výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 28, 1-28

1 Bezbožný uteká, hoc ho nik neplaší, spravodlivý sa však cíti (taký) bezpečný ako levíča. 2 Bezprávie krajiny často mení kniežatá, ale pod rozumným a rozvážnym mužom dlho sa žije v pokoji. 3 Zločinný hospodár, ktorý utláča bedárov, (je ako) splavujúci dážď, po ktorom chleba niet. 4 Tí, čo nezachovávajú zákon, chvália bezbožníka, tí však, čo zákon dodŕžajú, stavajú sa proti nemu na odpor. 5 Zlí ľudia nemajú rozvážneho úsudku, lež (ľudia), čo hľadajú Pána, rozumejú všetko. 6 Lepší je chudák, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, (ktorý chodí) kľukatými cestami. 7 Kto zachováva zákon, je syn rozumný, kto sa však kamaráti s hodovníkmi, robí hanbu svojmu otcovi. 8 Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďuje ho (pre toho, kto) sa zľutúva nad chudobnými. 9 (Ak niekto) odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť. 10 Kto na zlú cestu zvádza statočných, do svojej vlastnej jamy padne, a bezúhonní zdedia blaženosť. 11 Boháčovi sa zdá, že múdrosť (vychlípal), rozumný bedár ho však prezrie. 12 Keď spravodliví jasajú, je slávy dosť a dosť, keď sa však bezbožní dostávajú napovrch, ľudia sa rozpŕchnu. 13 Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo. 14 Blahoslavený človek, ktorý sa bojí jednostaj, lež do nešťastia upadne ten, kto je srdca tvrdého. 15 Revúci lev a medveď túlavý je nad úbohým ľudom bezbožný panovník. 16 Vladár, ktorý nemá rozumnosti, (býva) veľký vydierač, (no iba) ten, kto nenávidí nestatočný zisk, bude dlho žiť. 17 Človeku, čo sa ľudskou krvou poškvrnil, (hoc) uteká priam až po jamu, nech nik ruku nepodá. 18 Kto chodí neporušený, zachráni sa, lež (ten, kto chodí) po dvoch cestách, padne na jednej. 19 Kto obrába svoju zem, má chleba dosýta, kto sa však zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby. 20 Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie. 21 Je mrzké nadržiavať osobám, a nejeden človek sa pre kus chleba dopúšťa priestupku. 22 Závistlivý človek sa zháňa za majetkom a nevie, že núdza príde naň. 23 Kto karhá človeka, potom nájde (uňho viac) vďačnosti ako ten, kto sa mu podlizuje jazykom. 24 Kto kradne svojmu otcovi a svojej materi a hovorí: „To nie je hriech,“ je roveň vrahovi. 25 Chamtivec nieti spor, ale kto dúfa v Pána, bude (všetkým) oplývať. 26 Kto sa (len) na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni. 27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok (ničoho), kým tomu, čo si (pred ním) zrak zakrýva, zlorečiť budú veľmi. 28 Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.

Prís 28, 1-28

Verš 1
Bezbožný uteká, hoc ho nik neplaší, spravodlivý sa však cíti (taký) bezpečný ako levíča.
Lv 26:36 - Srdce tých, čo z vás ostanú, naplním strachom v nepriateľských krajinách. Naplaší ich šuchot padajúceho listu a budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a budú padať, hoci ich nik nebude prenasledovať.
Dt 28:28 - Pán ťa zraní bláznovstvom, slepotou a šialenstvom,
Iz 57:21 - Niet pokoja pre bezbožných - hovorí môj Boh.“

Verš 6
Lepší je chudák, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, (ktorý chodí) kľukatými cestami.
Prís 19:1 - Lepší je bedár, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý (neopúšťa) svoje krivolaké chodníky.

Verš 7
Kto zachováva zákon, je syn rozumný, kto sa však kamaráti s hodovníkmi, robí hanbu svojmu otcovi.
Prís 29:3 - Kto má rád múdrosť, naplňuje svojho otca radosťou, ten však, čo vydržiava pobehlice, prehajdáka majetok.

Verš 10
Kto na zlú cestu zvádza statočných, do svojej vlastnej jamy padne, a bezúhonní zdedia blaženosť.
Prís 26:27 - Kto kope jamu (druhému, sám) do nej padne, a kto gúľa kameň (na iného), privalí jeho samého.

Verš 12
Keď spravodliví jasajú, je slávy dosť a dosť, keď sa však bezbožní dostávajú napovrch, ľudia sa rozpŕchnu.
Prís 11:10 - Zo šťastia spravodlivých sa mesto napĺňa jasotom a zo zániku bezbožných sa ozýva plesaním.
Prís 28:28 - Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.

Verš 13
Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.
Ž 32:3 - Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
Ž 32:5 - Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
1Jn 1:9 - Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

Verš 20
Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie.
Prís 13:11 - Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Prís 20:21 - Majetok od počiatku chvatne nadobudnutý nebude požehnaný napokon.
Prís 23:4 - Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

Verš 21
Je mrzké nadržiavať osobám, a nejeden človek sa pre kus chleba dopúšťa priestupku.
Prís 18:5 - Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde.
Prís 24:23 - Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.

Verš 25
Chamtivec nieti spor, ale kto dúfa v Pána, bude (všetkým) oplývať.
Prís 13:10 - Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Prís 15:18 - Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí.
Prís 29:22 - Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov.

Verš 27
Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok (ničoho), kým tomu, čo si (pred ním) zrak zakrýva, zlorečiť budú veľmi.
Dt 15:7 - Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku,
Dt 15:10 - Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí.
Prís 19:7 - Bedár je všetkým svojim bratom odporný, o čo viac sa jeho priatelia vzdialia od neho! Ženie sa za slovami, čo nič neznačia, kto …
Prís 22:9 - Požehnaný bude, (kto vie) dobrým okom (pozerať), lebo dáva chudákovi zo svojho chleba.

Verš 28
Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.
Prís 28:12 - Keď spravodliví jasajú, je slávy dosť a dosť, keď sa však bezbožní dostávajú napovrch, ľudia sa rozpŕchnu.

Pris 28,2 - V krajine, kde bujnie bezprávie a násilenstvo, kde sa šliapu prikázania Božie, dôjde k prevratom a vzburám skôr či neskôr (porov. 1 Kr 16,8–28; 2 Kr 15,8–15). Poriadok a právo zachovávajú sa len tam, kde sa poddaný ľud riadi múdrosťou a náboženstvom.

Pris 28,8 - Neslobodno bolo Židom žiadať úrok od Izraelitu (porov. Ex 22,25; Lv 25,36). Vydriducha potrestá Boh tak, že jeho majetok dá milosrdným ľuďom.