výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 29, 1-11

1 Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength. 2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness. 3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters. 4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty. 5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon. 6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn. 7 The voice of the LORD divideth the flames of fire. 8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh. 9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory. 10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever. 11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
Ž 96:7 - Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.

Verš 10
The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
Ž 10:16 - The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.

Verš 3
The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
Ex 9:23 - And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.