výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 107, 1-43

1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme. 2 [Ezt] mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezébõl; 3 És a kiket összegyûjtött a [különbözõ] földekrõl: napkelet és napnyugot felõl, északról és a tenger felõl. 4 Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala. 5 Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök. 6 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté õket. 7 És vezeté õket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. 8 Adjanak hálát az Úrnak az õ kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért, 9 Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhezõ lelket betölté jóval! 10 A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal; 11 Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták; 12 Azért megalázta az õ szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. 13 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá õket. 14 Kihozá õket a setétségbõl és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. 15 Adjanak hálát az Úrnak az õ kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért, 16 Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé! 17 A balgatagok az õ gonoszságuknak útjáért, és az õ hamisságukért nyomorgattattak. 18 Minden étket útála az õ lelkök, és a halál kapujához közelgetének. 19 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította õket. 20 Kibocsátá az õ szavát és meggyógyítá õket, és kimenté õket az õ vermeikbõl. 21 Adjanak hálát az Úrnak az õ kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért, 22 És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az õ cselekedeteit örvendezéssel! 23 A kik hajókon tengerre szállnak, [és] a nagy vizeken kalmárkodnak, 24 Azok látták az Úrnak dolgait, és az õ csodáit a mélységben. 25 Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a habokat. 26 Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben. 27 Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész vala. 28 De az Úrhoz kiáltának az õ szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté õket. 29 Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 30 És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé õket az õ kivánságuknak partjára. 31 Adjanak hálát az Úrnak az õ kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért! 32 És magasztalják fel õt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék õt a vének ülésében! 33 Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; 34 Gyümölcstermõ földet meddõ földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. 35 Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. 36 És telepített oda éhezõket, hogy lakó-városokat építsenek. 37 És mezõket vetének be és szõlõket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek. 38 És megáldá õket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette meg. 39 De megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserûség miatt. 40 Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta õket út nélkül való kietlenben. 41 De felemelé a nyomorultat az ínségbõl, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz. 42 Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az õ száját. 43 A bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét!

Ž 107, 1-43

Verš 41
De felemelé a nyomorultat az ínségbõl, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz.
1Sam 2:8 - Felemeli a porból a szegényt,
Ž 113:7 - A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,

Verš 42
Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az õ száját.
Jób 22:19 - Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja õket:
Jób 5:16 - Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az õ száját.

Verš 35
Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.
Iz 41:18 - Kopasz hegyeken folyókat nyitok és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és az aszú földet vizeknek forrásivá.

Verš 22
És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az õ cselekedeteit örvendezéssel!
Lv 7:12 - Ha dicsõítésül áldozza azt valaki, a dicsõítés áldozatjával együtt áldozzék olajjal elegyített kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat, és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített lepényeket.
Ž 50:14 - Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

Verš 23
A kik hajókon tengerre szállnak, [és] a nagy vizeken kalmárkodnak,
Zjv 18:17 - És minden hajósmester és a hajókon levõk mind, a sokaság és az evezõk, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.

Z 107 - Žalm, ako badať hneď z úvodných veršov, je z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 107,4 - Ako kedysi za Mojžišových časov Izraeliti blúdili na púšti, podobne aj teraz v časoch vyhnanstva.

Z 107,7 - "Na správnu cestu ich priviedol" - nedal im odpadnúť od pravej viery, "aby šli k trvalému bydlisku" - do Palestíny, kde boli doma.

Z 107,10 - Babylonské zajatie opisuje ako väzenie.

Z 107,32 - Oslava má byť verejná v "zhromaždeniach… v zbore starších", t.j. na verejnom mieste pri bránach mesta, kde sa schádzavali starší mesta a kde obyčajne rozsudzovali sporné otázky (Rút 4,1 n.).

Z 107,33-41 - V tejto druhej časti žalmu pevec oslavuje diela a skutky Božej prozreteľnosti a poukazuje na Božiu všemohúcnosť. Žalmista preberá obrazy z Izaiáša (napr. Iz 50,2; 34,7; 41,18; 42,15), ktorými veľký prorok znázornil návrat pozostalých z babylonského zajatia.