výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 19, 1-29

1 Lepší je chudobný kráčajúci v bezúhonnosti, než človek s falošnými perami, ktorý je blázon. 2 Nikto nie je dobrý bez poznania, kto sa náhli, dopúšťa sa hriechu. 3 Bláznovstvom si človek podvracia cestu, jeho srdce sa hnevá na Hospodina. 4 Bohatstvo získava veľa priateľov, biedny však príde o svojho priateľa. 5 Falošného svedka neminie trest a ten, čo rozširuje lži, neutečie. 6 Mnohí pochlebujú urodzenému človeku a každý je priateľom toho, kto je štedrý. 7 Bedára nenávidia všetci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich. 8 Kto získava poznanie, má rád seba, kto koná rozumne, bude sa mu dobre vodiť. 9 Falošného svedka trest neminie, ten, čo rozširuje lži, zahynie. 10 Nie je vhodné, aby blázon žil v blahobyte, a už vôbec nie, aby otrok panoval nad kniežatami. 11 Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. 12 Kráľov hnev je ako rev mladého leva, no ako rosa na tráve je jeho priazeň. 13 Bláznivý syn je nešťastím pre otca a škriepky ženy sú ako ustavičné kvapkanie vody. 14 Dom i majetok je dedičstvom po otcoch, rozumná žena však pochádza od Hospodina. 15 Lenivosť pohružuje do hlbokého spánku, ten, čo zaháľa, bude hladovať. 16 Kto zachováva prikázanie, zachová si život, kto sa nestará o svoje cesty, zomrie. 17 Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť. 18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil! 19 Kto srší hnevom, zaslúži si pokutu, ak mu ju však odpustíš, iba zväčšíš zlo. 20 Počúvaj radu a prijmi výčitku, napokon zmúdrieš. 21 V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. 22 Od človeka sa žiada vernosť, preto je na tom lepšie bedár ako podvodník. 23 Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie. 24 Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne. 25 Udri posmievača a neskúsený sa stane rozvážnym, vyčítaj rozumnému a získa poznanie. 26 Kto týra otca a vyháňa matku, je odporný a nehanebný syn. 27 Syn môj, len prestaň počúvať výčitky a vzdiališ sa od rozumných slov. 28 Ničomný svedok sa vysmieva z práva, ústa bezbožníkov hltajú neprávosť. 29 Na posmievačov sú nachystané súdy a na chrbty bláznov údery.

Prís 19, 1-29

Verš 1
Lepší je chudobný kráčajúci v bezúhonnosti, než človek s falošnými perami, ktorý je blázon.
Prís 28:6 - Lepší je chudobný kráčajúci bezúhonne, než boháč, ktorého cesty sú zvrátené.

Verš 3
Bláznovstvom si človek podvracia cestu, jeho srdce sa hnevá na Hospodina.
Jak 1:13 - Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

Verš 4
Bohatstvo získava veľa priateľov, biedny však príde o svojho priateľa.
Prís 14:20 - Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostač.

Verš 5
Falošného svedka neminie trest a ten, čo rozširuje lži, neutečie.
Dt 19:19 - urobte s ním to, čo hodlal urobiť on svojmu bratovi. Tým odstrániš zlo zo svojho stredu.
Prís 21:28 - Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať.

Verš 7
Bedára nenávidia všetci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich.
Prís 14:20 - Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostač.

Verš 9
Falošného svedka trest neminie, ten, čo rozširuje lži, zahynie.
Prís 19:5 - Falošného svedka neminie trest a ten, čo rozširuje lži, neutečie.

Verš 10
Nie je vhodné, aby blázon žil v blahobyte, a už vôbec nie, aby otrok panoval nad kniežatami.
Prís 30:22 - sluhu, čo kraľuje, hlupáka, čo pažravo hltá chlieb,

Verš 12
Kráľov hnev je ako rev mladého leva, no ako rosa na tráve je jeho priazeň.
Prís 16:14 - Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri.
Prís 20:2 - Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.
Prís 16:15 - V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa.

Verš 13
Bláznivý syn je nešťastím pre otca a škriepky ženy sú ako ustavičné kvapkanie vody.
Prís 10:1 - Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.
Prís 15:20 - Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.
Prís 17:25 - Pomätený syn prináša svojmu otcovi len trápenie a trpkosť tej, čo ho porodila.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou.
Prís 27:15 - Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podobné,

Verš 14
Dom i majetok je dedičstvom po otcoch, rozumná žena však pochádza od Hospodina.
Prís 18:22 - Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina.

Verš 15
Lenivosť pohružuje do hlbokého spánku, ten, čo zaháľa, bude hladovať.
Prís 6:9 - Lenivec, dokedy budeš vyspávať, kedy vstaneš zo spánku?
Prís 20:13 - Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.
Prís 10:4 - Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.

Verš 16
Kto zachováva prikázanie, zachová si život, kto sa nestará o svoje cesty, zomrie.
Prís 3:21 - Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu.
Lk 11:28 - On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.

Verš 18
Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!
Prís 13:24 - Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.
Prís 23:13 - Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom.
Ef 6:4 - A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

Verš 21
V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá.
Jób 23:13 - Drží sa jedného, kto ho presvedčí? Veď si robí, čo sa mu zachce.
Ž 33:11 - Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia.
Ž 115:3 - Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.
Iz 46:10 - Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.

Verš 23
Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie.
Ž 34:9 - |TU(tét)|Tu Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.

Verš 24
Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne.
Prís 26:15 - Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.

Verš 25
Udri posmievača a neskúsený sa stane rozvážnym, vyčítaj rozumnému a získa poznanie.
Prís 21:11 - Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie, keď poúčajú múdreho, získava poznanie.

Pris 19,7 - Polverš k nemu v pôvodine chýba.

Pris 19,13 - "Cícerok" – dážď, čo tečie cez deravú strechu.

Pris 19,17 - Porov. Mt 25,35–40.

Pris 19,18 - Porov. naše porekadlo: "Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko; keď už budem Jano, neohneš ma, mamo!"

Pris 19,19 - Pôvodný text v druhom polverši sa nezachoval presne.

Pris 19,22 - Polverše sa k sebe nehodia. Je teda možné, že sa spojovacie verše potratili.