výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 18, 1-24

1 Kto sa oddeľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, stavia sa proti každému overenému poznatku. 2 Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok. 3 Tam, kde vkročí bezbožník, prichádza aj opovrhnutie a s hanbou potupa. 4 Slová z ľudských úst sú hlboké vody, prameň múdrosti je rozvodnený potok. 5 Nie je dobré nadržiavať bezbožníkovi a odstrčiť spravodlivého na súde. 6 Pery privádzajú blázna do hádky, jeho ústa volajú po bitke. 7 Ústa sú bláznovi na skazu a jeho pery sú pre neho pascou. 8 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka. 9 Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa. 10 Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. 11 Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba. 12 Pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora. 13 Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. 14 Ten, čo má mužného ducha, zvládne chorobu, kto však znesie duchom zroneného? 15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva. 16 Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným. 17 Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho. 18 Lós zakončuje zvady a rozsudzuje mocnárov. 19 Urazený brat je nedostupnejší než opevnené mesto, zvady sú ako závory pevnosti. 20 Z ovocia úst sa sýti vnútro človeka, úroda pier ho nasýti. 21 Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. 22 Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina. 23 Chudobný prosí o zmilovanie, no bohatý odpovie drsno. 24 Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.

Prís 18, 1-24

Verš 5
Nie je dobré nadržiavať bezbožníkovi a odstrčiť spravodlivého na súde.
Lv 19:15 - Pri súde sa nedopúšťajte bezprávia. Nenadŕžaj chudobnému ani mocnému. Súď spravodlivo svojho súkmeňovca.
Dt 1:17 - Pri súde neberte ohľad na osobu, vypočujte rovnako malého i veľkého, nikoho sa nebojte, lebo súd patrí Bohu! Zložitý prípad zverte mne a ja o ňom rozhodnem.
Dt 16:19 - Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.
Prís 24:23 - Aj tieto príslovia pochádzajú od múdrych: Nie je dobré nadržiavať ľudom na súde.

Verš 7
Ústa sú bláznovi na skazu a jeho pery sú pre neho pascou.
Prís 10:14 - Múdri uchovávajú poznanie, lež ústa blázna prinášajú skazu.
Prís 13:3 - Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život, no tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma.
Prís 12:13 - Do previnenia svojich perí sa chytí ničomník, kým spravodlivý sa vymaní z úzkostí.

Verš 8
Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.
Prís 26:22 - Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.

Verš 10
Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.
2Sam 22:51 - Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu naveky.
Ž 18:2 - Hovoril: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila!
Ž 61:3 - Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká.
Prís 29:25 - Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu, ale kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí.

Verš 11
Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba.
Prís 10:15 - Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba.

Verš 12
Pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora.
Prís 11:2 - Keď príde pýcha, príde aj hanba, zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.
Prís 16:18 - Pýcha predchádza skazu a namysleného ducha predchádza pád.
Prís 15:33 - Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.

Verš 17
Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho.
Prís 25:8 - Nechoď unáhlene pred súd! Čože si napokon počneš, keď ťa tvoj blížny zahanbí?

Verš 20
Z ovocia úst sa sýti vnútro človeka, úroda pier ho nasýti.
Prís 12:14 - Z ovocia svojich slov sa každý nasýti dobrom a človek dostane odplatu podľa svojich skutkov.
Prís 13:2 - Z ovocia svojich slov každý zakúsi dobro, zradcovia však bažia po násilí.

Verš 21
Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.
Prís 21:23 - Kto si stráži ústa a jazyk, stráži svoju dušu pred úzkosťami.
Jak 3:2 - Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.

Verš 22
Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina.
Prís 19:14 - Dom i majetok je dedičstvom po otcoch, rozumná žena však pochádza od Hospodina.

Verš 24
Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.
Prís 17:17 - Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.

Pris 18,14 - Zlomený duch sa dá ťažko liečiť.

Pris 18,22 - Vo Vulg je tu vsuvka:"Kto dobrú ženu vyháňa, ten šťastie vyháňa;ten však, kto drží ženu záletnú,je pochábeľ a bezbožník."