výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 30, 1-33

1 Slová Agura, Jakeho syna. Výrok tohto muža vynesený Itíelovi, Itíelovi a Ukalovi. 2 Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a nemám ľudský rozum, 3 nenaučil som sa múdrosti a nemám ani poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš! 5 Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. 6 Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva. 7 O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich prv, než zomriem: 8 Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem, 9 aby som sa nepresýtil, nezaprel ťa a nepovedal: Kto je Hospodin? Aby som neschudobnel a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha. 10 Neohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, aby si ty neniesol trest. 11 Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná; 12 pokolenie, čo sa pokladá za čisté a pritom nie je obmyté od špiny; 13 pokolenie — ako len povýšene hľadí a namyslene žmurká viečkami! 14 Je pokolenie, čo má zuby ako meče a čeľuste sťa nože, aby pohltilo ponížených zo zeme a biednych spomedzi ľudí. 15 Pijavica má dve dcéry, kričia: Daj, daj! Sú tri veci, čo sa nikdy nenasýtia, totiž štyri, čo nepovedia Dosť!: 16 podsvetie a neplodné lono, zem stále smädná po vode a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť! 17 Oko, čo sa posmieva otcovi, a pohŕda poslušnosťou voči matke, vyďobú havrany z údolia a zožerú ho orlie mláďatá. 18 Tieto tri veci sú mi podivné, vlastne štyri, čo nechápem: 19 cestu orla na nebi, cestu hada po skale, cestu lode po morskej hlbine a cestu muža k dievčaťu. 20 Taká je aj cesta cudzoložnice: naje sa, utrie si ústa a povie: Neurobila som nič neprístojné. 21 Pred tromi vecami sa chveje zem, vlastne štyri uniesť nemôže: 22 sluhu, čo kraľuje, hlupáka, čo pažravo hltá chlieb, 23 nehanebnicu, čo sa vydáva, a slúžku, čo zaberie miesto svojej panej. 24 Tieto štyri, hoci drobné zemské tvory, sú výnimočne múdre: 25 mravce — národ bez sily, a predsa si v lete vedia pripraviť potravu; 26 damany — národ bez moci, a vedia si stavať brlohy v skale; 27 kobylky, hoci nemajú kráľa, predsa všetky tiahnu v šíkoch; 28 jašteričky, hoci ich môžeš vziať do rúk, predsa bývajú v kráľovských palácoch. 29 Títo traja vznešene vykračujú, vlastne štyria, čo pyšne pochodujú: 30 lev, najmocnejší medzi zvieratami, neustúpi pred ničím, 31 nafúkaný kohút aj cap a kráľ na čele svojho ľudu. 32 Ak si hlúpy a vyťahuješ sa alebo ak strojíš zlo, daj si ruku na ústa! 33 Veď trepaním smotany vznikne maslo, úder na nos spôsobí krvácanie a tlak hnevu vyvolá spor.

Prís 30, 1-33

Verš 32
Ak si hlúpy a vyťahuješ sa alebo ak strojíš zlo, daj si ruku na ústa!
Jób 21:5 - Obráťte sa ku mne a žasnite! Dajte si ruku na ústa!

Verš 4
Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš!
Jób 38:4 - Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš!
Ž 104:3 - Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš.
Iz 40:12 - Kto kedy priehrštím odmeral vody mora, kto piaďou premeral nebesá, kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na vážkach?

Verš 5
Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.
Ž 12:6 - Pre útlak biednych, pre vzdychy úbohých povstanem teraz — hovorí Hospodin — zachránim tých, ktorými pohŕdajú.
Ž 18:30 - S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.
Ž 19:8 - Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym.
Ž 119:140 - Tvoja reč je rýdza, tvoj služobník ju miluje.

Verš 6
Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva.
Dt 4:2 - K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám.
Dt 12:32 -
Zjv 22:18 - Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.

Verš 13
pokolenie — ako len povýšene hľadí a namyslene žmurká viečkami!
Prís 6:17 - pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv,

Verš 14
Je pokolenie, čo má zuby ako meče a čeľuste sťa nože, aby pohltilo ponížených zo zeme a biednych spomedzi ľudí.
Prís 12:18 - Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie.

Verš 25
mravce — národ bez sily, a predsa si v lete vedia pripraviť potravu;
Prís 6:8 - v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm.

Verš 31
nafúkaný kohút aj cap a kráľ na čele svojho ľudu.
Jób 39:19 - Azda si ty dal silu koňovi a zaodel si jeho šiju hrivou?

Pris 30,1 - Táto ďalšia krátka zbierka múdrych výrokov sa pripisuje Agurovi, ktorý nie je bližšie známy. – Massa bola pôvodne vlasť arabského kmeňa, ktorý odvádzal svoj pôvod od Izmaela (Gn 25,14). Agur vystupuje ako ctiteľ Jahveho, a to by hádam naznačovalo, že Massu neskôr zaujali Židia.

Pris 30,11-14 - Agur líči vari pokolenie svojich vrstovníkov. Porov. 20,20; 20,9; 6,17.

Pris 30,15-16 - Verš 15ab a 16a sú v pôvodine veľmi poškodené.

Pris 30,17 - Na nepochovanom, vyhodenom tele kŕmili sa havrany. Porov. 1 Sam 17,44; 1 Kr 14,11; 16,4.

Pris 30,20 - Verš je bez súvisu s ostatnými číselnými prísloviami. Azda je len neúplnou vsuvkou; chýba polverš 20b.

Pris 30,31 - Celý verš je v pôvodine veľmi poškodený.

Pris 30,32-33 - Pôvodný text je ťažko zrozumiteľný. Len toto sa dá z neho vyčítať, že človeku sa treba chrániť vyzývavosti a radšej mlčať, než by vybúšili vyprovokované vášne.