výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 33, 1-22

1 Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. 2 Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 3 Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. 4 Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges. 5 Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. 6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. 7 Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat. 8 Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó. 9 Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott. 10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre. 12 Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 13 Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14 Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára. 15 Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket. 16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével; 17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 18 Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat, 19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket. 20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ. 21 Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk! 22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

Ž 33, 1-22





Verš 1
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
Ž 147:1 - Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

Verš 3
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
Ž 40:3 - És kivont engem a pusztulás gödrébõl, a sáros fertõbõl, és sziklára állította fel lábamat, megerõsítvén lépteimet.
Ž 96:1 - Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
Ž 98:1 - Zsoltár. megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.
Ž 144:9 - Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;
Iz 42:10 - Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.
Zjv 5:9 - És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl és nemzetbõl,
Zjv 14:3 - És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék elõtt, és a négy lelkes állat elõtt és a Vének elõtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a földrõl.

Verš 5
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
Ž 45:7 - Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
Heb 1:9 - Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
Ž 119:64 - A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!

Verš 6
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
Gn 1:6 - És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.

Verš 10
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
Iz 19:3 - És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke õ bennök, és az õ tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztõktõl, halottidézõktõl és jövendõmondóktól.

Verš 11
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.
Prís 19:21 - Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
Prís 21:30 - Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.
Iz 46:10 - Ki megjelentem kezdettõl fogva a véget, és elõre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;

Verš 12
Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
Ž 65:4 - Bûneim erõt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
Ž 144:15 - Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az õ Istene.

Verš 18
Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,
Jób 36:7 - Nem veszi le az igazról szemeit, sõt a királyok mellé, a trónba ülteti õket örökre, hogy felmagasztaltassanak.
Ž 34:15 - Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
1Pt 3:12 - Mert az Úr szemei az igazakon [vannak], és az õ fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvõkön.

Z 33,3 - Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.