výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 17, 1-28

1 Lepší je (krajec) chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mäsom obetným nabitý a pri tom svár. 2 Rozumný sluha vyšvihne sa nad (pánovho) syna naničhodného a s jeho bratmi si podelí dedičstvo. 3 Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, srdcia však skúša Pán. 4 Ničomník striehne (na výpoveď) perí ničomných (a) luhár dopriava sluchu záškodnému jazyku. 5 Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie. 6 Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia. 7 Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku). 8 Podplatný dar je vzácnym kameňom v očiach (toho, kto ho) dáva (druhému), všade sa stretá s úspechom, kde sa len obráti. 9 Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov. 10 Viac zapôsobí (jedno) pokarhanie na rozumného, ako sto palíc na blázna. 11 Zlý sa (vždy) usiluje iba vzdorovať, no pošle sa naň posol ukrutný. 12 Lepšie sa človekovi stretnúť s medvedicou, ktorej vzali mláďatá, ako s bláznom v jeho bláznovstve. 13 Kto odpláca zlým za dobré, nehne sa z jeho domu nešťastie. 14 Púšťať sa do zvady je (ako) pretŕhať vodnú (hať), a preto nechaj škriepku prv, než vybúši. 15 Aj ten, kto ospravedlňuje bezbožného, aj ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sa príkria Pánovi. 16 Načo len má blázon v ruke peniaze?! Kúpi (si) múdrosť, keď nemá rozumu? 17 Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. 18 Potratil rozum človek, ktorý tlieska do dlaní, keď za svojho blížneho dáva záruku. 19 Kto má rád zvadu, má rád hriech, kto stavia svoju bránu vysoko, chce zrútenie. 20 Ten, kto je skazeného srdca, nenájde nič dobrého a kto má vrtký jazyk, padne do zlého. 21 Kto splodil blázna, (splodil si ho) na svoj zármutok, otec nebude mať z blázna radosti. 22 Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša. 23 Bezbožník tajne prijíma dar (na podplatenie), by poprekrúcal právne chodníky. 24 Múdrosť (sa zračí) na výzore rozumného (človeka), bláznove oči (sa) však (pasú) v zemskej končine. 25 Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke. 26 Vonkoncom nie je dobré pokutovať spravodlivého, biť (ľudí) statočných je (celkom) nesprávne. 27 Kto drží jazyk za zubami, ten vie, (čo je) vedomosť, a kto je chladnokrvný, je muž rozumný. 28 Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.

Prís 17, 1-28

Verš 1
Lepší je (krajec) chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mäsom obetným nabitý a pri tom svár.
Prís 15:17 - Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť.

Verš 3
Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, srdcia však skúša Pán.
Prís 27:21 - Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, človek (sa) však (poznáva) podľa svojej dobrej povesti.
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“

Verš 5
Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie.
Prís 14:31 - Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho Tvorcovi, ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva.

Verš 13
Kto odpláca zlým za dobré, nehne sa z jeho domu nešťastie.
Dt 32:35 - Moja bude pomsta a odveta v deň, keď sa im podlomia nohy. Veď ich deň záhubný sa približuje a ich krutý osud je nablízku.«
Prís 20:22 - Nehovor: „Ja sa za zlé vypomstím!“ (Len) dúfaj v Pána a pomôže ti.
Prís 24:29 - Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
1Sol 5:15 - Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Verš 14
Púšťať sa do zvady je (ako) pretŕhať vodnú (hať), a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.
Prís 20:3 - Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)

Verš 15
Aj ten, kto ospravedlňuje bezbožného, aj ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sa príkria Pánovi.
Ex 23:7 - Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať! Nevinného a toho, kto je v práve, nepripravíš o život, lebo ja neospravodlivím toho, kto je nespravodlivý!
Prís 24:24 - Kto vraví vinnému: „Si nevinný,“ ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť.
Iz 5:23 - ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých!

Verš 19
Kto má rád zvadu, má rád hriech, kto stavia svoju bránu vysoko, chce zrútenie.
Prís 16:18 - Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch.

Verš 22
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Prís 15:13 - Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha.

Verš 24
Múdrosť (sa zračí) na výzore rozumného (človeka), bláznove oči (sa) však (pasú) v zemskej končine.
Kaz 2:14 - Múdry nosí svoje oči na hlave, kým pochabý sa poneviera potme. Ale dozvedel som sa aj to, že rovnaký osud postihne všetkých.
Kaz 8:1 - Ktože sa vyrovná múdremu? Kto vie dať vysvetlenie na záhadu? Múdrosť zasvieti človeku na tvári a tvrdosť jeho tváre sa zmení.

Verš 25
Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke.
Prís 10:1 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
Prís 15:20 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.
Prís 19:13 - Bláznivý syn je na nešťastie svojmu otcovi a škriepna žena je sťa neprestajný cícerok.

Pris 17,1 - Mäso z pokojných obiet sa používalo na hostine. Zúčastňovali sa na nej obetujúci a jeho príbuzenstvo.

Pris 17,2 - Porov. Eliezer (Gn 15,2); Jozef Egyptský (Gn 39,4 n.).

Pris 17,5 - Porov. 14,31.

Pris 17,18 - Porov. 6,1–5; 11,15; Sir 29,20.

Pris 17,23 - Doslovne "dar spoza ňadier", lebo tam ho darca tajne niesol.