výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 1, 1-33

1 Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa, 2 ako spoznať múdrosť a správnu výchovu, ako pochopiť rozumné výroky, 3 ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť, 4 aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. 5 Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný opäť získa skúsenosť, 6 aby pochopil príslovia a prirovnania, slová mudrcov a ich záhady. 7 Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú. 8 Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj matkino poučenie, 9 lebo oni sú pôvabným vencom na tvojej hlave a náhrdelníkom na tvojom krku. 10 Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ. 11 Keby vraveli: Poď s nami, striehnime a prelejme krv a bez príčiny strojme úklady nevinnému. 12 Zhltnime ľudí zaživa ako podsvetie, úplne celých, ako keď zostupujú do hrobu. 13 Získame tak všetok cenný majetok; naplníme si domy korisťou. 14 Spoj svoj osud s naším a všetci budeme mať jeden mešec. 15 Syn môj, nekráčaj s nimi po ceste, zadrž nohu od ich chodníka. 16 Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv. 17 — Nadarmo sa rozťahuje sieť, keď to vtáky vidia. — 18 Oni však striehnu na vlastnú krv a proti sebe stroja úklady. 19 Také sú chodníky každého, kto baží po zisku: príde o život. 20 Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, 21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: 22 Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? 23 Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová. 24 Pretože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vystrela som ruku, no nikto si to nevšímal, 25 odmietli ste každú moju radu a moje výčitky ste odmietli, 26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a posmievať sa, keď na vás doľahne strach, 27 keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa víchrica, keď na vás doľahne úzkosť a súženie. 28 Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma, 29 pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Hospodinom, 30 moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. 31 Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasýtia sa svojimi zámermi. 32 Hlupákov totiž zabije ich poblúdenie a bláznov zahubí ich bezstarostnosť; 33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne bez strachu zo zla.

Prís 1, 1-33

Verš 16
Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv.
Iz 59:7 - Ich nohy bežia za zlom, náhlia sa preliať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienky skazy, pustošenie a ničenie je na ich cestách.
Rim 3:15 - Ich nohy sa náhlia prelievať krv,

Verš 24
Pretože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vystrela som ruku, no nikto si to nevšímal,
Iz 65:12 - určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste, robili ste to, čo pokladám za zlé, a vybrali ste si to, čo sa mi nepáči.
Iz 66:4 - aj ja si zvolím ich nešťastie a privediem na nich hrôzy. Pretože som volal, a nik neodpovedal, hovoril som, ale nepočúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili si to, v čom nemám záľubu.
Jer 13:10 - Tento zlý národ, ktorý sa zdráha počúvať moje slová a so zatvrdnutým srdcom chodí za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, dopadne ako tento opasok, ktorý nie je na nič.

Verš 10
Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ.
Prís 4:14 - Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí.

Verš 27
keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa víchrica, keď na vás doľahne úzkosť a súženie.
Jób 27:9 - Azda Boh počuje jeho krik, keď bude v úzkych?
Jób 35:12 - Tam kričia, ale on pre pýchu zlých neodpovedá.
Iz 1:15 - Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi.
Jer 11:11 - Preto takto hovorí Hospodin: Zošlem na nich nešťastie, pred ktorým nebudú môcť uniknúť, potom budú ku mne volať, ale nevypočujem ich.
Jer 14:12 - Keď sa budú postiť, nevypočujem ich prosbu, keď prinesú spaľovanú alebo pokrmovú obetu, neobľúbim si ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom.
Ez 8:18 - Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich.
Mi 3:4 - Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.

Verš 7
Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú.
Jób 28:28 - Človeku potom povedal: Pozri, bázeň pred Pánom, to je múdrosť, a vystríhať sa zlého — to je rozumnosť.
Ž 111:10 - |TU(réš)|Tu Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; |TU(šín)|Tu rozumní sú všetci, čo takto žijú. |TU(táv)|Tu Jeho chvála trvá navždy.
Prís 9:10 - Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť.
Kaz 12:13 - Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka!

Pris 1,1-6 - Prvá čiastka knihy (1,1 – 9,18) predstavuje všeobecný úvod, ktorý k jadru celej knihy (k jednotlivým prísloviam a naučeniam v ďalších častiach) napísal ich redaktor. Vhodnou formou (zosobnením múdrosti a pochabosti) sa podávajú pokyny a rady pre život. Dlhšie, súvislejšie vývody sú prepletené jednotlivosťami, lenže poriedko (napr. 3,27–30 a i.).Za nadpisom (1) spisovateľ uvádza hneď účel tejto zbierky prísloví.

Pris 1,7 - Jadrom všetkej múdrosti, je bázeň pred Pánom, bohabojnosť, ktorá vzdáva úctu Bohu vnútorne i navonok. – Porov. 9,10a.

Pris 1,8 - Porov. 6,20b.

Pris 1,9 - Porov. 4,9a.

Pris 1,11 - "Nevinnému", v hebr.: "krvi".

Pris 1,16 - Tento verš nie je v gréckych rukopisoch, preto ho niektorí pokladajú za sem vsunutý z Iz 59,7 (Peters).

Pris 1,20-23 - Personifikácia je známa v poézii všetkých národov, lež zvlášť je prijateľná obrazivej mysli Orientálcov.

Pris 1,21 - "Na samom vrchu hradieb" preložené podľa LXX, miesto hebr. "v čele zhluknutého ľudu" a takisto Vulg. Nazdávame sa, že pôvodný text sa tu nezachoval celkom neporušený.

Pris 1,27 - Tento verš pokladajú novší bádatelia za glosu.