výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 29, 1-27

1 Človek, ktorý je (popri všetkom) dohováraní hlavatý, bude znezrady zničený a záchrany (preň) nebude. 2 Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, no keď sa násilníci zmocnia vlády, národ lká. 3 Kto má rád múdrosť, naplňuje svojho otca radosťou, ten však, čo vydržiava pobehlice, prehajdáka majetok. 4 Kráľ spravodlivým (počínaním) upevňuje krajinu, lež borí ju, kto dane vydiera. 5 Človek, čo pochlebuje svojmu blížnemu, pred jeho krokmi rozprestiera sieť. 6 V priestupku zlého človeka (skrýva sa) osídlo, spravodlivý však plesá a je veselý. 7 Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre to) porozumenia. 8 Rozdúchavajú mesto lapaji, múdri však odvracajú srditosť. 9 (Ak) sa múdry muž súdi s mužom bláznivým, už či sa (ten) jeduje a či sa smeje, nedá mu pokoja. 10 Krvilační nenávidia bezúhonného, no zastávajú jeho život statoční. 11 Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí. 12 U panovníka, ktorý počúva rád nepravdu, čo služobník, to bezbožník. 13 Utláčaný i utláčateľ patria dovedna, Pán osvecuje zraky obidvom. 14 Trón kráľa, ktorý spravodlivo súdi bedárov, bude stáť pevne naveky. 15 Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi. 16 Keď pribúda bezbožných, rozmáha sa aj hriech, spravodliví však uvidia ich pád. 17 Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného (života) a bude skytať tvojej duši slasť. 18 Bez zjavenia (sa šíri) v ľude bezuzdnosť, no sláva tomu (ľudu), ktorý sa pridržiava zákona. 19 Nevoľníka nemožno vyučovať (iba) slovami, lebo nepodrobuje sa, hoci rozumie. 20 (Ak) vidíš muža, ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní, (nuž vedz, že) pochábeľ (má viac) nádeje než on. 21 Kto vychováva svojho sluhu zmladi maznavo, (pozná, že) skončí s pánovitosťou. 22 Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov. 23 Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu. 24 Ten, kto sa spriaha so zlodejom, nenávidí seba samého, počuje kliatbu, ale neoznámi. 25 Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný. 26 Mnohí sa usilujú získať blahovôľu panovníka, lenže od Pána (je) rozhodnutie pre každého (človeka). 27 Pre spravodlivých (je) bezbožník ohavou a pre bezbožného (je) ohavou (ten, kto kráča) cestou statočnou.

Prís 29, 1-27

Verš 2
Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, no keď sa násilníci zmocnia vlády, národ lká.
Prís 11:10 - Zo šťastia spravodlivých sa mesto napĺňa jasotom a zo zániku bezbožných sa ozýva plesaním.
Prís 28:12 - Keď spravodliví jasajú, je slávy dosť a dosť, keď sa však bezbožní dostávajú napovrch, ľudia sa rozpŕchnu.
Prís 28:28 - Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.

Verš 3
Kto má rád múdrosť, naplňuje svojho otca radosťou, ten však, čo vydržiava pobehlice, prehajdáka majetok.
Prís 10:1 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
Prís 15:20 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.
Prís 28:7 - Kto zachováva zákon, je syn rozumný, kto sa však kamaráti s hodovníkmi, robí hanbu svojmu otcovi.
Lk 15:13 - O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

Verš 7
Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre to) porozumenia.
Jób 29:16 - Ja otcom bol som všetkým chudobným, aj neznámeho vec som vyšetril.

Verš 11
Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
Prís 14:33 - Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho (človeka), (rovnako) sa však prejavuje, čo je vnútri pochábľov.

Verš 13
Utláčaný i utláčateľ patria dovedna, Pán osvecuje zraky obidvom.
Prís 22:2 - Boháč a bedár patria dovedna, obidvaja sú dielom Pánovým.

Verš 14
Trón kráľa, ktorý spravodlivo súdi bedárov, bude stáť pevne naveky.
Prís 20:28 - Dobrotivosť a vernosť ochraňujú vladára a dobrosrdečnosťou podopiera svoj trón.
Prís 25:5 - Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti.

Verš 15
Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.
Prís 13:24 - Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.
Prís 22:15 - Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.
Prís 23:13 - Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.
Prís 10:1 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
Prís 17:21 - Kto splodil blázna, (splodil si ho) na svoj zármutok, otec nebude mať z blázna radosti.
Prís 17:25 - Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke.

Verš 16
Keď pribúda bezbožných, rozmáha sa aj hriech, spravodliví však uvidia ich pád.
Ž 37:36 - no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, aj som ho hľadal, ale nenašiel.
Ž 58:10 - Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka, zaživa ich strávi ako oheň hnevu.
Ž 91:8 - Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Verš 17
Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného (života) a bude skytať tvojej duši slasť.
Prís 13:24 - Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.
Prís 22:15 - Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.
Prís 23:13 - Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.

Verš 20
(Ak) vidíš muža, ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní, (nuž vedz, že) pochábeľ (má viac) nádeje než on.
Prís 26:12 - (Ak) vidíš muža, čo sa zdá byť múdrym sebe samému, (nuž vedz, že) pochábeľ (má) viacej nádeje než on.

Verš 22
Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov.
Prís 15:18 - Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí.
Prís 26:21 - Kozub je na uhlie a drevo na oheň a škriepny človek na rozdúchavanie rozopry.

Verš 23
Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
Jób 22:29 - Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on.
Prís 15:33 - Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Prís 18:12 - Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Iz 66:2 - Veď toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko - hovorí Pán. A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami.
Mt 23:12 - Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Lk 18:14 - Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
1Pt 5:5 - Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Verš 24
Ten, kto sa spriaha so zlodejom, nenávidí seba samého, počuje kliatbu, ale neoznámi.
Lv 5:1 - Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu, a mohol by vystúpiť ako svedok, aby bol očitým svedkom, alebo vie (o veci), a neoznámi to, uvalí na seba vinu.

Verš 26
Mnohí sa usilujú získať blahovôľu panovníka, lenže od Pána (je) rozhodnutie pre každého (človeka).
Prís 19:6 - Mnohí sa koria urodzenému (človekovi) a štedrému sú všetci veľmi oddaní.

Pris 29,5 - Porov. 11,9.

Pris 29,8 - Porov. 11,11.

Pris 29,13 - Boh je Stvoriteľom oboch, utláčaného i utlačovateľa; rovnako dal obom svetlo očí.

Pris 29,18 - Zdivočie ľud bez poučovania v náboženských pravdách.

Pris 29,24 - Nad zlodejmi sa vyslovovala kliatba (porov. Sdc 17,2). Táto kliatba rozprestierala sa taktiež na tých, ktorým bolo zbojstvo známe, aby ich tým väčšmi pohýnala vyzradiť a udať zbojníkov (porov. Lv 5,1).