výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 103, 1-22

1 Dávidov. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. 2 Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! 3 On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. 4 Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. 5 Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. 7 Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 9 Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. 11 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. 13 Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 14 On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. 15 Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; 16 sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. 17 No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, 18 na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. 19 Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. 20 Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! 21 Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu! 22 Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Ž 103, 1-22

Verš 8
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.
Ex 34:6 - Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh!
Nm 14:18 - Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.
Dt 5:10 - ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
Neh 9:17 - nechceli ťa poslúchať a nepamätali na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otroctva v Egypte. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil.
Ž 86:15 - Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti.
Ž 145:8 - |TU(chét)|Tu Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.
Jer 32:18 - Tisícom preukazuješ milosť, ale vinu otcov odplatíš do lona ich synom, ktorí prídu po nich. Si Boh najvyšší a najmocnejší, ktorého meno je Hospodin zástupov.

Verš 9
Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
Iz 57:16 - Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril.
Jer 3:5 - Či budeš natrvalo prechovávať hnev? Či sa budeš navždy hnevať? Takto hovoríš, ale robíš zle, ako len vládzeš.

Verš 18
na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili.
Dt 7:9 - Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.

Verš 21
Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu!
Gn 32:2 - Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli.
1Kr 22:19 - Mícha však povedal: Počuj teda slovo Hospodina: Videl som Hospodina sedieť na tróne a celý nebeský zástup stáť mu po pravici a ľavici.
Ef 3:10 - Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha
Kol 1:16 - Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

Verš 15
Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet;
Ž 90:5 - Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;
Jób 14:1 - Zo ženy zrodený človek žije len krátko, ale je sýty nepokoja.
Ž 90:5 - Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;
Jak 1:10 - bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.
1Pt 1:24 - lebo všetci ľudia sú ako trávaa celá ich sláva ako kvet v tráve.Tráva uschne,kvet opadne,

Z 103,5 - "Obnovuje mladosť ako orlovi" - sv. Hieronym k Iz 40,31: "Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla."

Z 103,8 - Tieto slová sú aj v Ex 34,6, kde ich hovorí sám Pán (porov. Ž 145,8).

Z 103,16 - "Nezostane po ňom ani stopa" (Ž 90,5; Iz 40,6-8; Jób 7,10; 8,18; 14,2 atď.). - Človek je úbohý, pominuteľný tvor, Božie milosrdenstvo a láska sú však večné.