výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 4, 1-27

1 Počujte, deti, nabádanie otcovo a pozorujte, aby ste sa naučili poznaniu. 2 Lebo vám dávam dobré ponaučenie: Neopúšťajte moju náuku! 3 Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca, útly jedináčik pod dozorom matkiným, 4 poučoval ma a vravel mi: „Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy (a budeš žiť. 5 Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst! 6 Neopúšťaj ju, tak ťa bude chrániť, obľubuj si ju, tak ťa bude strážiť. 7 Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! 8 Vyzdvihuj ju, a zvýši tvoju (vážnosť), dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. 9 Ovinie ti hlavu nádherným vencom (a) obdarí ťa zdobnou korunou.“ 10 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života! 11 Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. 12 Keď pôjdeš (po nich), nebude tvoj krok stiesnený, a keď (nimi) pobežíš, nebudeš sa potkýnať. 13 Priviň sa (pevne) k náuke a nepusť ju, nerozlúč sa s ňou, bo ona ti (je) životom. 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov! 15 Varuj sa jej (a) neprechádzaj ňou! Vyhni sa jej a obíď (ju)! 16 Lebo nespia, kým (niečo) zlé nevykonajú, a obchádza ich spánok, ak (voľakoho) nezvedú. 17 Bo jedávajú chlieb nečestnosti a pijú víno násilia. 18 Púť bezbožných je ako tmavá (noc), nevedia, na čom sa potknú. 19 Lež chodník spravodlivých (je) sťa svetlo rozbresku čo dužie čoraz väčšmi do bieleho dňa. 20 Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom! 21 Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca! 22 Lebo sú život pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich telo vonkoncom. 23 Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života. 24 Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. 25 Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba! 26 Hľaď svojej nohe rovný chodník nájsť a všetky tvoje cesty nech smerujú do cieľa. 27 Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!

Prís 4, 1-27

Verš 3
Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca, útly jedináčik pod dozorom matkiným,
1Krn 29:1 - Nato kráľ Dávid hovoril celému zhromaždeniu: „Môj syn Šalamún, ktorého si Boh vyvolil, je mladý a krehký, úloha je však veľká. Veď to nemá byť palác pre človeka, ale pre Pána, Boha!

Verš 4
poučoval ma a vravel mi: „Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy (a budeš žiť.
1Krn 28:9 - Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky!

Verš 7
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
Prís 23:23 - Získavaj pravdu a nepredávaj (ju), múdrosť, náuku a rozumnosť!

Verš 9
Ovinie ti hlavu nádherným vencom (a) obdarí ťa zdobnou korunou.“
Prís 1:19 - Takáto sudba (stíha) každého, kto baží po zisku; (chamtivosť) ho pripravuje o život.

Verš 12
Keď pôjdeš (po nich), nebude tvoj krok stiesnený, a keď (nimi) pobežíš, nebudeš sa potkýnať.
Ž 91:11 - lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Verš 14
Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov!
Ž 1:1 - Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
Prís 1:10 - Keby ťa, syn môj, navádzali hriešnici, neprivoľ!
Prís 1:15 - Nekráčaj s nimi, syn môj, po ceste, zdrž svoju nohu od ich chodníka!

Verš 22
Lebo sú život pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich telo vonkoncom.
Prís 4:13 - Priviň sa (pevne) k náuke a nepusť ju, nerozlúč sa s ňou, bo ona ti (je) životom.

Verš 27
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Dt 5:32 - Nuž zachovávajte a robte, ako vám prikázal Pán, váš Boh; neodchyľujte sa ani napravo, ani naľavo!
Dt 28:14 - a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani naľavo, ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať.

Pris 4,5 - V tomto verši badať istú myšlienkovú rozhádzanosť. Herman Wiesmann S. J. v Bonner Bibel usporadúva v. 5 takto: k v. 4c pripojuje z v. 5b začiatočné slová "nezabúdaj (na ne)". Potom kladie zvyšok v. 5b pred 5a. Slová "a budeš žiť" vo v. 4c pokladá za vsuvku. Iní okrem toho pokladajú za vsuvku aj celý verš 5a.

Pris 4,9 - Porov. 1,9a.

Pris 4,17-19 - Verše 18 a 19 sa lepšie zapájajú k predchádzajúcemu veršu, keď sa prehodia.

Pris 4,27 - Za v. 27 LXX a Vulg dodávajú ešte tieto verše, ktoré vhodne zakončujú kapitolu, lebo ináč by bola zavŕšená strmo:"Bo cesty vpravo pozná Boha cesty naľavo sú poprevracané.Lenže on púte tvoje porovnáa kroky tvojev neporušenosti sprevádzať bude."Slovo "pozná" v prvom dodatkovom verši značí, že sa Bohu neľúbi, keď človek veľmi zabehuje už či naľavo, či napravo, a je preto jedine správne uberať sa priamo.