výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 149, 1-9

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete! 2 Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban! 3 Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. 4 Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg. 5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. 6 Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben; 7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket! 8 Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe. 9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

Ž 149, 1-9

Verš 8
Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.
Mt 18:18 - Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Verš 9
Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
Dt 4:6 - Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek elõtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!

Verš 2
Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!
Ž 100:3 - Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.

Verš 3
Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
Ž 81:2 - Örvendezzetek Istennek, a mi erõsségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

Verš 6
Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;
2Sol 2:8 - És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az õ szájának lehelletével, és megsemmisít az õ megjelenésének feltûnésével;
Heb 4:12 - Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Zjv 1:16 - Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] fénylik az õ erejében.

Z 149,1 - Zhromaždenie svätých môže označovať všetkých Izraelitov napospol a môže byť pomenovaním nejakej náboženskej slávnosti, ktorá sa konala v chráme (Ž 148,14).

Z 149,3 - "Tanec" patril k bohoslužobným úkonom. Vo Svätom písme máme o tom neraz zmienku (Jer 31,4; pozri aj 2 Sam 6,14; Sdc 11,34; Ž 87,7 atď.).

Z 149,5 - Izraeliti sa majú radovať z víťazstva, majú sa tešiť v pokoji a istote -"nech sa veselia na svojich lôžkach" - veď bolo dosť utrpenia, dosť sĺz za dlhých nocí trpkej nevoľnosti (Ž 4,5; 6,6; porov. aj Ž 43,9; Iz 30,29; Oz 7,14 atď.).

Z 149,6 - Porov. Neh 4,10-11; pozri aj 2 Mach 15,27, kde sa cituje 6. verš tohto žalmu.

Z 149,8-9 - Izrael bude nástrojom Božej spravodlivosti, bude však aj nositeľom spásy pre všetky národy. A to mu bude na slávu.