výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 145, 1-21

1 Dávid dicsérõ éneke. 2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! 3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan. 4 Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 5 A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. 7 A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. 8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû. 9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. 11 Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét. 13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre. 14 Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 15 Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. 16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen. 17 Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes. 18 Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt. 19 Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket. 20 Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. 21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

Ž 145, 1-21

Verš 8
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
Ex 34:6 - És az Úr elvonula õ elõtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
Nm 14:18 - Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de [a bûnöst] nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen.
Ž 86:15 - De te Uram, könyörülõ és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmû és igazságú!
Ž 103:8 - Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.

Verš 15
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
Ž 104:27 - Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas idõben.

Verš 3
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.
Ž 18:3 - Az Úr az én kõsziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kõsziklám, õ benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.
Ž 150:2 - Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!
Jób 5:9 - A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat mûvel, és csudákat, a miknek száma nincsen.

Verš 4
Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
Dt 4:9 - Csak vigyázz magadra, és õrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtõl teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.
Dt 6:7 - És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekrõl, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

Verš 7
A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
Ž 119:171 - Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

Z 145 - Alfabetický žalm, ktorý preberá časti z iných žalmov.

Z 145,13 - V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12,13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3,100; 1 Tim 1,17).