výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 2, 1-22

1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, 2 ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, 3 keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, 4 ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, 5 vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. 6 Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. 7 Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, 8 lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov. 9 (Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník, 10 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, 11 rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť 12 tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam, 13 od (tých), čo zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, 14 ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejších výčinov, 15 (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia. 16 Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami, 17 čo zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. 18 Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým. 19 Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej, (nik z nich) viac nevkročí na chodník života. 20 Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj spravodlivých chodníky! 21 Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine a zostanú v nej (iba) počestní. 22 Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.

Prís 2, 1-22

Verš 16
Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,
Prís 5:3 - Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.
Prís 6:24 - aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky.
Prís 7:5 - aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.

Verš 22
Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.
Jób 18:17 - Vymizla jeho pamiatka zo zeme, nespomenú jeho meno na námestiach.
Ž 104:35 - Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. Dobroreč, duša moja, Pánovi. ALELUJA.

Verš 4
ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,
Mt 13:44 - Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Verš 21
Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine a zostanú v nej (iba) počestní.
Ž 37:29 - Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov.

Verš 6
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
1Kr 3:9 - Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“
1Kr 3:12 - urobím ti podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe.
Jak 1:5 - Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.

Pris 2,1-4 - Tu sa mudrc usiluje nakloniť si čitateľovu priazeň a prebudiť v ňom opravdivé chcenie múdrosti. Srdce značí tie duševné schopnosti, čo má každý človek od prírody (v. 2); treba sa jej dovolávať priam, bo nerozhodný záujem jej nestačí (v. 3); ba tak ju treba namáhavo hľadať ako drahý kov a poklad (v. 4).

Pris 2,5 - Porov. 1,7.

Pris 2,16-17 - Porov. Mal 2,14 n. Zmluva sinajská tiež uzákoňovala manželskú vernosť, veď obsahuje príkaz platný pre mužov i ženy: "Nescudzoložíš!" (Ex 20,14). Za manželskú neveru bol trest smrti pre obidve stránky, ktoré sa prehrešili (Lv 20,10; Dt 22,22). – Porov. 7,5b.

Pris 2,20-22 - Krajinu, zem zasľúbenú, Palestínu, dal Boh Židom do nájmu, a preto bývať v tejto zemi značí priateľské a úzke obcovanie s Bohom, dobrotu a lásku Božiu: naproti tomu však byť z nej vytrhnutý značí zavrhnutie Božie, vytvorenie z jeho milosti a z jeho Kráľovstva. Toto stihne všetkých odpadlíkov od Boha.