výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 148, 1-14

1 Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých! 2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! 3 Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! 4 Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích! 5 Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! 6 Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! 7 Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, 8 blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, 9 rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, 10 divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, 11 králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, 12 mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! 13 Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! 14 Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja!

Ž 148, 1-14

Verš 1
Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!
Zjv 5:13 - Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!"
Lk 2:14 - "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle."

Verš 14
Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja!
Ž 132:17 - Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám.

Verš 5
Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni!
Gn 1:6 - Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!"
Ž 33:6 - Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst.
Ž 33:9 - On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.

Verš 6
Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění!
Ž 104:5 - Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky jí neotřese vůbec nic.
Ž 119:91 - Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti.
Jób 14:5 - Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit.
Jób 14:13 - Kéž bys mě jen schoval v hrobě, kéž bys mě ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na mě vzpomeneš!
Jób 26:10 - Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou.
Jób 38:33 - Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila?
Jer 31:35 - Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, až jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů:
Jer 33:25 - Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi,

Verš 13
Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!
Prís 18:10 - Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Iz 12:4 - V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší!

Z 148 - Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.

Z 148,1-7 - Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).

Z 148,14 - Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc - dosl. "povýšil jeho roh" (Ž 18,3; 75,11 atď.) - a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.