výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 146, 1-10

1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! 2 Chváliť budem Hospodina, kým žijem, hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. 4 Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. 5 Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. 6 On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť naveky. 7 On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. 8 Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých. 9 Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. 10 Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!

Ž 146, 1-10

Verš 8
Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých.
Mt 9:30 - Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval: Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel.
Jn 9:7 - a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Jn 9:32 - Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči.
Ž 145:14 - |TU(sámek)|Tu Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených.
Ž 147:3 - uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.
Lk 13:13 - Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.

Verš 10
Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!
Ex 15:18 - Hospodin kraľuje naveky a navždy.
Ž 145:13 - |TU(mém)|Tu Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.

Verš 3
Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť.
Ž 118:8 - Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.

Z 146 - Týmto žalmom sa začína skupina žalmov (146 - 150), ktoré sa volajú aj "malým Halelom" (pozri Ž 113). Obsahom všetkých nasledujúcich žalmov je Pánova chvála. Každý žalm sa v hebrejskom texte začína a končí "Aleluja - Chváľte Pána".

Z 146,5 - "Boh Jakubov" je Pán, Boh, ktorý patriarchovi Jakubovi a jeho pokoleniu preukázal mnoho dobrodení (Gn 28,15; 31,3; 32,28; 46,4; Ž 33,12; 144,15 atď.).

Z 146,8 - "Pán otvára oči slepým" - to sa dá chápať doslova, ale tiež v prenesenom slova zmysle: Pán naúča ľudí dobru a vedie k pokániu (Dt 28,29; Jób 12,25; Iz 29,18; 35,5).