výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 148, 1-14

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken! 2 Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege! 3 Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai! 4 Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 5 Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk. 6 Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól. 7 Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind! 8 Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik; 9 Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok; 10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák! 12 Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel: 13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!] 14 És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Ž 148, 1-14

Verš 1
Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken!
Zjv 5:13 - Sõt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülõnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsõség és hatalom örökkön örökké.
Lk 2:14 - Dicsõség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Verš 14
És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!
Ž 132:17 - Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.

Verš 5
Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.
Gn 1:6 - És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.
Ž 33:6 - Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
Ž 33:9 - Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.

Verš 6
Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.
Ž 104:5 - Õ fundálta a földet az õ oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.
Ž 119:91 - A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.
Jób 14:5 - Nincsenek-é meghatározva napjai? Az õ hónapjainak számát te tudod; határt vetettél néki, a melyet nem hághat át.
Jób 14:13 - Vajha engem a holtak országában tartanál; rejtegetnél engemet addig, a míg elmúlik a te haragod; határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam!
Jób 26:10 - Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégzõdéséig.
Jób 38:33 - Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
Jer 31:35 - Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt [szabott] a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az õ neve:
Jer 33:25 - Ezt mondja az Úr: Ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek,

Verš 13
Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]
Prís 18:10 - Erõs torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
Iz 12:4 - És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Õ nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Õ neve.

Z 148 - Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.

Z 148,1-7 - Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).

Z 148,14 - Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc - dosl. "povýšil jeho roh" (Ž 18,3; 75,11 atď.) - a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.