výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 9, 1-18

1 Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva. 2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. 3 Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: 4 „Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, (a) komu chýba rozum, toho poučím. 5 Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti. 7 Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu. 8 Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. 9 Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. 11 Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života. 12 Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený, ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest.“ 13 Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní. 14 Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko, 15 by pozývala vôkolidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť. 16 „Kto je hlúpy, nech zabočí sem!“ A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: 17 „Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!“ 18 Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.

Prís 9, 1-18

Verš 3
Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny:
Prís 8:2 - (Vysoko) na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí,

Verš 8
Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.
Mt 7:6 - Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Verš 10
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Jób 28:28 - Človeku povedal: »Hľa, bázeň pred Pánom, to je táto múdrosť rozumnosť je zasa vystríhať sa zlého.«“
Ž 111:10 - bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
Prís 1:7 - Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.

Verš 11
Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.
Prís 10:27 - Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú.

Verš 13
Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.
Prís 7:11 - náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.

Verš 17
„Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!“
Prís 20:17 - Človeku veľmi chutí nestatočne nadobudnutý chlieb, no nakoniec má plné ústa kamenia.

Verš 18
Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.
Prís 2:18 - Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým.

Pris 9,1-6 - Múdrosť povoláva k sebe do nádhernej paloty (má sedem stĺpov – číslo sedem značí dokonalosť), ktorú vybudovala. Tam na jej hostí čakajú jej pokrmy, t. j. vzácne naučenia.

Pris 9,7-12 - Táto čiastka nesúvisí ani s predchádzajúcimi, ani s nasledujúcimi veršami. Je hŕstkou aforizmov, ktorými sa končí veľký úvod (hl. 1 – 9). – Umiestnenie tejto state na konci (po 9,18) bolo by vhodnejšie a účinnejšie.

Pris 9,13-18 - Opak múdrosti je pochabosť. Jej črty sú iné ako cudzoložnej ženy (porov. 7,10 n.).

Pris 9,16 - Porov. 9,4.