výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 32, 1-11

1 Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. 2 Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. 3 Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. 5 Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. 6 Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. 7 Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy. 8 Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. 9 Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe. 10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. 11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Ž 32, 1-11

Verš 1
Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
Rim 4:6 - Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov:

Verš 9
Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.
Prís 26:3 - Bič na koňa, uzda na osla a korbáč na chrbát pochábľov.
Jak 3:3 - Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo.

Verš 5
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Prís 28:13 - Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.
1Jn 1:9 - Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

Verš 7
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Ž 27:5 - A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
Ž 31:20 - Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.

Z 32 - Toto je druhý kajúci žalm.

Z 32,3 - Žalmista opisuje svoju blaženosť po odpustení hriechu; lebo zakúsil, ako mu bolo, keď zamlčoval svoj hriech.