výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 13, 1-25

1 Múdry syn (sa rád podrobuje) otcovej disciplíne, posmievač zasa nedbá na hromovanie. 2 Dobrý (smie) požívať z ovocia spravodlivosti, vierolomníci však bažia po násilenstve. 3 Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma. 4 Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných, baženie usilovných sa však do sýtosti ukojí. 5 Spravodlivému (človeku) sa hnusí činnosť nečestná, bezbožný sa však (uvrhuje) do hanby a potupy. 6 Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty, bohaprázdnosť však povaľuje (toho, kto sa dopúšťa) hriechu. 7 Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, (iný) sa robí chudobným, a (vládne) veľkým majetkom. 8 Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky. 9 Svetlo spravodlivých veselo (plápolá), zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína. 10 Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti. 11 Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva. 12 Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života. 13 Kto (dobrým) slovom pohŕda, ten škodí sebe samému, kto si však váži prikázanie, tomu sa dostane odplaty. 14 Náuka mudrca je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť. 15 Dobrý rozum získava náklonnosť, púť pohŕdačov je však tvrdá (ako štrk). 16 Rozvážny (človek) všetko robí s rozvahou, blázon sa však bláznovstvom vystavuje na obdiv. 17 Neverný posol uvrhuje v nešťastie, lež verný posol (je ako) liek. 18 Chudoba s hanbou (postihujú človeka), čo nedbá na disciplínu, ten však, kto pripúšťa si k srdcu pokarhanie, bude vážený. 19 Splnená túžba lahodí, lež bláznom je odporné vyhýbať sa zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, spravodlivých však odmeňuje dobrým (Pán). 22 Dobrý (človek) porúča detným deťom dedičstvo, no hriešnikov majetok sa uschová spravodlivému. 23 Je veľa chleba na prielohu chudobných, bohatstvo sa však tratí nespravodlivosťou. 24 Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu. 25 Spravodlivý sa môže najesť dosýta, lež brucho bezbožných biedu trie.

Prís 13, 1-25

Verš 2
Dobrý (smie) požívať z ovocia spravodlivosti, vierolomníci však bažia po násilenstve.
Prís 12:14 - Každý sa nasýti blaha z ovocia (svojich) úst a človekovi sa odplatí podľa (skutkov) jeho rúk.

Verš 6
Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty, bohaprázdnosť však povaľuje (toho, kto sa dopúšťa) hriechu.
Prís 10:29 - Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.
Prís 11:3 - Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Prís 11:5 - Bezúhonnému rovná cestu jeho spravodlivé konanie, bezbožník však padne pre svoju vlastnú bezbožnosť.

Verš 7
Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, (iný) sa robí chudobným, a (vládne) veľkým majetkom.
Prís 12:9 - Lepšie byť neváženým a byť sluhom sebe samému, ako pokladať sa za váženého a o chlieb biedu trieť.

Verš 9
Svetlo spravodlivých veselo (plápolá), zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína.
Prís 4:18 - Púť bezbožných je ako tmavá (noc), nevedia, na čom sa potknú.
Jób 18:5 - Isto zhasne svetlo bezbožného, nezažiari plameň jeho ohňa.
Jób 21:17 - Veď koľkorázže svieca zhasne hriešnych a nešťastie tiež na nich doľahne?! A svojím hnevom koľko ráz zničí zlých,

Verš 11
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Prís 10:2 - Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Prís 20:21 - Majetok od počiatku chvatne nadobudnutý nebude požehnaný napokon.

Verš 12
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
Prís 13:19 - Splnená túžba lahodí, lež bláznom je odporné vyhýbať sa zlu.

Verš 14
Náuka mudrca je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.
Prís 10:11 - Ústa spravodlivého sú prameňom života, lež ústa bezbožných ukrývajú bezprávie.
Prís 14:27 - Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.

Verš 16
Rozvážny (človek) všetko robí s rozvahou, blázon sa však bláznovstvom vystavuje na obdiv.
Prís 12:23 - Rozvážny človek tají, čo vie, (zo) srdca pochábľov však hlúposť vykríka.
Prís 15:2 - Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá.

Verš 22
Dobrý (človek) porúča detným deťom dedičstvo, no hriešnikov majetok sa uschová spravodlivému.
Jób 15:29 - Neobstojí imaním, nezbohatne, nerozprestrie sa tieňom po zemi.
Jób 27:17 - statočný si oblečie, čo zhŕňal on, striebro nevinný zas po ňom zdedí.

Verš 23
Je veľa chleba na prielohu chudobných, bohatstvo sa však tratí nespravodlivosťou.
Prís 12:11 - Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, kto sa však ženie za daromnicami, rozum potratil.
Prís 18:9 - Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil.

Verš 24
Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.
Prís 23:13 - Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.

Verš 25
Spravodlivý sa môže najesť dosýta, lež brucho bezbožných biedu trie.
Ž 34:10 - Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú.
Ž 37:3 - Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Pris 13,3 - Porov. 10,19; 21,23.

Pris 13,8 - O možnostiach výkupného porov. Ex 21,22; Lv 27,1–7; Dt 22,19.

Pris 13,13 - Vo Vulg je tu dvojverš, ktorý nie je v pôvodine; v LXX je za 9. veršom."Neúprimné duše blúdia v neprávostiach,spravodliví sú však sústrastní a milosrdní."

Pris 13,19 - Nečakaný myšlienkový prechod v dvojverši je znakom, že sa tu azda v pôvodine nejaký verš stratil.