výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 110, 1-7

1 The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. 2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies. 3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth. 4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek. 5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. 6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries. 7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.

Ž 110, 1-7

Verš 4
The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.
Heb 5:6 - As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Heb 6:20 - Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest for ever after the order of Melchisedec.
Heb 7:17 - For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

Verš 6
He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.
Zjv 14:14 - And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.
Zjv 16:14 - For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.
Zjv 20:8 - And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

Z 110 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida. - Žalm je priamo mesiášsky, všetko, čo v ňom hovorí, platí len o Mesiášovi a vyplní sa na jeho svätej Osobe. Ježiš Kristus sám vysvetľuje tento žalm o sebe, aby pred farizejmi dokázal svoje božstvo (Mt 22,41 n.; Mk 12,35 n.; Lk 20,41 n.). Ježiš háji týmto žalmom svoje právo a svoju hodnosť sedieť po Božej pravici (Mt 26,64; Lk 22,69).

Z 110,1 - "Pán (Jahve) povedal" (dosl. "výrok, predpoveď - ne'um", je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) "môjmu Pánovi" ('Adóni). V hebrejskej reči meno "'adóni" sa užíva vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25,25 n.; 2 Sam 1,10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: "Seď po mojej pravici." Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať tú istú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19). "Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám" - prísl. "kým" tu neoznačuje konečné ohraničenie času.

Z 110,3 - Mesiášovi právom patrí svätá (v posvätnej nádhere) vláda nad celým svetom, patrí mu právom jeho večného (pred východom zornice) zrodu zo samého Boha.

Z 110,4 - "Podľa radu Melchizedechovho" znamená, že je kňazom v pravom zmysle slova, a nie v prenesenom ani iba v levitskom, ako bol Áron, ale ako bol Melchizedech, ktorý bol pravý kňaz a priniesol na obetu chlieb a víno.