výhody registrácie

Júdov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Júd 1, 1-25

1 Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení: 2 milosrdenstvo, pokoj a láska nech je s vami v hojnosti. 3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista. 5 Chcem vám pripomenúť, hoci to už všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili. 6 Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa. 7 Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam. 9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá! 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo pudovo poznajú ako nemé zvieratá. 11 Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Kórachovej vzbure. 12 Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky, kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblakmi bez dažďa hnané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené; 13 divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré bezbožní hriešnici vyslovili proti nemu. 16 Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia pre zisk. 17 Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým vyslovili apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. 18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 Majte súcit s tými, čo pochybujú, 23 zachráňte ich, vytrhnite ich z ohňa. Nad inými však majte súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvrnený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.

Júd 1, 1-25

Verš 4
Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista.
2Pt 2:1 - Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.
1Pt 2:8 - a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo nepočúvajú slovo — na to boli aj určení.
2Pt 2:3 - Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás falošnými rečami, ale ich súd je pripravený a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nespí.

Verš 5
Chcem vám pripomenúť, hoci to už všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili.
Nm 14:29 - Na tejto púšti popadajú mŕtvoly vás všetkých spočítaných, starších ako dvadsať rokov, čo ste reptali proti mne.
Nm 26:64 - Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti.
Ž 106:26 - Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať,
1Kor 10:5 - Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti.
Heb 3:17 - A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?

Verš 6
Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.
2Pt 2:4 - Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.
2Pt 2:4 - Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Verš 7
Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.
Gn 19:24 - Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bolo to od Hospodina.
Dt 29:23 - Všetky národy sa budú pýtať: Prečo to Hospodin urobil tejto krajine? Prečo ten veľký rozhorčený hnev?
Iz 13:19 - Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejov, pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru.
Jer 50:40 - Podobne ako po vyvrátení Sodomy a Gomory a susedných miest — znie výrok Hospodina — nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.
Ez 16:49 - Pozri, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: pýcha, prebytok chleba a bezstarostný pokoj i so svojimi dcérami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala.
Oz 11:8 - Ako by som ťa mohol vydať, Efrajim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Adamu a naložiť s tebou ako s Cebójimom? Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú.
Am 4:11 - Vyvrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli sťa ohorok, vytrhnutý z ohňa, a predsa ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina.
Lk 17:29 - V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil.
2Pt 2:6 - Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,

Verš 9
Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá!
Dan 10:13 - Knieža perzského kráľovstva sa však stavalo proti mne dvadsaťjeden dní. Ale Míchael, jeden z najvyšších ochrancov, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom perzského kráľovstva
Dan 12:1 - V tom čase povstane veľké knieža, Míchael, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe.
Zjv 12:7 - Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali.
2Pt 2:11 - a ani anjeli, hoci sú silou a mocou väčší, nevynášajú proti nim pred Pánom zatracujúci súd.
Za 3:2 - Hospodin povedal satanovi: Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?

Verš 10
No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo pudovo poznajú ako nemé zvieratá.
2Pt 2:12 - Oni však ako nerozumná zver, od prírody určená na lov a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; zahynú vo svojej skazenosti a

Verš 11
Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Kórachovej vzbure.
Gn 4:8 - Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von! Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.
1Jn 3:12 - Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé.
Nm 22:7 - Moábski a midjánski starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie.
Nm 22:21 - Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami.
2Pt 2:15 - Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť.
Nm 16:1 - Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, si pribral Dátana a Abírama, synov Elíaba, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.

Verš 12
Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky, kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblakmi bez dažďa hnané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené;
2Pt 2:13 - stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vo dne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa oddávajú rozkošiam.
2Pt 2:17 - Tí ľudia sú ako pramene bez vody, oblaky, ktoré ženie víchrica; je pre nich pripravená najtemnejšia tma.

Verš 13
divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy.
Iz 57:20 - Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato.

Verš 14
Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,
Gn 5:18 - Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Sk 1:11 - a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
1Sol 1:10 - a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
2Sol 1:10 - To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Verš 15
aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré bezbožní hriešnici vyslovili proti nemu.
Mt 12:36 - Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.

Verš 16
Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia pre zisk.
2Pt 2:18 - Vedú totiž pyšné a prázdne reči, lákajú bezuzdnými telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude.

Verš 18
Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.
Sk 20:29 - Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo.
1Tim 4:1 - Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov
2Tim 3:1 - Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.
2Tim 4:3 - Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši,
2Pt 2:1 - Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.
2Pt 3:3 - Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce,

Verš 25
jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.
Rim 16:27 - jemu jedinému múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista naveky. Amen.
1Tim 1:17 - Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Jud 1,3 - Viera sa musí zachovať neporušená navždy ako posvätný poklad (porov. 1 Kor 11, 2; 1 Tim 6, 20).

Jud 1,5 - Sväté písmo ukazuje, že pre bezbožných, čo neveria vlastnou vinou, niet záchrany (porov. Nm 14, 35; 1 Kor 10, 5). O príkladoch porov. 2 Pt 2, 4-8.

Jud 1,6 - Porov. Gn 19, 4-25; 2 Pt 2, 4.

Jud 1,8 - Porov. 2 Pt 2, 10. "Duchovné bytosti," doslovne "slávy," sú anjeli.

Jud 1,9 - Starý zákon nehovorí nič o tomto fakte (porov. Dt 34, 1-6). Júda čerpá zo židovského podania, ktoré je zachytené v apokryfnej knihe Nanebovzatie Mojžiša. Veta: "Nech ťa Pán potrestá" je vzatá zo Zach 3, 2. Michal je knieža anjelov; porov. Dan 10, 13. 21; Zjv 12, 7.

Jud 1,10 - Rúhajú sa tomu, čo nepoznajú, t. j. Kristovi a mocnostiam. Čo ako "nemé zvieratá poznajú," t. j. čo zmyslami, pudom poznávajú, v žiadostivosti, zmyselnosti, v tom aj hynú.

Jud 1,11 - Svätopisec prirovnáva bezbožných svojho času Kainovi, ktorý je symbolom bratovrahov (Gn 4), Balaamovi, symbolu falošného učiteľa (Nm 22-24) a Koremu, odbojníkovi (Nm 16).

Jud 1,12 - Hody lásky (gr. agápai) bolo pohostenie, v rámci ktorého sa v prvých kresťanských časoch slávievala Eucharistia (porov. 1 Kor 11, 20 n.) Porov. 2 Pt 2, 13.

Jud 1,14 - O Henochovi pozri v Gn 5, 21-24. Svätopisec tu cituje z apokryfnej Knihy Henocha (1, 9). Výraz "prorokoval" sa tu neberie v biblickom zmysle. "Siedmy" - podľa tradície Henoch bol po Adamovi siedmym patriarchom.

Jud 1,18 - Porov. 1 Tim 4, 1.

Jud 1,22-23 - Júda dáva kresťanom rady, ako sa majú bratsky ujímať tých, čo sú v nebezpečenstve, že odpadnú od viery. Majú ich láskavo presviedčať o pravde, aby ich zachránili pred zatratením. Ale zaťatých a zlomyseľných bludárov sa majú chrániť, ako sa človek prirodzene chráni nečistej bielizne druhých ľudí ("nenáviďte aj odev poškvrnený telom"), pretože z ich vonkajšieho správania sa a spôsobov priamo sršia bludné náuky a prevrátené mravy.

Jud 1,24 - Porov. Rim 16, 25-27.