výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 29, 1-11

1 Dávid zsoltára. 2 Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. 3 Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsõség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. 4 Az Úr szava erõs; az Úr szava fenséges. 5 Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is. 6 És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7 Az Úr szava tûzlángokat szór. 8 Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 9 Az Úr szava megborjaztatja a nõstény szarvasokat, lehántja az erdõket, és az õ hajlékában mindene azt mondja: dicsõ! 10 Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 11 Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Dávid zsoltára.
Ž 96:7 - Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet!

Verš 10
Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
Ž 10:16 - Az Úr király mindenha és mindörökké; a pogányok kivesznek az õ földjérõl.

Verš 3
Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsõség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
Ex 9:23 - Kinyujtá azért Mózes az õ vesszejét az égre, az Úr pedig mennydörgést támaszta és jégesõt, és tûz szálla le a földre, és jégesõt bocsáta az Úr Égyiptom földére.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.