výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 8, 1-36

1 Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas? 2 (Vysoko) na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí, 3 pri bránach, ktoré vedú do mesta, pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá: 4 „Na vás volám, mužovia, k ľudským synom (nesie sa) môj hlas. 5 Priúčajte sa opatrnosti, pochábli, blázni, priúčajteže sa rozumu! 6 Počúvajte, bo znamenité (veci) zvestujem a moje pery otvárajú sa (len) na správne (besedy).“ 7 Áno, (čistú) pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, nieto v nich falše ani podvodu. 9 Všetky sú priame človeku, čo rozumie, a prosté tým, čo prišli k poznaniu. 10 Nie striebro, (ale radšej) prijímajte moju náuku a (radšej) poznanie než najvyberanejšie zlato. 11 Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti. 12 Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hĺbavé poznanie. 13 (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.) Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. 14 U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa sila (hrdinská). 15 (Ja som tá), skrze ktorú králi (dobre) kraľujú a podľa práva rozhodujú vladári. 16 (Ja som tá), skrze ktorú kniežatá sú kniežatami a vysluhujú právo mocnári. 17 Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú. 18 U mňa je bohatstvo a česť, trvalá zámožnosť a blahobyt. 19 Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie. 20 Chodievam po ceste spravodlivosti, prostriedkom chodníkov, (jak vyžaduje) súd, 21 aby som nadelila svojim milovníkom imania a ponapĺňala ich pokladnice. 22 Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek. 23 Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. 24 Nebolo ešte morských prehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo ešte žriedel obťažených vodami. 25 Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, 26 prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. 27 Keď zhotovoval nebesia, (bola) som tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými, 28 keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny, 29 keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, 30 ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas; 31 hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými. 32 A teraz počúvajteže ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. 33 Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! 34 Blahoslavený človek, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán! 35 Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. 36 Kto sa však prehrešuje proti mne, ten páše voči sebe ukrutnosť, všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť.

Prís 8, 1-36

Verš 32
A teraz počúvajteže ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú.
Ž 119:1 - Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Ž 128:1 - Pútnická pieseň. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Lk 11:28 - Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Verš 1
Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas?
Prís 1:20 - Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas,

Verš 35
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Prís 12:2 - Ten, kto je dobrý, dosahuje milosť u Pána, ale muža, ktorý (strojí) intrigy, on odsúdi.

Verš 11
Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.
Jób 28:15 - Nedáva sa za ňu ani rýdze zlato, ani neváži sa striebro za jej menu.
Ž 19:10 - Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Prís 3:14 - Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato.
Prís 16:16 - Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

Verš 18
U mňa je bohatstvo a česť, trvalá zámožnosť a blahobyt.
Prís 3:16 - Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici.

Verš 19
Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie.
Prís 3:14 - Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato.

Verš 23
Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet.
Jn 1:1 - Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Verš 27
Keď zhotovoval nebesia, (bola) som tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými,
Jób 26:10 - Hladine vôd určil presný obvod, po hranicu samu svetla so tmou.

Verš 28
keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny,
Gn 7:11 - V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty.

Verš 29
keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme,
Gn 1:9 - Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak.
Jób 38:10 - Potom som ho sputnal svojím zákonom, vložil som naň zámok, dvoje brány tiež.
Ž 104:9 - Položil si hranicu a neprekročia ju, ani viac nepokryjú zem.

Verš 30
ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas;
Jn 5:17 - Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“

Pris 8,1-7 - Zosobnená múdrosť vystupuje všade, kde sa hmýri život (v. 1–3), ako kazateľka pravdy (v. 4–7); porov. 1,20–33.

Pris 8,11 - Porov. 3,15b.

Pris 8,22-31 - Pôvod všetkej múdrosti je v Bohu. Nemyslí sa tu však na stvorenú (ľudskú) múdrosť, ale na nejakú múdrosť vyššiu, lebo sa jej pripisujú také vlastnosti, čo patria, alebo čo sa môžu pripisovať iba Bohu. Nuž a táto nestvorená, večná múdrosť nebola len na začiatku stvoriteľskej Božej činnosti (v. 22); a tým menej nie iba odvtedy a vtedy, keď už spolupracovala s Bohom pri stvorení neviditeľných a viditeľných svetov (v. 30). Bola od samého počiatku, prv než Boh začal konať navonok, ba podľa vážnych exegétov (Knabenbauer) bola dôvodom, že sa Boh zjavil v stvorenstve, že začal konať navonok. Nuž podľa toho katolícki exegéti chápu túto múdrosť rozmanite. Jedni vidia v nej len nadzmyslovú zosobnenú múdrosť. Iní zas v nej vidia zosobnenú múdrosť Božiu (vlastnosť Božiu, Sapientia essentialis). Tí, čo idú ešte ďalej, napokon v nej vidia bytosť skutočnú a samostatnú (hypostázu, naozajstnú osobu). Tá, vystrojená vlastnosťami Božími, zúčastňuje sa na stvoriteľskej a spravujúcej činnosti Božej (Sapientia notionalis). – Pozri pozn. ku Knihe Jób 28,1.