výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 110, 1-7

1 Dávidé; zsoltár. 2 A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] Uralkodjál ellenségeid között! 3 A te néped készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl leszen ifjaidnak harmatja. 4 Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint. 5 Az Úr a te jobbod felõl; megrontja az õ haragja napján a királyokat; 6 Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden fõt. 7 Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az õ fejét.

Ž 110, 1-7

Verš 4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
Heb 5:6 - Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Heb 6:20 - A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való fõpap lett Melkisédek rendje szerint.
Heb 7:17 - Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

Verš 6
Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden fõt.
Zjv 14:14 - És látám, és ímé vala egy fehér felhõ; és a felhõn üle [valaki,] hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
Zjv 16:14 - Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyûjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
Zjv 20:8 - És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévõ népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyûjtse õket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.

Z 110 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida. - Žalm je priamo mesiášsky, všetko, čo v ňom hovorí, platí len o Mesiášovi a vyplní sa na jeho svätej Osobe. Ježiš Kristus sám vysvetľuje tento žalm o sebe, aby pred farizejmi dokázal svoje božstvo (Mt 22,41 n.; Mk 12,35 n.; Lk 20,41 n.). Ježiš háji týmto žalmom svoje právo a svoju hodnosť sedieť po Božej pravici (Mt 26,64; Lk 22,69).

Z 110,1 - "Pán (Jahve) povedal" (dosl. "výrok, predpoveď - ne'um", je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) "môjmu Pánovi" ('Adóni). V hebrejskej reči meno "'adóni" sa užíva vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25,25 n.; 2 Sam 1,10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: "Seď po mojej pravici." Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať tú istú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19). "Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám" - prísl. "kým" tu neoznačuje konečné ohraničenie času.

Z 110,3 - Mesiášovi právom patrí svätá (v posvätnej nádhere) vláda nad celým svetom, patrí mu právom jeho večného (pred východom zornice) zrodu zo samého Boha.

Z 110,4 - "Podľa radu Melchizedechovho" znamená, že je kňazom v pravom zmysle slova, a nie v prenesenom ani iba v levitskom, ako bol Áron, ale ako bol Melchizedech, ktorý bol pravý kňaz a priniesol na obetu chlieb a víno.