výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 79, 1-13

1 Aszáf zsoltára. 2 Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld vadjainak. 3 Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, a ki eltemette volna õket. 4 Gyalázattá lettünk szomszédaink elõtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak. 5 Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltõ szerelmed, mint a tûz? 6 Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; 7 Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították. 8 Ne emlékezzél meg rovásunkra elõdeink vétkérõl; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. 9 Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsõségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért. 10 Minek mondanák a pogányok: Hol az õ Istenök? Legyen nyilvánvaló a pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. 11 Jusson elõdbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait; 12 És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, a melylyel illettek téged, oh Uram! 13 Mi pedig, a te néped és a te legelõd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékrõl-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!

Ž 79, 1-13

Verš 8
Ne emlékezzél meg rovásunkra elõdeink vétkérõl; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon.
Iz 64:9 - Szentségednek városai pusztává lettenek, Sion pusztává lõn, Jeruzsálem kietlenné.

Verš 4
Gyalázattá lettünk szomszédaink elõtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak.
Ž 44:13 - Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra.
Ž 80:6 - Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.

Verš 5
Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltõ szerelmed, mint a tûz?
Ž 89:46 - Az õ ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

Verš 6
Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet;
Jer 10:25 - Öntsd ki haragodat ama nemzetekre, a melyek nem ismernek téged, és ama nemzetségekre, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; mert megették Jákóbot, bizony megették õt, és elemésztették õt, és lakóhelyét elpusztították!

Z 79 - Na rozdiel od 74. žalmu, v ktorom je reč predovšetkým o zrúcaní a znesvätení chrámu, tento žalm hovorí o skaze Jeruzalema.

Z 79,12 - "Vráť sedemnásobne do lona" (v hebr. je doslova v "záhyb", rozumej v záhyb šiat, kam sa dávali veci, ktoré človek nosil so sebou) "našim susedom" - žalmista prosí o spravodlivosť aj proti svojim nevďačným susedom, ktorí sa tešili zo skazy vyvoleného národa, ktorí nemali zľutovania a ktorí sa tiež pričinili o dovŕšenie katastrofy.