výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sof 1, 1-18

1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedalju, syna Amarju, syna Chizkiju, za dní judského kráľa Joziáša, syna Amóna. 2 Dočista odstránim zo zemského povrchu všetko — znie výrok Hospodina. 3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, pohoršenie s bezbožnými. Vyhladím aj človeka na zemi — znie výrok Hospodina. 4 Svoju ruku vystriem proti Judsku i proti všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vyhladím z tohto miesta pozostatky po Baálovi a meno modlárskych kňazov; 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému zástupu, tých, čo sa pred Hospodinom klaňajú a prisahajú, ale sa zaprisahávajú aj na Milkóma; 6 tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú. 7 Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Hospodin už pripravil obetu, posvätil tých, čo pozval. 8 V deň Hospodinovej obety potrestám kniežatá a kráľovských synov a všetkých, čo si obliekajú cudzokrajné rúcho. 9 V ten deň potrestám všetkých, čo preskakujú prah, tých, čo napĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou. 10 V onen deň — znie výrok Hospodina — ozve sa ston od Rybnej brány, z druhej strany kvílenie a silný lomoz od pahorkov. 11 Kvíľte, obyvatelia dolného mesta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všetci, čo vážia striebro, budú vyhladení. 12 V tom čase prehľadám s lampami Jeruzalem a potrestám mužov, usadených vo svojej bezstarostnosti, tých, čo si v srdci hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. 13 Ich bohatstvo sa stane korisťou a ich domy spustnú. Vybudujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vysadia vinice, víno z nich piť nebudú. 14 Blízko je ten veľký Hospodinov deň, veľmi rýchlo sa blíži. V deň Hospodina sa bude zúfalo volať: Bojovník tam kričí! 15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy, 16 dňom trúbenia a bojového pokriku proti opevneným mestám a proti vyvýšeným cimburiam. 17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi; ich krv bude rozliata ako prach a ich vnútornosti budú ako výkaly. 18 Ani ich striebro ani zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi.

Sof 1, 1-18

Verš 18
Ani ich striebro ani zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi.
Prís 11:4 - V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou.
Ez 7:19 - Svoje striebro vyhádžu na ulice a svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu.
Sof 1:14 - Blízko je ten veľký Hospodinov deň, veľmi rýchlo sa blíži. V deň Hospodina sa bude zúfalo volať: Bojovník tam kričí!

Verš 6
tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú.
Iz 1:4 - Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, potomstvu zločincov, skazeným synom. Opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili.
Iz 59:13 - Vzbura a zapieranie Hospodina, odklon od nasledovania nášho Boha, násilné a odbojné reči, výmysly a prejavy zo srdca plného lži.
Jer 15:6 - Ty si ma odvrhol — znie výrok Hospodina — obrátil si mi chrbát. Preto vystriem ruku proti tebe, zničím ťa, lebo ma zunovalo zľutúvať sa.

Verš 15
Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy,
Joe 2:1 - Zatrúbte na roh na Sione, kričte na poplach na mojom svätom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodina. Áno, blízko je

Sof 1,1 - O Sofoniášovi a jeho rode pozri úvod k tomuto prorokovi.

Sof 1,4-6 - Júdsku sa vyčíta, že popri Pánovi sa klania aj modlám. O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4. O vojsku nebies porov. pozn. k Jer 8,2; o Melkomovi (Molochovi) pozn. k 2 Sam 12,30.

Sof 1,7 - Pánov deň pozri pozn. k Iz 2,12. K obrazu o obetách pozn. k Jer 46,10; Ez 39,17. Pán povolá nepriateľov, aby vykonali na Júdsku trest.

Sof 1,8 - Prorok zazlieva napodobňovanie cudzej módy v obliekaní.

Sof 1,9 - Výklad verša je neistý. Možno azda myslieť na to, že Izraeliti napodobňovali Filištíncov, ktorí nevkročili na prah Dagonovho chrámu. Príčinu pozri 1 Sam 5,4 n.

Sof 1,10 - O Rybnej bráne pozri pozn. k 2 Krn 33,14. – Nevieme, či sa výrazom "druhej" označuje brána a či nejaká časť mesta. Niektorí prekladajú: "jajkanie od nového mesta".

Sof 1,11 - Nevieme, ktoré jeruzalemské údolie sa volalo Možiarom. Bývali tam kupci. Kupectvom sa zaoberali pôvodne Kanaánci, preto volali aj židovských kupcov Kanaánčanmi. O vážení striebra Iz 55,1.

Sof 1,12 - Ľudí, ktorí sa cítia v bezpečí a neboja sa trestu, pretože popierajú Božiu prozreteľnosť, prirovnáva prorok k vínu na droždí.

Sof 1,14 - "Pánovým dňom" hrozí prorok Júdsku pre jeho hriešnosť a modloslužbu, ktorú potom kráľ Joziáš odstránil. Robí to rozličnými obrazmi, aby blížiacu sa hrozbu poslucháčom lepšie objasnil.

Sof 1,16 - Proti opevneným mestám zazneje trúba a bojový lomoz nepriateľa.