výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 21, 1-31

1 Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce. 2 Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán. 3 Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta. 4 Povýšenecký pohľad a srdce naduté, čo hriešnici pokladajú (za) svetlo, (je) hriech. 5 Úsilia príčinlivého (vedú ho) vždy k zisku, lež každého, kto by rád rýchlo nahonobiť, (vedú) k veľkej chudobe. 6 Poklady, vyzískané lživým jazykom, sú ako rozoviata para, ako slučky, (ktoré nastrojila) smrť. 7 Násilie bezbožných strhne aj ich (samých), lebo sa vzpierali konať podľa práva. 8 Krivolaká je cesta muža, obťaženého vinou, ale kto je čistý, správny (je aj) jeho čin. 9 Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. 10 Duša tyrana žiada zlé, jeho blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. 11 Keď trescú posmievača, prostomyseľný múdrie, keď poučujú múdreho, rozširuje si vedomosť. 12 Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhuby sa rútia bezbožní. 13 Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom (ozýva), bude (raz) volať tiež, ale vyslyšaný nebude. 14 Dar potajomky daný krotí hnev a podarúnok za ňadrami prudkú zlosť. 15 Spravodlivého napĺňa radosť, keď (vidí) súdiť spravodlivo, hrôza však tých, čo pášu neprávosť. 16 Človek, čo zblúdil z cesty múdrosti, (čoskoro) bude v ríši mŕtvych spočívať. 17 Kto rád má radovánky, bude biedu trieť, nezbohatne, kto víno rád a olej (voňavý). 18 Výkupným za spravodlivého (býva) ničomník a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných. 19 Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť. 20 V príbytku múdreho (je) vzácny poklad a (takisto) olej (voňavý), pochabý človek ho však premrhá. 21 Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zborí baštu, ktorá budila v nich dôveru. 23 Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami. 24 Nespratný nafúkanec, zvaný posmievač, vyčíňa vo svojej nesmiernej pýche. 25 Vlastná žiadostivosť umorí leňocha, lebo sa jeho ruky štítia roboty. 26 Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí. 27 Obeta hriešnikov je odporná Pánovi, zvlášť, keď sa obetuje na zlý úmysel. 28 Falošný svedok vyjde navnivoč, ale človek, ktorý počúva, bude stále hovoriť. 29 Oplan vystavuje bezočivý výzor na obdiv, statočný (človek) si však dáva pozor na cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti a nieto rady proti Pánovi. 31 Kôň býva prichystaný na deň, (keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.

Prís 21, 1-31

Verš 2
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
Prís 16:2 - Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky.

Verš 3
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
1Sam 15:22 - Samuel odpovedal: „Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!
Ž 50:8 - Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Ž 50:14 - Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
Iz 1:11 - „Načo mi množstvo vašich obetí? - hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie.
Iz 1:16 - Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
Oz 6:6 - Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.

Verš 5
Úsilia príčinlivého (vedú ho) vždy k zisku, lež každého, kto by rád rýchlo nahonobiť, (vedú) k veľkej chudobe.
Prís 10:4 - Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.
Prís 13:4 - Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných, baženie usilovných sa však do sýtosti ukojí.

Verš 6
Poklady, vyzískané lživým jazykom, sú ako rozoviata para, ako slučky, (ktoré nastrojila) smrť.
Prís 10:2 - Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Prís 10:4 - Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.
Prís 13:11 - Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

Verš 9
Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť.
Prís 25:24 - Je lepšie bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu.
Prís 27:15 - Neprestajné mrholenie za pŕšky a škriepna žena sú si rovnaké.

Verš 11
Keď trescú posmievača, prostomyseľný múdrie, keď poučujú múdreho, rozširuje si vedomosť.
Prís 19:25 - Keď bijú posmievača, prostomyseľný sa chytá rozumu, keď vyčíta sa rozumnému, pochopí.

Verš 14
Dar potajomky daný krotí hnev a podarúnok za ňadrami prudkú zlosť.
Prís 17:8 - Podplatný dar je vzácnym kameňom v očiach (toho, kto ho) dáva (druhému), všade sa stretá s úspechom, kde sa len obráti.
Prís 18:16 - Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

Verš 18
Výkupným za spravodlivého (býva) ničomník a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných.
Prís 11:8 - Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na jeho miesto nastúpi bezbožný.

Verš 19
Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť.
Prís 21:9 - Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu.
Prís 25:24 - Je lepšie bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu.

Verš 23
Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami.
Prís 18:21 - Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.

Verš 26
Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
Ž 37:26 - Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie.

Verš 27
Obeta hriešnikov je odporná Pánovi, zvlášť, keď sa obetuje na zlý úmysel.
Prís 15:8 - Obeta bezbožných je odporná Pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom.
Iz 1:13 - Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť!
Jer 6:20 - Načo mi je tymian, ktorý prichádza zo Sáby, a voňavá trsť z ďalekej krajiny?! Vaše celopaly nie sú na záľubu a vaše obety sa mi nepáčia.“
Am 5:21 - „Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.

Verš 28
Falošný svedok vyjde navnivoč, ale človek, ktorý počúva, bude stále hovoriť.
Prís 19:5 - Falošný svedok neostane bez trestu a neutečie (ten, kto) vypúšťa (z úst kadejakú) lož.
Prís 19:9 - Falošný svedok neostane bez trestu a zahynie, kto vypúšťa (z úst kadejakú) lož.

Verš 31
Kôň býva prichystaný na deň, (keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.
Ž 33:17 - Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.

Pris 21,11 - Porov. 19,25.

Pris 21,18 - Ničomník sa lapí v pasci, ktorú strojil.