výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 149, 1-9

1 Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom v zhromaždení zbožných. 2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojím Kráľom. 3 Nech tancom chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. 4 Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. 5 Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. 6 Nech svojím hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, 7 aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, 8 aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, 9 aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja!

Ž 149, 1-9

Verš 8
aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami,
Mt 18:18 - Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Verš 9
aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja!
Dt 4:6 - Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré, keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: Tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný.

Verš 2
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojím Kráľom.
Ž 100:3 - Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.

Verš 3
Nech tancom chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary.
Ž 81:2 - Plesajte v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu!

Verš 6
Nech svojím hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč,
2Sol 2:8 - A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom;
Heb 4:12 - Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.
Zjv 1:16 - V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile.

Z 149,1 - Zhromaždenie svätých môže označovať všetkých Izraelitov napospol a môže byť pomenovaním nejakej náboženskej slávnosti, ktorá sa konala v chráme (Ž 148,14).

Z 149,3 - "Tanec" patril k bohoslužobným úkonom. Vo Svätom písme máme o tom neraz zmienku (Jer 31,4; pozri aj 2 Sam 6,14; Sdc 11,34; Ž 87,7 atď.).

Z 149,5 - Izraeliti sa majú radovať z víťazstva, majú sa tešiť v pokoji a istote -"nech sa veselia na svojich lôžkach" - veď bolo dosť utrpenia, dosť sĺz za dlhých nocí trpkej nevoľnosti (Ž 4,5; 6,6; porov. aj Ž 43,9; Iz 30,29; Oz 7,14 atď.).

Z 149,6 - Porov. Neh 4,10-11; pozri aj 2 Mach 15,27, kde sa cituje 6. verš tohto žalmu.

Z 149,8-9 - Izrael bude nástrojom Božej spravodlivosti, bude však aj nositeľom spásy pre všetky národy. A to mu bude na slávu.