výhody registrácie

Kniha proroka Joela

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joe 4, 1-21

1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, 2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Údolia Jehošáfat a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu rozkúskovali 3 a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, aby mohli piť. 4 Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete sa mi odplatiť za nejaký skutok? Ak sa chcete odplatiť mne, veľmi rýchlo vrátim odplatu na vaše hlavy. 5 Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. 6 Júdovcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. 7 Hľa, ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a vašu odplatu vrátim na vaše hlavy. 8 Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdovcov a oni ich predajú Sabejom, ďalekému národu, lebo Hospodin prehovoril. 9 Rozhláste to medzi národmi, vyhláste svätú vojnu! Prebuďte hrdinov! Nech prídu a vystúpia všetci bojovníci! 10 Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy! Slabý nech povie: Som hrdina! 11 Ponáhľajte sa! Poďte všetky okolité národy a zhromaždite sa tam. Priveď ta, Hospodin, svojich hrdinov! 12 Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do Údolia Jehošáfat, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. 13 Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva; poďte, šliapte, lebo lis je plný, pretekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká. 14 Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodina v Údolí rozhodnutia. 15 Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. 16 Hospodin skríkne zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Hospodin je však útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov. 17 Vtedy spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, a že prebývam na Sione, na svojom svätom vrchu. Jeruzalem bude svätý a cudzinci nebudú viac cezeň prechádzať. 18 V ten deň budú vrchy vlhnúť muštom, pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Judska bude tiecť voda. Prameň bude vyvierať z domu Hospodina a bude napájať Údolie akácií. 19 Egypt sa stane pustatinou a Edóm pustou stepou za násilie nad Júdovcami, ktorých nevinnú krv vylievali v ich krajine. 20 Judsko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. 21 Pomstím ich nepomstenú krv, lebo Hospodin býva na Sione.

Joe 4, 1-21

Joel 4,2 - Starý zákon nepozná Jozafatské údolie. Prorok dáva toto symbolické meno údoliu, v ktorom bude Boh súdiť svet; meno Jozafat znamená "Boh súdi". Možno, že prorok myslel pritom aj na udalosť, opísanú v 2 Krn 20,16–26. Až neskoršie, v kresťanských časoch, začali jeruzalemské údolie Kedronu označovať ako Jozafatské údolie.

Joel 4,3 - Pohania predávali izraelských chlapcov a dievčatá, aby mohli hovieť svojim zmyselným žiadostiam: nečistote a opilstvu.

Joel 4,4-8 - Boh neublížil týmto národom, jednako napadli jeho krajinu, vyplienili jeho chrám a poklady z neho zaniesli do svojich modlárskych svätýň. Azda sa tu spomína udalosť, opísaná 2 Krn 21,16 n. Aj prorok Amos (1,6.9) vyčíta Filištíncom a Týrčanom, že predávali Izraelitov za otrokov. – Sabejci bývali v šťastnej Arábii (Jemen).

Joel 4,9-13 - Pán zvoláva národy k súdu. Nech sa hocijako vyzbroja, nezvíťazia proti Pánovi. Pán privedie ta aj svojich bojovníkov, anjelov. Bude to veľký deň žatvy a vinobrania, keď žencami a šliapačmi budú anjeli. Posledný súd ako žatvu a anjelov ako žencov predstavuje aj Spasiteľ, ktorý isteže myslel pritom aj na toto Joelovo proroctvo. Porov. tiež Zjv 14,15–20. K obrazu o lise porov. Iz 63,1 n.

Joel 4,14-16 - Pozri pozn. k 3,3–5.

Joel 4,18 - Na vrchoch bude hojná úroda hrozna, na kopcoch budú bohaté pastvy, bude teda hojnosť mlieka. – Dolina agátov je nejaká dolina, v ktorej pre suchotu rastú len agáty; pozri pozn. k Iz 41,19. – O prameni vyvierajúcom z Pánovho domu porov. Ez 47,1–12 a pozn. k tomu miestu. Vidno, že výrazmi vzatými z pozemského blahobytu aj Joel opisuje duchovné dobrá nového Božieho kráľovstva.

Joel 4,19 - Júda a Jeruzalem predstavujú novozákonné Božie kráľovstvo, Egypt a Edom všetkých jeho nepriateľov.