výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 1, 1-6

1 Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, 2 ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu. 4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. 5 Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,
Ž 26:4 - Nevysedával som s ničomníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami.
Prís 1:10 - Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ.
Prís 1:15 - Syn môj, nekráčaj s nimi po ceste, zadrž nohu od ich chodníka.
Prís 4:14 - Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí.
1Kor 15:33 - Nedajte sa oklamať: Zlé reči kazia dobré mravy!
Ef 5:11 - a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte.

Verš 2
ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Dt 6:6 - Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci.
Dt 17:19 - Nech je uňho a nech si ho číta po všetky dni života, aby sa naučil báť sa Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a tieto ustanovenia.
Joz 1:8 - Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.
Ž 119:1 - |TU(álef)|Tu Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona.

Verš 3
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.
Jer 17:8 - Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie.

Verš 4
Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.
Jób 21:18 - Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša víchor?
Ž 35:5 - Nech sú ako plevy vo vetre, nech ich Hospodinov anjel rozoženie!
Iz 17:13 - Národy burácajú ako hukot veľkých vôd, no on ich zahriakne a utečú ďaleko, budú ako plevy hnané vetrom po horách a ako krútňava vo víchrici.
Iz 29:5 - Zástup tvojich nepriateľov bude ako nepatrný prach, množstvo násilníkov ako pleva, ktorú odveje. Stane sa to náhle, nečakane.
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy odviate z humna alebo ako dym z komína.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.