výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 16, 1-33

1 Človeku patrí uvažovať v srdci, no výpoveď (dáva) Pán na jazyk. 2 Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky. 3 Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. 4 Pán všetko stvoril pre svoj cieľ, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Pánovi je odporný každý nadutec, stavím sa (s kýmkoľvek), že trestu neujde. 6 Previnenie sa vykupuje opravdivým milosrdenstvom a zlému sa vyhýba bázňou pred Pánom. 7 Ak sa Pánovi ľúbia cesty (nejakého) človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním. 8 Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo. 9 Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok. 10 Na kráľových perách je Božia výpoveď, (preto) sa jeho ústa neprehrešia v rozsudzovaní. 11 Váha a misky prináležia Pánovi, jeho dielom sú všetky kamienky (vo) vrecku. 12 Je ohavnosťou, aby králi konali bezbožne, lebo (len) spravodlivosťou sa upevňuje trón. 13 Kráľovou záľubou sú pery pravdivé a rád má toho, kto sa vyjadruje úprimne. 14 Kráľov hnev - poslovia smrti, a uchláchoľuje ho múdry muž. 15 Na jasnej tvári kráľovej (sa) život (zrkadlí) a jeho láskavosť je sťa mrak pŕšky za vesny. 16 Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro. 17 Vyhýbať zlu je hradskou cestou počestných, chráni si život, kto stráži svoju púť. 18 Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch. 19 Lepšie ponižovať sa s poníženými, než s pyšnými sa deliť o korisť. 20 Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. 21 Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť. 22 Rozum je prameňom života pre (človeka), ktorý ho má, pre bláznov je však trestom bláznovstvo. 23 Múdremu myseľ (vkladá) do úst rozvahu a na perách mu rozmnožuje účinnosť. 24 Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí. 25 Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, napokon však vedie do smrti. 26 Hlad pracujúceho zaň pracuje, lebo ho naháňajú jeho ústa (do práce). 27 Ničomný človek strojí zlé a na perách má plameň blčiaci. 28 Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov. 29 Ukrutník (sa usiluje) zviesť svojho blížneho a viesť ho cestou nedobrou. 30 (Keď niekto) prižmuruje oči, snuje zlo, (keď si niekto) hryzie pery, (už) zlo dokonal. 31 Šediny sú ozdobnou korunou, (no táto koruna) sa nadobúda čestnou púťou (života). 32 Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať. 33 Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie (býva) od Pána.

Prís 16, 1-33

Verš 1
Človeku patrí uvažovať v srdci, no výpoveď (dáva) Pán na jazyk.
Prís 16:9 - Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Prís 19:21 - V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Prís 20:24 - Pán (riadi) kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie!
Jer 10:23 - „Ja viem, Pane, že človek nemá v moci svoju cestu, človek nemá v moci svoju púť ani usmernenie svojich krokov.

Verš 2
Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky.
Prís 21:2 - Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.

Verš 3
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Ž 37:5 - Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
Ž 55:22 - Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Lk 12:22 - A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
1Pt 5:7 - Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

Verš 4
Pán všetko stvoril pre svoj cieľ, aj bezbožného na deň pohromy.
Jób 21:30 - že v dňoch nešťastia je zlostník ušetrený a cez dni hrôzy že sa raduje?!

Verš 5
Pánovi je odporný každý nadutec, stavím sa (s kýmkoľvek), že trestu neujde.
Prís 6:17 - pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú,
Prís 8:13 - (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.) Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Prís 11:21 - Stavím sa (s kýmkoľvek), že podliak trestu neujde, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.

Verš 8
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Ž 37:16 - Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov.
Prís 15:16 - Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.

Verš 11
Váha a misky prináležia Pánovi, jeho dielom sú všetky kamienky (vo) vrecku.
Lv 19:36 - Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin! Ja som Pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny!
Dt 25:13 - Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie!
Prís 11:1 - Falošná váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu spravodlivé závažie.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a miera dvojaká, obidvoje sa príkri Pánovi.
Prís 20:23 - Dvojaké závažie sa príkri Pánovi a nie je dobrá váha falošná.

Verš 14
Kráľov hnev - poslovia smrti, a uchláchoľuje ho múdry muž.
Prís 19:12 - Revaniu levíčaťa (sa podobá) kráľov hnev, lež jeho blahosklonnosť je (zas ako) rosa na byli.
Prís 20:2 - Revaniu levíčaťa (sa podobá) hrozba kráľova, ten, kto ho popudzuje k hnevu, hreší proti sebe samému.

Verš 15
Na jasnej tvári kráľovej (sa) život (zrkadlí) a jeho láskavosť je sťa mrak pŕšky za vesny.
Prís 19:12 - Revaniu levíčaťa (sa podobá) kráľov hnev, lež jeho blahosklonnosť je (zas ako) rosa na byli.

Verš 16
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Jób 28:15 - Nedáva sa za ňu ani rýdze zlato, ani neváži sa striebro za jej menu.
Ž 19:10 - Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Ž 119:72 - Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre.
Prís 3:14 - Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.
Prís 8:19 - Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie.

Verš 18
Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch.
Prís 11:2 - Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
Prís 17:19 - Kto má rád zvadu, má rád hriech, kto stavia svoju bránu vysoko, chce zrútenie.

Verš 20
Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
Ž 2:12 - Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.
Ž 34:8 - Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.
Ž 125:1 - Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: nehýbe sa, trvá naveky.
Iz 30:18 - A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Jer 17:7 - Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.

Verš 22
Rozum je prameňom života pre (človeka), ktorý ho má, pre bláznov je však trestom bláznovstvo.
Prís 13:14 - Náuka mudrca je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.

Verš 25
Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, napokon však vedie do smrti.
Prís 14:12 - Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon (predsa len) vedie do smrti.

Verš 27
Ničomný človek strojí zlé a na perách má plameň blčiaci.
Prís 12:18 - Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.

Verš 28
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Prís 15:18 - Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí.
Prís 26:21 - Kozub je na uhlie a drevo na oheň a škriepny človek na rozdúchavanie rozopry.
Prís 29:22 - Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov.

Verš 30
(Keď niekto) prižmuruje oči, snuje zlo, (keď si niekto) hryzie pery, (už) zlo dokonal.
Prís 6:13 - (kto) žmurká okom, (kto) sa nohou dorozumieva, (kto) naznačuje prstami,

Pris 16,1 - Človek mieni, Pán Boh mení. Porov. 16,9.

Pris 16,2 - Porov. Ž 7,10.

Pris 16,10 - Kráľ, keď súdi, zastupuje Boha, najvyššieho Sudcu (porov. 1 Kr 3,28).

Pris 16,11 - Obchod je tiež pod zákonom Božím. – V dávnoveku sa vážilo kamenčekmi, ktoré nosievali predavači – kupci v mešci za pásom.

Pris 16,14 - Porov. 1 Kr 2,22–46.

Pris 16,15 - Neskorý dážď v Palestíne v marci – apríli je veľmi dôležitý, lebo zaisťuje radostnú a hojnú žatvu. Bez neho by bola neúroda a hlad. Práve taká výdatná a nevyhnutná je aj milosť kráľova.

Pris 16,29 - Bezbožný by rád našiel spoločníka pre svoj hriešny zámer (porov. 1,10–19).

Pris 16,33 - Na prsiach bol náber na rúchu, čo slúžil ako vrecko na trasenie žrebu (lósu). Rozhodnutie žrebom bolo pokladané za súd Boží (porov. 18,18).