výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Prís 1, 1-33

1 "The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel; " 2 "To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; " 3 "To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; " 4 To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. 5 "A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: " 6 "To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. " 7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction. 8 My son, hear the instruction of your father, and forsake not the law of your mother: 9 For they shall be an ornament of grace unto your head, and chains about your neck. 10 My son, if sinners entice you, consent you not. 11 If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privately for the innocent without cause: 12 "Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit: " 13 We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil: 14 "Cast in your lot among us; let us all have one purse: " 15 "My son, walk not you in the way with them; refrain your foot from their path: " 16 For their feet run to evil, and make haste to shed blood. 17 Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. 18 "And they lay wait for their own blood; they lurk privately for their own lives. " 19 "So are the ways of every one that is greedy of gain; which takes away the life of the owners thereof. " 20 "Wisdom cries without; she utters her voice in the streets: " 21 She cries in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she utters her words, saying, 22 How long, all of you simple ones, will all of you love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? 23 Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. 24 "Because I have called, and all of you refused; I have stretched out my hand, and no man regarded; " 25 But all of you have set at nothing all my counsel, and refused my reproof: 26 "I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear comes; " 27 "When your fear comes as desolation, and your destruction comes as a whirlwind; when distress and anguish comes upon you. " 28 "Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me: " 29 For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD: 30 They refused my counsel: they despised all my reproof. 31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. 32 For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. 33 But whoso hearkens unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.

Prís 1, 1-33

Verš 16
For their feet run to evil, and make haste to shed blood.
Iz 59:7 - "Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood: their thoughts are thoughts of iniquity; wasting and destruction are in their paths. "
Rim 3:15 - Their feet are swift to shed blood:

Verš 24
"Because I have called, and all of you refused; I have stretched out my hand, and no man regarded; "
Iz 65:12 - "Therefore will I number you to the sword, and all of you shall all bow down to the slaughter: because when I called, all of you did not answer; when I spoke, all of you did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. "
Iz 66:4 - "I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spoke, they did not hear: but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not. "
Jer 13:10 - This evil people, which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them, and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing.

Verš 10
My son, if sinners entice you, consent you not.
Prís 4:14 - Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.

Verš 27
"When your fear comes as desolation, and your destruction comes as a whirlwind; when distress and anguish comes upon you. "
Jób 27:9 - Will God hear his cry when trouble comes upon him?
Jób 35:12 - There they cry, but none gives answer, because of the pride of evil men.
Iz 1:15 - And when all of you spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when all of you make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.
Jer 11:11 - "Therefore thus says the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. "
Jer 14:12 - "When they fast, I will not hear their cry; and when they offer burnt offering and an oblation, I will not accept them: but I will consume them by the sword, and by the famine, and by the pestilence. "
Ez 8:18 - Therefore will I also deal in fury: mine eye shall not spare, neither will I have pity: and though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them.
Mi 3:4 - Then shall they cry unto the LORD, but he will not hear them: he will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings.

Verš 7
The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Jób 28:28 - "And unto man he said, Behold, the fear of the LORD, that is wisdom; and to depart from evil is understanding. "
Ž 111:10 - The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endures for ever.
Prís 9:10 - The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Kaz 12:13 - Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Pris 1,1-6 - Prvá čiastka knihy (1,1 – 9,18) predstavuje všeobecný úvod, ktorý k jadru celej knihy (k jednotlivým prísloviam a naučeniam v ďalších častiach) napísal ich redaktor. Vhodnou formou (zosobnením múdrosti a pochabosti) sa podávajú pokyny a rady pre život. Dlhšie, súvislejšie vývody sú prepletené jednotlivosťami, lenže poriedko (napr. 3,27–30 a i.).Za nadpisom (1) spisovateľ uvádza hneď účel tejto zbierky prísloví.

Pris 1,7 - Jadrom všetkej múdrosti, je bázeň pred Pánom, bohabojnosť, ktorá vzdáva úctu Bohu vnútorne i navonok. – Porov. 9,10a.

Pris 1,8 - Porov. 6,20b.

Pris 1,9 - Porov. 4,9a.

Pris 1,11 - "Nevinnému", v hebr.: "krvi".

Pris 1,16 - Tento verš nie je v gréckych rukopisoch, preto ho niektorí pokladajú za sem vsunutý z Iz 59,7 (Peters).

Pris 1,20-23 - Personifikácia je známa v poézii všetkých národov, lež zvlášť je prijateľná obrazivej mysli Orientálcov.

Pris 1,21 - "Na samom vrchu hradieb" preložené podľa LXX, miesto hebr. "v čele zhluknutého ľudu" a takisto Vulg. Nazdávame sa, že pôvodný text sa tu nezachoval celkom neporušený.

Pris 1,27 - Tento verš pokladajú novší bádatelia za glosu.