výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 3, 1-35

1 Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, 2 bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja. 3 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! 4 Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi. 5 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! 6 Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. 7 Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! 8 (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať. 9 Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody 10 a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať. 11 Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa cúdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, 12 lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. 13 Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! 14 Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. 15 Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. 16 Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. 17 Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. 18 Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení. 19 Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnosťou. 20 Jeho vedomosťou vyrazili morské priehlbne a rosu kropia oblaky. 21 Nech ti to, syn môj, z očí neschodí, zachovaj rozvahu a rozmysel 22 a budú tvojej duši životom a skvostom na tvoj krk. 23 Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. 25 Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, 26 lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou. 27 Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť. 28 Nehovor svojmu blížnemu: „Choď preč a (inokedy) príď!“ a „Zajtra ti dám,“ keď máš naporúdzi (hneď). 29 Nestroj nič zlé svojmu blížnemu, kým sa u teba baví bezpečne. 30 Nevaď sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlého nespravil. 31 Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, 32 lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými. 33 Na dome bezbožného kliatba Pánova, ale príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným. 35 Múdrym sa podostáva cti a blázni hanbu ponesú.

Prís 3, 1-35

Verš 32
lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
Ž 25:14 - Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

Verš 33
Na dome bezbožného kliatba Pánova, ale príbytok spravodlivých požehnáva.
Lv 26:14 - Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov,
Dt 28:15 - Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.
Mal 2:2 - Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.

Verš 2
bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
Dt 8:1 - Každé prikázanie, ktoré vám ja dnes dávam, máte náležite plniť, aby ste žili a rozmnožovali sa, vošli a vlastnili krajinu, ktorú Pán odprisahal vašim otcom.
Dt 30:20 - keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Verš 3
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Ex 13:9 - A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby bol v tvojich ústach Pánov zákon, lebo Pán ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta.
Dt 6:8 - Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami,

Verš 6
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
1Krn 28:9 - Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky!

Verš 7
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
Rim 12:16 - Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

Verš 9
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody
Ex 23:19 - To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha! Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky!
Ex 34:26 - To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky!“
Dt 26:2 - vezmeš prvotiny všetkých svojich plodín, vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby sa tam vzývalo jeho meno.
Mal 3:10 - Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Lk 14:13 - Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých.

Verš 10
a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.
Dt 28:8 - Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.

Verš 11
Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa cúdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
Jób 5:17 - Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!
Heb 12:5 - A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá.

Verš 12
lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Zjv 3:19 - Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.

Verš 34
Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“
1Pt 5:5 - Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Verš 14
Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato.
Jób 28:15 - Nedáva sa za ňu ani rýdze zlato, ani neváži sa striebro za jej menu.
Ž 19:10 - Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.
Prís 8:19 - Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie.
Prís 16:16 - Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

Verš 15
Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.

Verš 20
Jeho vedomosťou vyrazili morské priehlbne a rosu kropia oblaky.
Gn 1:9 - Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak.

Verš 23
Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne.
Ž 37:24 - Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.
Ž 91:11 - lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Verš 24
Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať.
Lv 6:26 - Jesť z nej môže len kňaz, ktorý podáva obetu za hriech. A bude sa jesť na svätom mieste, v nádvorí stánku zjavenia.
Jób 11:19 - Keď budeš driemať, nik ťa nevyruší; mnohí ťa budú láskať po tvári.
Ž 3:5 - Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
Ž 4:8 - Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
Ž 91:5 - nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

Verš 31
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
Ž 37:1 - Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Ž 73:3 - Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
Prís 23:17 - Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,

Pris 3,4 - "Priazeň", hebr. "múdrosť".

Pris 3,8-10 - Židia uctievali Boha desiatkami, ktoré predpisoval zákon (porov. Lv 27,30–33), obetami predpísanými (porov. Nm, hl. 28 – 29) a dobrovoľnými (porov. Lv 7,16), tiež sľubmi, keď sa zaviazali obetovať nimi niečo z majetku (porov. Lv 23,38). – O prvotinách pozri Ex 22,29; 23,19; Lv 23,17. – V. 8: "telo", hebr. "pupok"; v. 10: "zbožím", hebr. "nadbytkom".

Pris 3,15 - Porov. 8,11b.

Pris 3,18 - Mudrc tu akiste má na mysli strom života, čo rástol naprostriedku raja (porov. Gn 2,9).

Pris 3,19-20 - Tieto verše patria možno inde, lebo tu rušia myšlienkový postup.

Pris 3,21 - Porov. so 4,21a.