výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 18, 1-24

1 Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor. 2 Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. 3 Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou (príde) potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst, (sú ako) rozvodnený potok, (ako) prameň múdrosti. 5 Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. 6 Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty. 7 Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. 8 Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. 9 Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil. 10 Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. 11 Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. 12 Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora. 13 Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? 15 Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie. 16 Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. 17 Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. 18 Lós potlačuje rozopry, rozsudzuje aj mocnárov. 19 Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory. 20 Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. 21 Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. 22 Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána. 23 Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. 24 Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Prís 18, 1-24

Verš 5
Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde.
Lv 19:15 - Na súde sa nedopúšťaj krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo!
Dt 1:17 - Pri súde neberte ohľad na osobu. Malého vypočujte tak, ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží. Čo vám však bude ťažké, oznámte mne a vypočujem to ja.«
Dt 16:19 - Nech sa nechýlia na jednu stranu, nebudeš brať ohľad na osobu a dary neprijmeš, lebo dar zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.
Prís 24:23 - Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.

Verš 7
Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život.
Prís 10:14 - Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa - to skaza vzápätí.
Prís 13:3 - Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Prís 12:13 - Do previnenia (svojich) perí sa zakosíľuje ničomník, spravodlivý sa však vymkýna z úzkostí.

Verš 8
Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka.
Prís 26:22 - Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samo dno žalúdka.

Verš 10
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
2Sam 22:51 - Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.“
Ž 18:2 - a z ruky Šaulovej. Povedal teda: Milujem ťa, Pane, moja sila;
Ž 61:3 - Od konca zeme volám k tebe; keď sa mi srdce chveje úzkosťou, priveď ma na nedostupné bralo.
Prís 29:25 - Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.

Verš 11
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.
Prís 10:15 - Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba.

Verš 12
Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Prís 11:2 - Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
Prís 16:18 - Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch.
Prís 15:33 - Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.

Verš 17
Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho.
Prís 25:8 - Čo tvoje oči videli, nechoď (s tým) hneď (a nezačínaj) spor! Lebo čo si počneš napokon, keď ťa tvoj blížny zahanbí?

Verš 20
Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier.
Prís 12:14 - Každý sa nasýti blaha z ovocia (svojich) úst a človekovi sa odplatí podľa (skutkov) jeho rúk.
Prís 13:2 - Dobrý (smie) požívať z ovocia spravodlivosti, vierolomníci však bažia po násilenstve.

Verš 21
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
Prís 21:23 - Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami.
Jak 3:2 - Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.

Verš 22
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Prís 19:14 - I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.

Verš 24
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Prís 17:17 - Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.

Pris 18,14 - Zlomený duch sa dá ťažko liečiť.

Pris 18,22 - Vo Vulg je tu vsuvka:"Kto dobrú ženu vyháňa, ten šťastie vyháňa;ten však, kto drží ženu záletnú,je pochábeľ a bezbožník."