výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Flm 1, 1-25

1 Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, 2 sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách, 5 keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dobro všetkých svätých. 6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. 7 Veľmi som sa totiž zaradoval a povzbudil z tvojej lásky, brat môj, pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svätých. 8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo máš urobiť, 9 pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista radšej prosím: 10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách. 11 Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. 14 Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. 15 Veď azda preto načas odišiel, aby si ho prijal navždy, 16 už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela aj v Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samotného. 18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. 19 Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou; ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj samého seba. 20 Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi! 21 Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. 23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24 aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Ef 3:1 - Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov.
Ef 4:1 - Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,

Verš 2
sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome:
Kol 4:17 - A Archippovi povedzte: Usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal.
Rim 16:5 - Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista.
1Kor 16:19 - Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome.
Kol 4:15 - Pozdravte bratov v Laodicei i Nymfu, a cirkev, ktorá je v jej dome.

Verš 4
Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične
2Sol 1:3 - Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.

Verš 10
Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách.
Kol 4:9 - a to s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje.
1Kor 4:15 - Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium.
Gal 4:19 - Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

Verš 22
Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.
Flp 1:25 - Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a na radosť z viery,

Verš 23
Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,
Kol 1:7 - Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom.
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou.

Verš 24
aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.
Sk 12:12 - S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili.
Sk 12:25 - Keď Barnabáš a Šavol sa po skončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek.
Sk 15:37 - Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek,
Kol 4:10 - Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny; prijmite ho, keď k vám príde
2Tim 4:11 - Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás cirkev v Babylone, vyvolená spolu s vami a môj syn Marek.
Sk 19:29 - V celom meste zavládol zmätok, všetci sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov Macedónčanov Gája a Aristarcha.
Sk 20:4 - Sprevádzali ho Pyrrov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikus a Trofimos.
Sk 27:2 - Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šíre more, bol s nami Aristarchos, Macedónčan z Tesaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny; prijmite ho, keď k vám príde
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas.
2Tim 4:10 - Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas.
2Tim 4:11 - Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.