výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 1, 1-15

1 Slová Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uzziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, Jóašovho syna, dva roky pred zemetrasením. 2 Povedal: Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vädnú nivy pastierov a usychá vrchol Karmela. 3 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Damasku, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože mlátili Gileáda železnými smykmi. 4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby pohltil pevnosti Ben-Hadada. 5 Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žezlo Bét-Edenu, a do kírskeho zajatia pôjde ľud Aramejčanov — hovorí Hospodin. 6 Takto hovorí Hospodin: pre tri previnenia Gazy, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu. 7 Zošlem oheň na hradby Gazy, aby pohltil jej pevnosti. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a toho, čo drží žezlo Aškalónu, obrátim svoju ruku proti Ekrónu a zhynie zvyšok Filištíncov — hovorí Pán, Hospodin. 9 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Týru, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo vydali všetkých napospas Edómu a na bratskú zmluvu nepamätali. 10 Zošlem oheň na hradby Týru, aby pohltil jeho pevnosti. 11 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Edómu, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil v sebe súcit, aby jeho hnev trval naveky, a svoju zlosť stále prechovával. 12 Preto vrhnem oheň na Téman a pohltí pevnosti Bocry. 13 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Amónčanov, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. 14 Preto roznietim oheň na hradbách Rabby a pohltí jej pevnosti za bojového pokriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Pôjde ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hospodin.

Am 1, 1-15

Verš 1
Slová Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uzziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, Jóašovho syna, dva roky pred zemetrasením.
Za 14:5 - Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vrchmi, lebo toto horské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním.

Verš 2
Povedal: Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vädnú nivy pastierov a usychá vrchol Karmela.
Jer 25:30 - Ty im prorokuj všetky tieto slová a povedz im: Hospodin skríkne z výsosti, zo svojho svätého príbytku vydá svoj hlas, hlasne skríkne nad svojou nivou, veselo zvolá ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme.
Joe 3:16 -

Verš 5
Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žezlo Bét-Edenu, a do kírskeho zajatia pôjde ľud Aramejčanov — hovorí Hospodin.
Jer 17:1 - Hriech Judska je napísaný železným rydlom a diamantovým hrotom, je vyrytý do tabule ich srdca a na rohy ich oltárov,
Jer 49:23 - O Damasku. V hanbe je Chamát a Arpád, pretože počuli zlú správu, chvejú sa od strachu ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
2Kr 16:9 - Asýrsky kráľ ho vypočul. Vytiahol proti Damasku, dobyl ho, jeho obyvateľov presídlil do Kíru a Recína zabil.

Verš 6
Takto hovorí Hospodin: pre tri previnenia Gazy, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu.
2Krn 21:16 - Hospodin vznietil proti Jóramovi nepriateľstvo Filištíncov a Arabov, čo susedili s Kúšijcami.
2Krn 28:18 - Filištínci zase pustošili na Nížine i v judskom Negeve mestá a dobyli Bét-Šemeš, Ajjalón, Gederót, Sóko s príslušnými osadami, Timnu s príslušnými osadami, Gimzo s príslušnými osadami a usadili sa tam.

Am 1,1 - O Amosovi a o kráľoch v tomto verši spomínaných pozri úvod. Zemetrasenie, o ktorom je tu reč, muselo byť veľmi pamätné, keď ho ešte aj o niekoľko storočí spomína prorok Zachariáš (14,5).

Am 1,2 - Začiatok verša je citát z Joel 4,16 (Vulg 3,16). O Karmeli pozri 1 Kr 18,19.

Am 1,3 - Damask bol hlavným mestom Aramejska (Sýrie). Ukrutnosť Aramejčanov k obyvateľom Galaádu sa spomína v 2 Kr 10,32 a 13,7. O mláťačke pozri pozn. k Iz 28,27.

Am 1,5 - Bet Eden bola sýrska provincia; asýrske pamiatky ju volajú Bít-Adini. Jej poloha nie je presne známa. – Ten, čo drží žezlo, je panovník. – Poloha Kíru je neznáma, porov. Iz 22,6; Am 9,7.

Am 1,6-8 - O tomto zločine Filištíncov pozri pozn. k Joel 4,4–8. (Vulg 3,3 n.). Gaza, Azot, Askalon a Akaron boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Get, hlavné mesto piateho kniežatstva, sa tu nespomína. – Prorok zakaždým zdôrazňuje, že Božie výroky sú neodvolateľné.

Am 1,9 - Aj Týrčanom sa vyčíta, že predávali Izraelitov za otrokov Edomčanom a zabudli na priateľstvo, ktoré Izraelitov za časov Dávida a Šalamúna viazalo k Týrčanom, porov. 2 Sam 5,11; 1 Kr 5, 15; 9,11.

Am 1,11 - Edomčania boli bratským národom Izraelitov, pretože pochádzali od Jakubovho brata Ezaua. – O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Bozre pozn. k Iz 34,6.

Am 1,13 - O podobných ukrutnostiach pozri 2 Kr 8,12; 15,16.

Am 1,14 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.