výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 10, 1-32

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku. 2 Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok, spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti. 3 Hospodin nedopustí, aby spravodlivý hladoval, no žiadostivosť bezbožníkov zapudí. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn, kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. 6 Na hlave spravodlivého spočinie hojné požehnanie, lež ústa bezbožníkov zastierajú násilie. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaním, ale meno bezbožníkov sa rozplynie. 8 Múdry srdcom prijíma príkazy, no uvravený blázon padne. 9 Kto kráča bezúhonne, kráča bezpečne, kým ten, čo chodí pomýlenými cestami, bude poznaný. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. 13 Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica. 14 Múdri uchovávajú poznanie, lež ústa blázna prinášajú skazu. 15 Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba. 16 Odmena spravodlivého vedie k životu, no zisk bezbožníka k hriechu. 17 Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia, kto si však nevšíma dohováranie, blúdi. 18 Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák. 19 Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. 20 Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. 21 Pery spravodlivého zasycujú mnohých, blázni však hynú pre nerozumnosť. 22 Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie. 23 Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane, ale spravodlivým sa želanie splní. 25 Keď sa preženie víchrica, bezbožník neobstojí, no základ spravodlivého je trvalý. 26 Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. 27 Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú. 28 Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie. 29 Hospodinova cesta je pevnosťou pre bezúhonného, skazou pre tých, čo páchajú neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožníci nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého plodia múdrosť, ale úlisný jazyk bude odrezaný. 32 Pery spravodlivého vedia, čo je milé, lež ústa bezbožníkov, čo je zvrátené.

Prís 10, 1-32

Verš 1
Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.
Prís 15:20 - Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.

Verš 2
Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok, spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti.
Prís 11:4 - V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou.

Verš 4
Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.
Prís 12:24 - Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.

Verš 8
Múdry srdcom prijíma príkazy, no uvravený blázon padne.
Prís 10:10 - Kto žmurká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon padne.

Verš 11
Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie.
Prís 13:14 - Náuka múdreho je prameňom života, odvádza od smrtonosných pascí.

Verš 12
Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky.
1Kor 13:7 - všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.
1Pt 4:8 - Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.

Verš 13
Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica.
Prís 20:30 - Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútro.

Verš 23
Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža.
Prís 14:9 - Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň.

Verš 27
Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú.
Prís 9:11 - Veď vďaka mne sa rozmnožia tvoje dni a pridajú sa ti roky života.

Verš 28
Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie.
Jób 8:13 - Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha, a nádej podliaka zhynie.
Jób 11:20 - Bezbožní však stratia zrak, ich útočisko padne a ich nádejou je, že vydýchnu dušu.
Ž 112:10 - |TU(réš)|Tu Uzrie to bezbožník a nazlostí sa, |TU(šín)|Tu škrípať bude zubami a zrúti sa. |TU(táv)|Tu Túžba bezbožníkov vyjde nazmar.

Verš 29
Hospodinova cesta je pevnosťou pre bezúhonného, skazou pre tých, čo páchajú neprávosť.
Prís 13:6 - Spravodlivosť stráži toho, čo kráča bezúhonnou cestou, lež hriešnika zvalí zloba.

Pris 10,1 - Porov. 29,3a; 15,20b.

Pris 10,2 - Porov. 11,4; Sir 5,1.10; 11,19–20.

Pris 10,3 - Porov. 13,25; Ž 34,11; 37,19; Tob 4,21.

Pris 10,6 - V. 6b porov. s v. 11b. Nehodí sa k v. 6a. Pôvodný verš, ktorý by sa hodil k v. 6a, v pôvodine sa nám nezachoval.

Pris 10,10 - V. 10b sa v hebrejčine rovná v. 8b a tu sa nehodí. Grécky preklad miesto 10b má tento polverš: "ten však, kto karhá otvorene, spôsobuje blaho".

Pris 10,12 - Porov. 17,9; 1 Pt 4,8.

Pris 10,13 - Porov. 19,29 a 26,3b.

Pris 10,15 - Porov. 13,8; 14,20; 18,11; 19,4.

Pris 10,16 - Porov. 11,18.