseň, i keď s odchýlkami, opakuje ako Ž 18 (17).Začiatok piesne (slová v zátvorkách) sme doplnili zo Ž 18.

2Sam 22,36 - Slová v zátvorkách sme doplnili zo Ž 18.