výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 24, 1-34

1 Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať! 2 Lebo ich srdce myslí na zbojstvo, ich pery vyslovujú trápenie. 3 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. 4 Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním. 5 Múdry chlap (je viac ako) moc a umný človek (viac než) sila mohutná. 6 Bo (takto) po rozumných úvahách sa pustíš do vojny a úspech (je tam, kde je) veľa poradcov. 7 Múdrosť je privysoká truľovi, (a preto) v bráne neotvorí svojich úst. 8 Ten, kto sa zaoberá zlými zámermi, bude sa volať intrigán. 9 Hriech chodí pochábľovi po mysli, nuž oškliví sa ľuďom posmievač. 10 Ak si chabý (teraz, keď sa dobre máš), (bude) slabá tvoja sila v čase súženia. 11 Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko! 12 Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov. 13 Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý, a medu samotok je sladký tvojmu podnebiu. 14 Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 15 Nestroj úklady, bohaprázdny (človek), príbytku spravodlivého, nepustoš miesto, (kde sa kladie) na odpočinok. 16 Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz), zločinci však pohrúžia sa v nešťastí. 17 Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, 18 aby (to) vari nepobadal Pán a (nevyvolalo to) v jeho očiach neľúbosť, aby neodvrátil od neho svoj hnev. 19 Nesrď sa na tých, ktorí pášu zlo, nerozhorčuj sa na zločincov! 20 Bo nemá budúcnosti zlý (a) zhasne kahan bohaprázdnych (ľudí). 21 Boj sa Pána, syn môj, aj vladára (a) daj si pokoj s buričmi, 22 lebo náhle zdvihne sa ich záhuba; a ktovie, (kedy vzíde) skaza od oboch? 23 Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde. 24 Kto vraví vinnému: „Si nevinný,“ ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť. 25 Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí a príde na nich požehnanie prehojné. 26 Bozkáva (na) pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli! Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom. 28 Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu, ani nezavádzaj nikoho svojimi perami. 29 Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“ 30 Prešiel som popri poli lenivého človeka a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil. 31 A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou, jeho povrch pokrývalo bodľačie a jeho múr sa rozváľal. 32 Keď som to videl, uvažoval som, hľadel som a vzal som si ponaučenie. 33 „Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku.“ 34 Nuž príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.

Prís 24, 1-34

Verš 1
Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať!
Ž 37:1 - Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Prís 3:31 - Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
Prís 23:17 - Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,

Verš 2
Lebo ich srdce myslí na zbojstvo, ich pery vyslovujú trápenie.
Ž 10:7 - Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; pod jeho jazykom zločin a násilie.

Verš 5
Múdry chlap (je viac ako) moc a umný človek (viac než) sila mohutná.
Prís 21:22 - Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zborí baštu, ktorá budila v nich dôveru.

Verš 6
Bo (takto) po rozumných úvahách sa pustíš do vojny a úspech (je tam, kde je) veľa poradcov.
Prís 11:14 - Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá, dobre je však tam, kde niet núdze o radcov.
Prís 15:22 - Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Prís 20:18 - Plány sa daria, (len keď predchádzala) porada, preto sa púšťaj do vojny (len) po rozumných úvahách!

Verš 7
Múdrosť je privysoká truľovi, (a preto) v bráne neotvorí svojich úst.
Prís 14:6 - Posmievač hľadá múdrosť, ale nadarmo, rozumnému sa však zdalo poznanie ľahučké.

Verš 11
Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko!
Ž 82:4 - Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“

Verš 12
Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov.
Jób 34:11 - bo on podľa skutkov dáva ľuďom (odplatu), jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním.
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Verš 14
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Ž 19:10 - Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Ž 119:103 - Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, mojim ústam sú sladšie ako med.
Prís 23:18 - lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.

Verš 16
Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz), zločinci však pohrúžia sa v nešťastí.
Jób 5:19 - Zo šiestich súžení ťa vyslobodí, siedme zlo ťa už nestihne.
Ž 34:19 - Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Am 5:2 - Padla, nevstane viac panna Izrael, zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto zdvihnúť.
Am 8:14 - Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia: „Ako žije tvoj boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe!“ Preto padnú a viac nevstanú.

Verš 17
Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá,
Jób 31:29 - Či som mal radosť z nešťastia nepriateľa a zaplesal som, keď ho stihlo zlo?
Prís 17:5 - Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie.

Verš 19
Nesrď sa na tých, ktorí pášu zlo, nerozhorčuj sa na zločincov!
Prís 24:1 - Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať!
Ž 37:1 - Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Ž 73:3 - Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
Prís 3:31 - Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
Prís 23:17 - Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,

Verš 20
Bo nemá budúcnosti zlý (a) zhasne kahan bohaprázdnych (ľudí).
Jób 18:5 - Isto zhasne svetlo bezbožného, nezažiari plameň jeho ohňa.
Prís 13:9 - Svetlo spravodlivých veselo (plápolá), zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína.
Prís 20:20 - Kto kľaje svojho otca abo svoju mať, zhasne mu kahan v hustej tme.

Verš 23
Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.
Ex 23:3 - Ani chudobnému nebudeš nadŕžať pri súde!
Ex 23:6 - Nebudeš prekrúcať právo chudobného v jeho spornej veci!
Lv 19:15 - Na súde sa nedopúšťaj krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo!
Dt 1:17 - Pri súde neberte ohľad na osobu. Malého vypočujte tak, ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží. Čo vám však bude ťažké, oznámte mne a vypočujem to ja.«
Dt 16:19 - Nech sa nechýlia na jednu stranu, nebudeš brať ohľad na osobu a dary neprijmeš, lebo dar zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.
Prís 18:5 - Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde.
Prís 28:21 - Je mrzké nadržiavať osobám, a nejeden človek sa pre kus chleba dopúšťa priestupku.
Jn 7:24 - Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.“
Jak 2:1 - Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadŕžaním osobám.

Verš 24
Kto vraví vinnému: „Si nevinný,“ ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť.
Prís 17:15 - Aj ten, kto ospravedlňuje bezbožného, aj ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sa príkria Pánovi.
Iz 5:23 - ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých!

Verš 33
„Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku.“
Prís 6:10 - „Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku!“

Verš 29
Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
Rim 12:19 - Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán.

Pris 24,7 - Pri bráne sa radievali starci i predstavení obce o jej potrebách a konali sa súdy.

Pris 24,11 - Zachraňovať odsúdencov, ktorých odsúdili nespravodlivo, je svätou povinnosťou.

Pris 24,14 - Pôvodný text je veľmi porušený.

Pris 24,20 - Porov. 13,9.

Pris 24,23-34 - Tento druhý dodatok je ďalšou samostatnou drobnou zbierkou výpovedí, ktoré taktiež pochádzajú od mudrcov.

Pris 24,23 - Pri súde sa vyžaduje spravodlivosť a nestrannosť.

Pris 24,27 - Slová v zátvorkách sú doplnené podľa žiadaného zmyslu.

Pris 24,29 - Porov. 20,22.

Pris 24,30-34 - Verš 31c, ktorý vyžaduje pravidelnosť, párny počet veršov v slohe, navrhujú niektorí doplniť: "Jej živý plot bol preč..."