výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 110, 1-7

1 (109:1) Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 2 (109:2) Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. 3 (109:3) В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. 4 (109:4) Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 5 (109:5) Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей; 6 (109:6) совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. 7 (109:7) Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.

Ž 110, 1-7

Verš 4
(109:4) Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Heb 5:6 - как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Heb 6:20 - куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшисьПервосвященником навек по чину Мелхиседека.
Heb 7:17 - Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чинуМелхиседека.

Verš 6
(109:6) совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной.
Zjv 14:14 - И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
Zjv 16:14 - это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
Zjv 20:8 - И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.

Z 110 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida. - Žalm je priamo mesiášsky, všetko, čo v ňom hovorí, platí len o Mesiášovi a vyplní sa na jeho svätej Osobe. Ježiš Kristus sám vysvetľuje tento žalm o sebe, aby pred farizejmi dokázal svoje božstvo (Mt 22,41 n.; Mk 12,35 n.; Lk 20,41 n.). Ježiš háji týmto žalmom svoje právo a svoju hodnosť sedieť po Božej pravici (Mt 26,64; Lk 22,69).

Z 110,1 - "Pán (Jahve) povedal" (dosl. "výrok, predpoveď - ne'um", je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) "môjmu Pánovi" ('Adóni). V hebrejskej reči meno "'adóni" sa užíva vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25,25 n.; 2 Sam 1,10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: "Seď po mojej pravici." Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať tú istú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19). "Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám" - prísl. "kým" tu neoznačuje konečné ohraničenie času.

Z 110,3 - Mesiášovi právom patrí svätá (v posvätnej nádhere) vláda nad celým svetom, patrí mu právom jeho večného (pred východom zornice) zrodu zo samého Boha.

Z 110,4 - "Podľa radu Melchizedechovho" znamená, že je kňazom v pravom zmysle slova, a nie v prenesenom ani iba v levitskom, ako bol Áron, ale ako bol Melchizedech, ktorý bol pravý kňaz a priniesol na obetu chlieb a víno.