výhody registrácie

2. kniha Samuelova


Obsah druhej knihy Samuelovej

 

2Sam 1Do Sikelegu k Dávidovi prišiel človek z Šaulovho tábora. Mal roztrhnutý odev a na hlave zem. Padol pred Dávidom na zem, poklonil sa a rozpovedal mu, ako zabil Šaula, keď ho o to prosil. Doniesol mu Šaulovu korunu a obrúčku. Nato si Dávid roztrhol odev, podobne ako všetci mužovia, ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali a postili sa až do večera. Dávid povedal mládencovi, že ako to, že sa nebál vztiahnuť ruku na Pánovho pomazaného. Na Dávidov rozkaz ho jeden zo sluhov zrazil tak, že zomrel. Dávid spieval žalospev za Šaulom a Jonatánom.
2Sam 2Keď sa Dávid pýtal, Pán odpovedal, že má vtiahnuť do Hebronu. Šiel teda so svojimi ženami aj mužmi, čo boli s ním. Mužovia Júdska pomazali Dávida za kráľa nad domom Júdu. Dávid poslal poslov k obyvateľom Jábesu a poďakoval im za to, že pochovali Šaula. Šaulov vojvodca Abner vzal Šaulovho syna Isboseta a ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, Aserom, Jezraelom, Efraimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. Kraľoval dva roky. Dom Júdu bol za Dávidom a kraľoval im 7 rokov a 6 mesiacov. Pri Gabaonskom rybníku sa stretli Abner s Isbosetovimi sluhami a Joab s Dávidovimi služobníkmi. Boli odpočítaní dvanásti z Benjamína a dvanásti z Dávidových sluhov. Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil svoj meč do boku svojho protivníka. Tak padli všetci a v ten deň sa strhla zúrivá bitka. Abner a mužovia Izraela utrpeli porážku. Boli tam traja bratia: Joab, Abisai a Asael. Abner pri prenasledovaní prepichol Asaela kopijou. Joab a Abisai prenasledovali Abnera. Benjamínci sa zhromaždili okolo Abnera a prehovoril k Joabovi, že dokedy bude ešte prenasledovať svojich bratov. Nato Joab zatrúbil a prestali ich prenasledovať. Boj skončil. Z Dávidových služobníkov chýbalo 19 mužov a Asael. Abnerových mužov však zomrelo 360.
2Sam 3Vojna medzi Šaulovým domom a Dávidovým domom bola zdĺhavá. Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia: Amnon, Cheleab, Absolón – syn Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmaiho; Adaniáš, Safatia a šiesty Jetraám. Abner držal pevne so Šaulovým domom. Šaul mal vedľajšiu ženu menom Resfa. Raz povedal Isboset Abnerovi, že prečo vošiel k vedľajšej žene môjho otca? Abner sa veľmi nahneval a povedal, že sa k Dávidovi zachová tak, ako prisľúbil Pán, keď Dávidovi prisľúbil kráľovstvo nad Izraelom. Isboset mu na to nepovedal ani slovo, lebo sa ho bál. Abner poslal poslov k Dávidovi so správou, že privedie k nemu celý Izrael, ak s ním uzavrie zmluvu. Dávid súhlasil, ale najprv ho požiadal, aby priviedol Michol. Dávid poslal k Isbosetovi poslov s odkazom, aby mu dal Michol. Isboset poslúchol a dal ju vziať od jej muža. Abner povedal starším Izraela a Benjamíncom, či chcú mať za kráľa Dávida, ktorý by ich vyslobodil z ruky Filištíncov. Potom šiel Abner s dvadsiatimi mužmi za Dávidom do Hebronu. Oznámil mu, na čom sa uzhodli Izraeliti a všetci Benjamínci, že k nemu zhromaždí celý Izrael. Dávid usporiadal hostinu a Abner potom odišiel. Z výpravy prišiel Joab a dozvedel sa o Abnerovej návšteve a hovoril, že Abner ich chce oklamať. Joab bez Dávidovho vedomia poslal poslov po Abnera a on sa vrátil do Hebronu. Odviedol Abnera stranou a tam ho bodol do brucha a on zomrel. Tak pomstil smrť svojho brata Asaela. Keď sa to neskôr Dávid dozvedel, vyriekol, nech v Joabovom dome nikdy nechýba taký, čo trpí na výtok, malomocenstvo, čo chodí o palici, čo padne pod mečom a čo si žiada chleba. Dávid kázal Joabovi a ľudu, ktorý bol s ním, aby si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a nariekali za Abnerom. Pochovali ho a Dávid aj s celým národom plakal pri hrobe. Potom zložil o Abnerovi žalospev. Do západu slnka Dávid odmietal jesť.
2Sam 4Keď sa Šaulov syn, Isboset, dozvedel o smrti Abnera, ovisli mu ruky a celý Izrael ostal zarazený. Mal dvoch vodcov výprav, Bánu a Rechaba, ktorí boli Benjamínovci. Šaulov syn Jonatán mal na obe nohy chromého päťročného syna Mifiboseta. Jeho dojke pri úteku spadol a ochromel. Jedného dňa sa Rechab a Bána vybrali za Isbosetom, v spánku mu odťali hlavu, ktorú potom doniesli Dávidovi. Za to, že zavraždili nevinného človeka na lôžku, dal príkaz sluhom, aby im poobtínali ruky a nohy a zavesili ich pri rybníku. Isbosetovu hlavu pochovali v Abnerovom hrobe.
2Sam 5Všetky Izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu, tam uzavreli zmluvu a pomazali ho za kráľa nad Izraelom. Vtedy mal Dávid 30 rokov a kraľoval 40 rokov. Tiahol proti Jebuzejcom v Jeruzaleme a zaujal pevnosť Sion, ktorú nazval Dávidovým mestom. Kráľ Týru, Hiram, poslal k Dávidovi poslov aj cédrové drevo, tesárov i kamenárov, aby mu postavili dom. Dávid si vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a narodili sa mu ďalší synovia a dcéry. Keď sa dozvedeli Filištínci, že Dávida pomazali za kráľa, tiahli všetci, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa to dozvedel a dopytoval sa u Pána, ktorý mu odpovedal, že mu vydá Filištíncov do ruky. Pri Bál Parašime ich porazil. Filištínci tiahli ešte raz a rozložili sa v údolí Refaim. Dávidovi Pán odpovedal, že ich má obkľúčiť zozadu. Bil Filištíncov až po cestu do Gezeru.
2Sam 6Dávid vybral 30000 Izraelitov a šiel do júdskej Bály po Pánovu archu. Archu naložili na nový voz a tancujúc a hrajúc ju odviezli z Abinadabovho domu. Abinadabovi synovia Oza a Aiho viedli voz. Voly sa potkli a Oza vystrel ruku, dotkol sa archy a zachytil ju. Pán sa rozhneval pre opovážlivosť a zasadil Ozovi úder, že zomrel. Dávid sa zarmútil a potom sa bál doniesť archu k sebe, tak ju doniesli do domu Gétčana Obededoma, u ktorého ostala archa tri mesiace. Keď sa Dávid dozvedel, že Pán požehnáva Obededomov dom, naložil archu a niesol ju tancujúc do Dávidovho mesta. Michol z okna videla Dávida tancovať pred archou a opovrhla ním v srdci. Archu uložili do stanu, ktorý dal pre ňu zhotoviť Dávid a priniesol obety. Michol mu vyčítala, ako sa obnažoval pred očami sluhov a on jej na to povedal, že sa pred Pánom pokorí ešte viac. Michol nemala deti až do smrti.
2Sam 7Dávid chcel postaviť dom pre Pánovu archu, no Pán mu prostredníctvom proroka Nátana povedal, že vždy počas putovania býval v stane a dom postaví Dávidov potomok, ktorého Pán požehná. Dávid sa posadil, ďakoval Pánovi, velebil ho a modlil sa.
2Sam 8Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Porazil Moabčanov, dal im ľahnúť na zem a povrázkom ich odmeral. Dva povrázky na zabitie, jeden nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými. Porazil aj Adadezera, kráľa Soby. Keď prišli Aramejčania z Damasku na pomoc Adadezerovi, Dávid porazil ich dvadsaťdvatisícové vojsko a platili mu poplatky. Vzal aj zlaté štíty a mnoho koristi. Kráľ Ematu Tou poslal svojho syna Jorama k Dávidovi poblahoželať mu k víťazstvu a doniesol aj dary. Keď sa Dávid vracal, porazil v soľnom údolí aj 18000 Edomčanov, ktorí mu potom boli poddaní. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde šiel. Dávidovi synovia boli kňazmi.
2Sam 9Kráľ Dávid chcel preukázať milosrdenstvo niekomu zo Šaulových príbuzných, tak dal doniesť chromého Jonatánovho syna Mifiboseta, ktorý sa pred Dávidom uklonil. Dávid mu vrátil všetky Šaulove polia a Šaulovho sluhu Sibu poveril, aby Mifibosetovi slúžil a obrábal mu polia. Mifiboset mohol vždy jedávať pri Dávidovom stole.
2Sam 10Kráľ Amončanov zomrel a na jeho miesto nastúpil jeho syn Hanon. Dávid chcel preukázať milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal Dávidovi, tak poslal k nemu poslov, aby mu vyslovili sústrasť. No amonské kniežatá v tom videli lesť a Hanon im oholil pol brady, odstrihol im šaty do polovice a poslal ich späť. Boli tak veľmi potupení, preto im Dávid kázal ostať v Jerichu, kým im nedorastú brady. Amončania najali mnoho tisíc Aramejčanov. Dávid vyslal Joaba s vojskom. Amončania sa usporiadali do boja pred bránou. Aramejčania, mužovia z Tobu a Maáchy boli osobitne na poli. Joab postavil najvyberanejších mužov proti Aramejčanom a ostatných postavil so svojím bratom Abisajom proti Amončanom. Joab sa pustil do boja a Aramejčania pred ním utiekli. Keď to videli Amončania, ušli do mesta. Joab od nich upustil a šiel do Jeruzalema. Celý Izrael prešiel cez Jordán a bojoval proti Aramejčanom, no napokon utiekli, pričom im zabili aj veliteľa Sobacha. Keď videli, že sú porazení, uzavreli mier a boli im poddaní.
2Sam 11Keď uplynul rok, Joab spustošil Amončanov. Raz večer uvidel Dávid zo strechy kráľovského domu veľmi peknú ženu a dozvedel sa, že je to Betsabe, žena Hetejca Uriáša. Poslal po ňu poslov a spal s ňou. Ona počala a odkázala Dávidovi, že je ťarchavá. Dávid dal zavolať Uriáša a pýtal sa ho, ako sa vedie mužstvu a ako beží vojna. Potom mu kázal ísť domov a za ním poslal dar, ale on spal pri vchode do kráľovského domu, lebo Joab aj všetci bývajú v stanoch. Ostal v Jeruzaleme ešte jeden deň. Ráno poslal Dávid po Uriášovi list pre Joaba, v ktorom písal, nech ho postavia do najtuhšieho boja a potom nech sa stiahnu od neho späť, aby tam zomrel. Keď Uriáš zomrel v boji, Joab poslal posla, aby to oznámil Dávidovi. Dávid mu odkázal, nech sa pre to netrápi. Keď Uriášovej manželke pominul smútok, stala sa Dávidovou ženou a porodila mu syna. To, čo urobil, sa však nepáčilo Pánovi.
2Sam 12Pán poslal za Dávidom Nátana, ktorý mu povedal, že v ktoromsi meste bol bohatý a chudobný človek. Chudobný mal len jednu ovečku, ktorá mu bola blízka ako dcéra. K bohatému prišiel pocestný a bolo mu ľúto vziať ovcu zo svojho stáda, tak vzal chudobnému ovečku a pripravil ju pocestnému. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal, nech je synom smrti a ovečku nahradí štvornásobne. No Nátan mu povedal: „Ty si ten muž.“ a zvestoval mu Pánovo slovo, že od jeho domu nikdy neodstúpi meč, z jeho vlastného domu dopustí na neho nešťastie a vezme jeho ženy a dá ich inému. Dávid vyznal, že zhrešil. Nátan mu povedal, že Pán mu odpustil a nezomrie, no syn, ktorý sa mu narodí, isto zomrie. Dieťa, ktoré porodila Uriášova žena, ochorelo. Dávid sa prísne postil a v noci spal na zemi. Na siedmy deň chlapec zomrel. Keď sa to dozvedel, vstal zo zeme, vzal si iné šaty a šiel sa klaňať Pánovi. Potom sa najedol. Dávid spal s Betsabe a ona mu porodila syna Šalamúna. Joab zaujal kráľovské mesto Amončanov, Rabe. Poslal po Dávida s vojskom, dobyl ho a vzal mnoho koristi. Ľud, ktorý tam bol, roztrhal pílami, mláťačkami a sekerami. Podobne urobil so všetkými mestami Amončanov.
2Sam 13Dávidov syn Absolón, mal krásnu sestru, Tamar, ktorá bola ešte panna. Absolónov brat Amnon sa do nej zamiloval a trápil sa pre to. Zveril sa s tým priateľovi Jonadabovi a on mu poradil, aby predstieral chorého a pýtal si, aby mu Tamar sama pripravila jedlo. Keď ho videl Dávid, poslal po sestru, aby mu urobila jedlo. Ona prišla a urobila mu koláče. Potom ju znásilnil a pocítil k nej odpor. Napokon ju vyhnal. Tamar si dala popol na hlavu a roztrhla si tuniku. Dávid sa veľmi rozhneval a brat Absolón sa s ním nerozprával a nenávidel ho. Po dvoch rokoch boli u Absolóna strihačky a pozval všetkých bratov. Pozýval aj kráľa, no on nešiel, tak ho pýtal, aby s ním šiel bral Amnon. Keď bol už Amnon opitý, tak ho sluhovia na jeho príkaz zabili. Keď to jeho bratia videli, ušli. Kým boli ešte na ceste, dostal sa chýr ku kráľovi, že Absolón pobil všetkých kráľových synov. Kráľ si roztrhol rúcho a ležal na zemi. Jonadab, syn Dávidovho brata, mu povedal, že zomrel iba Amnon. Keď prišli ku kráľovi, všetci plakali. Absolón utiekol do Gesuru a bol tam tri roky. Dávid sa zmieril so smrťou Amnona a prestal ho prehasledovať.
2Sam 14Joab videl, že kráľovo srdce je naklonené Absolónovi a preto poslal po jednu ženu, ktorú nahovoril aby predstierala smútok a šla za kráľom. Ona sa pred kráľom vrhla na zem a rozpovedala mu príbeh, ako jej prikázal Joab. Vravela, že po smrti jej muža sa jej dvaja synovia povadili a jeden zabil druhého. Celý rod povstal proti nej a žiadali ju, aby im vydala syna na smrť. Kráľ jej prisľúbil, že vydá rozkaz v jej prospech a synovi sa nič nestane. Spýtal sa jej, či v tom nemá ruky Joab a ona sa priznala. Poslal Joaba po Absolóna, ktorý sa vrátil do Jeruzalema, no nechcel ho vidieť. Absolón bol krásny a veľmi ho vychvaľovali. Musel sa strihaťna konci každého roku, lebo mal ťažké vlasy. Narodili sa mu traja synovia a jedna dcéra – Tamar. V Jeruzaleme býval dva roky, no kráľovu tvár nevidel. Chcel ku kráľovi poslať Joaba, no on nechcel prísť ani na druhý raz, preto mu dal vypáliť pole s jačmeňom. Joab napokon šiel za kráľom , ktorý zavolal Absolóna. Absolón sa uklonil pred ním až po zem a kráľ ho pobozkal.
2Sam 15Absolón vstával včasráno, postavil sa vedľa cesty do brány a tým, čo prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie hovoril, že od kráľa tam nebolo nikoho, kto by ich vypočul a že keby bol on ustanovený za sudcu, priznal by im právo. Tak ukradol srdce izraelských mužov. Po uplynutí štyridsiatich rokov povedal Absolón kráľovi, že musí splniť sľub a ísť do Hebronu vzdať úctu Pánovi za to, že sa mohol vrátiť do Jeruzalema. Vstal a odišiel aj s dvesto mužmi do Hebronu. Potom poslal vyzvedačov rozhlásiť, že on je kráľom v Hebrone. Tak sprisahanie silnelo a ľud šiel s ním v čoraz väčšom počte. Dávid sa to dozvedel a ušiel pred ním z Jeruzalema aj so všetkým svojím služobníctvom. Zanechal len svojích 10 vedľajších žien strážiť dom. Celá krajina hlasito plakala. Kráľ poslal Sadoka a Abiatara, aby zaniesli Božiu archu späť do mesta. Späť poslal aj svojho priateľa Chusaia, aby ho informoval o všetkom.
2Sam 16Dávid stretol Mifibosetovho sluhu Sibu ako šiel s párom naložených oslíkov. Oslíky mal pre kráľovskú rodinu, jedlo pre služobníkov a víno pre tých, čo ustanú na púšti. Syn jeho pána ho čaká v Jeruzaleme a vraví, že dostane späť kráľovstvo svojho otca. Kráľ mu povedal, že všetko čo mal Mifiboset je jeho. Kráľ ďalej stretol Šaulovho príbuzného, Semeia. Keď zbadal Dávida, začal ho preklínať a hádzať doňho kamene. Abisai mu chcel zato zraziť hlavu, no kráľ mu v tom zabránil. Absolón došiel do Jeruzalema a Chusai sa mu ponúkol do služby. Achitofel poradil Absolónovi, aby spal s vedľajšími ženami svojho otca Dávida, vraj to posmelí všetkých, čo sú s ním a on to aj urobil.
2Sam 17Achitofel povedal, že sa vyberie s 12000 mužmi prenasledovať a zabiť Dávida a Absolónovi sa to páčilo. Dal zavolať Chusaia a ten mu poradil lepšie, aby sa aj on s celým Izraelom vybral prenasledovať a napadnúť kráľa. Chusai poslal kňazov Sadoka a Abiatara, aby všetko rozpovedali Dávidovi a varovali ho, aby ušiel. Slúžka podala správu Jonatánovi a Achimásovi a oni to mali oznámiť kráľovi, no akýsi chlapec to videl a oznámil to Absolónovi. Oboch ich skryla jedna žena v studni, takže Absolónovi sluhovia ich nenašli a oni podali Dávidovi správu. Nato Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním prešiel cez Jordán do Mahanaimu. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, šiel domov a obesil sa. Absolón prešiel cez Jordán a postavil na čelo vojska Amasu namiesto Joaba. Dávidovi priniesli jedlo a pitie.
2Sam 18Dávid po tretinách zveril svoje vojsko Joabovi, Abisaimu a Etaimu. Chcel ísť s nimi, no prehovorili ho, aby ostal. Prikázal im, aby boli mierni k Absolónovi. Dávidovo vojsko vytiahlo proti Izraelitom a zvíťazili. Ako šiel Absolón na mulici, zasekol sa a visel na dube. Jeden muž z Dávidovho vojska sa bál zabiť ho a povedal to Joabovi. Ten vzal tri kopije a prebodol Absolóna. Zbrojnoši ho dorazili, hodili do jamy a zasypali skalami. Sadokov syn Achimás a Kušita to bežali oznámiť Dávidovi. Achimás dobehol prvý, ale keď sa ho kráľ opýtal na Absolóna, povedal, že pre veľký zhluk nevidel, čo sa deje. Prišiel aj Kušita a povedal kráľovi, ako dopadol Absolón.
2Sam 19Kráľ zaplakal a aj vojsko sa vracalo v smútku. Joab vyčítal kráľovi, že preukazuje lásku tým, čo ho nenávidia a nenávidí tých, čo ho milujú. Nato si kráľ sadol do brány a všetok ľud prišiel pred kráľa. Amasovi prisľúbil miesto vojvodcu namiesto Joaba. Júdovcom odkázal, že sú mu blízki ako bratia, čím si naklonil ich srdcia. Oni poslali po kráľa, aby sa vrátil. Kráľ prišiel k Jordánu a naproti mu prišli Júdovci, Semei s Benjamíncami a Siba. Semei prosil kráľa o milosť za previnenia a kráľ bol k nemu milostivý. Aj Mifiboset prišiel kráľovi naproti. Keď sa ho kráľ pýtal, prečo nešiel s ním, hovoril, že ho sluha oklamal. Prikázal mu podeliť si pole so Sibom. Kráľ volal so sebou do Jeruzalema aj Berzelaiho za to, že mu pomohol, no on ostal radšej doma, lebo bol už starý. Namiesto seba poslal s kráľom Chamáma. Kráľa sprevádzal všetok Júdsky ľud a polovica izraelského. Všetci Izraeliti začali vyčítať kráľovi, že prečo ho odprevádzali Júdovci.
2Sam 20Istý naničhodník, Bochriho syn menom Seba, zatrúbil a volal, že nemajú podielu na Dávidovi a všetci Izraeliti okrem Júdovcov odstúpili od Dávida. Keď sa Dávid vrátil do Jeruzalema, dal doživotne zatvoriť do väzenia svojich 10 vedľajších žien. Potom poslal Amasu, aby zavolal Júdu, ale prekročil stanovenú lehotu, tak poslal Joabových mužov, aby prenasledovali Sebu. Joab dohnal Amasu a prepichol ho mečom. Došli až k opevnenému mestu a pokúšali sa zboriť múr. Akási žena sa začala Joaba pýtať, že prečo chce mesto dobyť. Keď jej vysvetlil, že prenasleduje len Sebu, tak mu sťali hlavu a vyhodili cez múr Joabovi. Zatrúbili a odišli od toho mesta.
2Sam 21Tri roky po sebe bol v krajine hlad a Pán povedal Dávidovi, že je to preto, lebo Šaul usmrtil Gabaončanov. Nato sa Dávid pýtal Gabaončanov, čo by ich zmierilo. Oni si vyžiadali sedem Šaulových potomkov a keď im ich kráľ vydal, obesili ich. Šaulova vedľajšia žena, Resfa, vzala vrece, prestrela si ho na skalu. Dávid išiel zobrať Šaulove a Jonatánove kosti z Galaádu, pripojil ich ku kostiam usmrtených a pochoval do hrobu ich otca Kisa. Potom sa Boh zľutoval nad krajinou. Došlo k vojne Filištíncov s Izraelitmi a Dávid pri boji ustal a prišiel mu na pomoc Abisai, ktorý Filištínca Jesbiho zabil. Vtedy zaprisahali Dávida, že viac nesmie ísť s nimi do boja. Pri ďalších vojnách zabili Filištíncov Safa, Goliášovho brata a ohromného muža, čo mal spolu 24 prstov na rukách a nohách.
2Sam 22Dávid spieval ďakovnú pieseň.
2Sam 23Mená Dávidových hrdinov: Iboset; Eleazar; Semá; traja hrdinovia, čo doniesli Dávidovi vodu z cisterny v Betleheme cez tábor Filištíncov; Abisai; Banaiáš; Asael a ďalší.
2Sam 24Boží hnev vzplanul na Izraelitov. Ktosi pokúšal Dávida, aby dal sčítať Izraelitov. Joab s vojvodcami urobili sčítanie za deväť mesiacov a dvanásť dní. Izrael mal 800000 bojovníkov a 500000 Júdovcov. Dávid prosil Pána o odpustenie za to, čo vykonal. Pán prostredníctvom proroka Gada oznámil Dávidovi, aby si vybral jednu z týchto troch možností. Má prísť na krajinu trojročný hlad, alebo bude tri mesiace utekať pred nepriateľom, alebo bude v krajine tri dni mor? Dávid povedal, že radšej nech padnú do Pánovej ruky a nie do ruky človeka. Tak Pán dopustil mor, na ktorý zomrelo v krajine 70000 ľudí. Dávid videl Pánovho anjela, ktorý hubil ľud, práve pri humne Areunu. Na Gadovu radu postavil Dávid oltár Pánovi na mieste toho humna, ktoré kúpil za 50 šeklov striebra. Keď tam Dávid urobil obety, Pán sa zmiloval nad krajinou a nákaza zmizla.

 

up