výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 10, 1-32

1 Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi. 2 Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 3 Pán nedopustí, aby spravodlivý hladoval, lež zapudzuje žiadostivosť nespravodlivých. 4 Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje. 5 Kto v lete zhromažďuje zásoby, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je na hanbu. 6 Na hlavu spravodlivého (sa hrnie) hojné požehnanie Pánovo, lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie. 7 Pamiatka spravodlivého je na požehnanie, lež meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 9 Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. 10 Kto mrká okom, spôsobuje bôľ a mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, lež ústa bezbožných ukrývajú bezprávie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného sa nachádza múdrosť, prút však (dolieha na) chrbát (človeka), čo rozum potratil. 14 Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa - to skaza vzápätí. 15 Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého (je na osoh jeho) životu, dôchodok koristníka (je mu) na skazu. 17 Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva. 18 Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ. 19 Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný. 20 Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého, no srdce bezbožných nestojí za nič. 21 Pery spravodlivého občerstvujú mnohých, blázni však hynú nedostatkom rozumu. 22 Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie. 23 Pre blázna páchať neprávosť je zábavka, (priam tak) múdrosť pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú. 25 Len sa búrka preženie a už nie je z bezbožníka nič, spravodlivý však je sťa základ večitý. 26 Čím je ocot na zuby a čím je na zrak dym, tým je lenivec pre tých, čo ho posielajú. 27 Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. 28 Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč. 29 Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, ale bezbožníci neostanú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú. 32 Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.

Prís 10, 1-32

Verš 1
Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
Prís 15:20 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.

Verš 2
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Prís 11:4 - V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

Verš 4
Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.
Prís 12:24 - Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude (ruka) lenivá.

Verš 8
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Prís 10:10 - Kto mrká okom, spôsobuje bôľ a mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.

Verš 11
Ústa spravodlivého sú prameňom života, lež ústa bezbožných ukrývajú bezprávie.
Prís 13:14 - Náuka mudrca je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.

Verš 12
Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.
1Kor 13:7 - Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
1Pt 4:8 - A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

Verš 13
Na perách rozumného sa nachádza múdrosť, prút však (dolieha na) chrbát (človeka), čo rozum potratil.
Prís 20:30 - Krvavé sinky olamujú zlo a údery riadia skryty života.

Verš 23
Pre blázna páchať neprávosť je zábavka, (priam tak) múdrosť pre rozumného muža.
Prís 14:9 - Pre bláznov je previnenie smiechotou, ale medzi počestnými (ľuďmi vládne) porozumenie.

Verš 27
Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú.
Prís 9:11 - Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.

Verš 28
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.
Jób 8:13 - To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka.
Jób 11:20 - Oči bezbožných však zhynú túžbou, pre nich útočište zaniklo už a nádej všetka ich je - vydať dušu.“
Ž 112:10 - Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.

Verš 29
Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.
Prís 13:6 - Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty, bohaprázdnosť však povaľuje (toho, kto sa dopúšťa) hriechu.

Pris 10,1 - Porov. 29,3a; 15,20b.

Pris 10,2 - Porov. 11,4; Sir 5,1.10; 11,19–20.

Pris 10,3 - Porov. 13,25; Ž 34,11; 37,19; Tob 4,21.

Pris 10,6 - V. 6b porov. s v. 11b. Nehodí sa k v. 6a. Pôvodný verš, ktorý by sa hodil k v. 6a, v pôvodine sa nám nezachoval.

Pris 10,10 - V. 10b sa v hebrejčine rovná v. 8b a tu sa nehodí. Grécky preklad miesto 10b má tento polverš: "ten však, kto karhá otvorene, spôsobuje blaho".

Pris 10,12 - Porov. 17,9; 1 Pt 4,8.

Pris 10,13 - Porov. 19,29 a 26,3b.

Pris 10,15 - Porov. 13,8; 14,20; 18,11; 19,4.

Pris 10,16 - Porov. 11,18.